Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Bezwaar maken tegen besluit

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. U moet dat binnen 6 weken doen. Als u uw bezwaar later naar ons stuurt, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen. Bezwaar maken Stuur uw bezwaar naar Gemeente Losser t.a.v. Commissie bezwaarschriften, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit moet in het bezwaar staan In uw bezwaar moet tenminste deze informatie staan: Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft Tegen welk besluit u bezwaar maakt Waarom u daartegen bezwaar maakt Uw handtekening Bij voorkeur stuurt u ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Wat moet u weten De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten. Bij dat gesprek is een medewerker van de gemeente aanwezig om het besluit uit te leggen. De gemeente ontvangt van de bezwaarschriftencommissie een advies. De gemeente neemt daarna een besluit over uw bezwaar. U krijgt een brief met het besluit over uw bezwaar. Dit gebeurt meestal binnen 12 weken na het indienen. Bezwaar maken is gratis. Uw eigen kosten, zoals kopieën, verzendkosten en vervoerskosten, betaalt u zelf. Uitvoering van een besluit tegenhouden Als de gemeente een besluit heeft genomen, dan mag de gemeente dit besluit ook direct uitvoeren. Als u bezwaar maakt, dan kan de gemeente nog steeds doorgaan met de uitvoering. Wilt u dat tegenhouden, vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. Dit kan op 2 manieren: Online via Rechtspraak.nl Per post: Rechtbank Overijssel, t.a.v. Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle Meer informatie Voorlopige voorziening bestuursrecht (Rechtspraak.nl) Beroep Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter. Meestal moet dit binnen 6 weken.  Meer informatie Beroepsprocedure bestuursrecht (Rechtspraak.nl) Als de gemeente niet op tijd reageert Het kan zijn dat de gemeente niet op tijd reageert op uw bezwaar of beroep. Hiervoor kunt u dan een vergoeding krijgen. Meer informatie Beslissing aanvraag/bezwaar te laat (Rijksoverheid.nl) Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen U kunt bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen bij GBTwente.

 • Kwijtschelding belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. In Losser is het betalen van gemeentelijke belastingen geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Als u een buitenlands rijbewijs wilt omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, maakt u een afspraak. Afspraak maken omwisselen rijbewijs Wat moet u weten U krijgt binnen 2 tot 4 weken na uw aanvraag een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hierin staat wanneer u het rijbewijs kunt ophalen in ’t Lossers Hoes. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. In de tussentijd heeft u tijdelijk geen rijbewijs. Plan deze periode daarom zorgvuldig in. U kunt niet met spoed een buitenlands rijbewijs omwisselen. Wat moet u weten U krijgt binnen 2 tot 4 weken na uw aanvraag een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hierin staat wanneer u het rijbewijs kunt ophalen in ’t Lossers Hoes. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. In de tussentijd heeft u tijdelijk geen rijbewijs. Plan deze periode daarom zorgvuldig in. U kunt niet met spoed een buitenlands rijbewijs omwisselen. Meenemen Uw buitenlandse rijbewijs Geldig identiteitsbewijs 1 officiële kleurenpasfoto (foto niet ouder dan 6 maanden) Een overzicht van de extra documenten en voorwaarden per land vindt u bij de RDW Kosten € 44,65

 • Echtscheiding doorgeven

  U gaat scheiden of beëindigt uw partnerschap. De scheiding moet binnen 6 maanden worden ingeschreven in de gemeente waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u. Wat moet u weten U of uw advocaat stuurt de originele uitspraak van de rechtbank of een akte van de notaris naar: Gemeente Losser, Ambtenaar van de burgerlijke stand, Postbus 20, 7500 AA Enschede. De gemeente schrijft de beschikking van de rechtbank in de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is. En dat beide partijen de beschikking accepteren. Woont u niet in Losser, dan informeren wij ook de gemeente waar u woont. Kosten Gratis Meer informatie Echtscheidingsakte aanvragen doet u via Uittreksel burgerlijke stand Scheiden of uit elkaar gaan (Rijksoverheid.nl) Tips, hulpmiddelen en adviezen om zelf (samen met uw partner) een scheiding te regelen staan op Rechtwijzer.nl Gebruik achternaam veranderen

 • Kinderopvang

  De Wet kinderopvang wil het ouders of verzorgers makkelijker maken om betaald werk te combineren met de zorg voor kinderen. Voor de opvangkosten van inwonende kinderen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Landelijk Register Kinderopvang In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle kindercentra, gastouderbureaus en gastouders waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. U kunt hieruit zelf een keuze maken. GGD Regio Twente controleert of ze aan de wettelijke eisen van kwaliteit en veiligheid voldoen. Kinderopvangtoeslag De Wet kinderopvang regelt dat ouders een deel van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. De Belastingdienst betaalt deze vergoeding uit. U moet zelf kinderopvangtoeslag aanvragen op Toeslagen.nl. Het kan dan zijn dat u geen kinderopvangtoeslag krijgt, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. In sommige gevallen heeft uw kind om sociale of medische redenen toch (bijzondere) kinderopvang nodig. U kunt in dat geval mogelijk een vergoeding krijgen van de gemeente Losser. Bel dan met 053 - 537 74 44. Kwaliteitseisen opvang De Wet kinderopvang stelt eisen aan de opvang in kindercentra en gastouderbureaus. Als gemeente is het onze taak toezicht te houden. Op naleving van de kwaliteitseisen door de kinderopvang én de handhaving daarvan. Hoe we dat doen, staat in de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang. Kinderopvang registeren Als u zelf een kinderopvang wilt beginnen, moet u zich registreren. Alle gastouderbureaus, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouders komen in het Landelijk Register Kinderopvang. Volg de instructies in dit stappenplan. Peutergroepen voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar Alle kinderen in de gemeente Losser van 2,5 tot 4 jaar mogen naar een peutergroep. Ze mogen 2 dagdelen (8 uur) naar de peutergroep Spelen en leren. Het consultatiebureau geeft soms het advies voor Extra spelen en leren. Dan mag uw kind 4 dagdelen (16 uur) naar de peutergroep Extra spelen en leren. U betaalt mee aan de kosten van de peutergroep. Hoeveel u betaalt, hangt af van wat u verdient. Bekijk de folder Peutergroepen in de gemeente Losser. Daarin staat meer informatie over de kosten en over de kinderdagverblijven die meedoen. U kunt ook contact opnemen met de kinderdagverblijven. Zij helpen u graag verder. Meer informatie Kinderopvang op Rijksoverheid.nl Brancheorganisatie Kinderopvang

 • Klacht over medewerker van de gemeente

  Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of een bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld: Omdat u geen reactie op uw vragen kreeg U onjuiste informatie kreeg Een medewerker u onbeleefd behandelde U van het kastje naar de muur gestuurd wordt Er niet naar u geluisterd wordt  Uw privacy geschonden is Dan zijn wij er voor u.  De klachtencommissaris is onafhankelijk, biedt een luisterend oor en weet de weg binnen de gemeente. Als uw klacht gaat over iets anders dan het gedrag van een medewerker of bestuurder doe dan een melding. Bijvoorbeeld: Overlast Onderhoud van groen Kapotte lantaarnpalen Doe een melding Hoe dient u een klacht in Dit kan op een van de volgende manieren: Online formulier Per post: Klachtencommissaris gemeente Losser, Postbus 20, 7500 AA Enschede Bel 053 - 481 86 86 E-mail: klacht@losser.nl  Wat gebeurt er daarna Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker contact met u op om uw verhaal te horen. Samen met u wordt er gekeken hoe uw klacht verder wordt behandeld. U kunt daarbij denken aan: Het starten een onderzoek naar uw klacht U helpen om te praten met de persoon over wie u een klacht heeft De gemeente laten weten dat sommige dingen beter kunnen Samen met u en de gemeente op zoek gaan naar een oplossing Als wij uw klacht niet kunnen behandelen, dan vertellen we u waar u wél terecht kunt. Met uw klacht adviseren wij de gemeente hoe de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden. Wilt u een jaarverslag of advies, stuur dan een mail naar klacht@losser.nl.

 • Woonkostentoeslag

  U heeft onverwacht een lager inkomen en kunt de huur of hypotheek van uw woning niet meer betalen. Bijvoorbeeld als u: Ziek bent Gescheiden bent Geen werk meer heeft Wij kunnen u mogelijk tijdelijk helpen. U krijgt dan extra geld om de huur of hypotheek te betalen. Dit heet woonkostentoeslag.  Aanvragen E-mail: wijz@losser.nl Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur Wat moet u weten Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoe lang u Woonkostentoeslag krijgt en hoe hoog het bedrag is. Woonkostentoeslag is iets ander dan huurtoeslag. Huurtoeslag kunt u mogelijk krijgen als uw huurkosten onder een bepaalde grens liggen. Huurtoeslag vraagt u rechtstreeks aan bij de Belastingdienst. Of u recht heeft op huurtoeslag, vindt u bij Toeslagen Belastingdienst. Voorwaarden U woont in de gemeente Losser U bent 18 jaar of ouder Uw inkomen is plotseling en buiten uw schuld veel lager geworden Uw inkomen ligt rond het sociaal minimum U heeft geen recht op huurtoeslag, deze voorwaarde geldt niet als u een koophuis heeft U heeft niet genoeg inkomen en/of vermogen om de kosten zelf te betalen U kunt aantonen dat uw kosten onvoorzien en noodzakelijk zijn U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden De vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier

 • Verhuizen naar Nederland

  Als u verhuist vanuit een ander land naar Losser, dan moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Deze afspraak is in het Stadskantoor van de gemeente Enschede. Als uw partner en/of kinderen ook ingeschreven moeten worden, dan komen zij mee naar de afspraak. Afspraak maken Bel telefoonnummer 053 - 537 74 44. voor het maken van een afspraak om uw verhuizing door te geven. Vanuit het buitenland belt u +31 53 537 74 44. De afspraak is in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51, Enschede. Wat moet u weten U moet zich inschrijven als u: In de gemeente Losser gaat wonen Als u langer dan 4 maanden in Nederland blijft Als u uw verhuizing niet doorgeeft, kunt u een boete voor onjuiste persoonsgegevens krijgen.  Meenemen Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Origineel huur- of koopcontract. Als u bij iemand in gaat wonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner nodig. Gebruik het toestemmingsformulier. Neem ook een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee. Blijft u langer dan 1 jaar in Nederland wonen, dan moet u ook meenemen: Bewijs van uw burgerlijke staat op het moment dat u naar Nederland verhuist Geboorteakte als u in het buitenland bent geboren Huwelijksakte als u in het buitenland bent getrouwd Echtscheidingsakte als u in het buitenland bent gescheiden Soms moet een akte worden gelegaliseerd. Bekijk de informatie van de Rijksoverheid over het legaliseren van buitenlandse documenten. Verhuist u uit een land buiten de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, dan neemt u ook mee: Bewijs van uitschrijving, als u verhuist vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius. Verblijfsvergunning. Heeft u die niet, maak dan een afspraak met de gemeente. Bel 053 - 537 74 44. U krijgt dan van de gemeente een Bewijs van Bekendmaking mee. Hiermee kunt u een afspraak maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Kosten Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Meer informatie Verhuizing doorgeven (als u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Losser verhuist) Verhuizen naar het buitenland (als u 8 maanden of langer naar het buitenland gaat)

 • Persoonsgegevens bekijken

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw geboortedatum, het adres waar u nu woont en waar u eerder heeft gewoond. U kunt deze gegevens bekijken. U kunt ook de persoonsgegevens van uw partner of kinderen bekijken. Uw persoonsgegevens bekijken Klik op Identiteit en daarna op Bekijk uw persoonsgegevens. Persoonlijk bekijken U kunt ook langskomen om uw gegevens uit de BRP gratis te bekijken. Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. Neem bij uw afspraak uw identiteitsbewijs mee. Wilt u de gegevens op papier, vraag dan een Uittreksel Basisregistratie Personen aan.

 • Geslacht geboorteakte wijzigen

  U kunt uw geslacht en uw voornaam of voornamen op uw geboorteakte laten veranderen. Wat moet u weten Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak Tijdens de afspraak wordt uw geboorteakte meteen aangepast Als u niet in Nederland geboren bent, neem dan contact op met de gemeente Den Haag Vraag na verandering van uw geboorteakte een nieuw(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs en eventueel verblijfsdocument aan Voorwaarden U bent 16 jaar of ouder U bent in de gemeente Losser geboren Als u geen Nederlander bent, moet u minimaal 1 jaar in Nederland gewoond hebben Meenemen Geldig identiteitsbewijs Deskundigenverklaring (brief niet ouder dan 6 maanden) Wat gebeurt er na de wijziging De gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Organisaties die gebruik maken van de BRP krijgen de nieuwe gegevens automatisch. Zoals de Belastingdienst en uw zorgverzekering. Aan andere organisaties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht (en uw voornaam/voornamen) zijn gewijzigd. Zoals uw bank. Meer informatie over deskundigenverklaring Patiëntenorganisatie Transvisie