Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Gedragsbe├»nvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland.

 • Stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland, subsidie

  DoelFinanciële ondersteuning bieden aan Noord-Hollandse gemeenten voor de uitvoering van stimulerend energietoezicht bij bedrijven met een wettelijke energiebesparingsverplichting.  DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland, die het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 hebben ondertekend.   ActiviteitenSubsidie kan worden verstrekt voor door de subsidieontvanger in afstemming met de omgevingsdiensten uit te voeren activiteiten in de periode 2022-2026 in het kader van het Traject Stimulerend Toezicht. Berekening subsidie50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal het bedrag dat voor de desbetreffende gemeente is vastgesteld in de tabel die als bijlage 2 bij de uitvoeringsregeling is gevoegd. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 8.000.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.Dit plafond is opgesplitst in deelplafonds per gemeente (zie bijlage 2 van de uitvoeringsregeling). Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Woonakkoorden Noord-Holland, subsidie

  DoelDe regeling heeft als doelstelling om subsidie te verlenen aan gemeenten voor het uitvoeren van activiteiten die aansluiten bij de afspraken in het door de regio en door Gedeputeerde Staten overeengekomen woonakkoord, vanwege het belang van de regionale samenwerking tussen gemeenten, het stimuleren van de woningmarkt en verbetering van bestaande bouw. DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan de Regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten in de provincie Noord-Holland, die aanvragen namens een regio. NB. Het indienen van bovenregionale aanvragen is ook mogelijk; 1 regio kan een aanvraag indienen voor een project waar meerdere gemeenten/regio’s aan deelnemen. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voora. het opstellen van een woonakkoord als bedoeld in de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025;b. het uitvoeren van de acties en afspraken die volgen uit het tussen de gemeenten in de regio en Gedeputeerde Staten vastgestelde woonakkoord. Berekening subsidie De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- voor een aanvraag om subsidie op grond van artikel 4, onder a, en 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000,- voor een aanvraag om subsidie op grond van artikel 4, onder b. Indien de aanvraag ziet op het doen van onderzoek bedraagt de subsidie 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,-. Indien de activiteit op grond van een andere uitvoeringsregeling wordt gesubsidieerd, wordt het subsidiebedrag zodanig berekend dat het totaal aan subsidies niet meer bedraagt dan 50 % van de totale projectkosten. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.519.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • POP3: Samenwerking voor innovaties (in het kader van EIP) Noord-Holland, vervallen

  DoelDeze POP3 subsidie is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw. Een project moet bijdragen aan de in het openstellingsbesluit genoemde beleidsdoelen van de provincie: regeneratieve landbouw en/of kringlooplandbouw en/of korte ketens. Er is subsidie beschikbaar voor zowel de oprichting van een Operationele Groep met de formulering van een gezamenlijk projectplan om aan een innovatieopgave te werken, als ook de uitvoering van het gezamenlijke innovatieproject door de Operationele Groep. Kijk ter inspiratie op EIP-Agri | Samenwerken | Netwerk Platteland en Home | EIP-AGRI (europa.eu) voor de laatste innovatieprojecten.  DoelgroepEen Operationele Groep kan bestaan uit brancheorganisaties, boeren, primaire bedrijven, NGO's, onderzoekers. Het moeten actoren zijn en geen coördinerende groepen. Het gaat om het realiseren van concrete innovaties. De Operationele Groep moet gevormd worden rond concrete innovatieve projecten. Ook een gemeente of waterschap kan hier een rol in spelen, door bijvoorbeeld input te leveren over ruimtelijke vraagstukken en regelgeving. Kruisbestuiving is heel belangrijk. In de projectgroep moeten vooral actoren plaatsnemen en geen stakeholders. Het project moet duidelijk gericht zijn op een bepaald en duidelijk geformuleerd probleem. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor: 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een project door de operationele groep. 2. Mits ondersteunend aan de activiteit als bedoeld in het eerste lid kan ook subsidie worden verstrekt voor: a. de oprichting van een operationele groep; of b. het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie. 3. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema’s: a. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie; b. beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen; c. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen; d. behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. Berekening subsidieEr worden verschillende subsidiepercentages gehanteerd voor activiteiten binnen een project. De totale subsidie bedraagt maximaal € 250.000,- per aanvraag. Zie hiervoor artikelen 4 en 6 van het openstellingsbesluit en de toelichting. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. De provincie kan besluiten het plafond te wijzigen. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland, vervallen

  DoelHet ondersteunen van culturele evenementen in Noord-Holland met een regionale uitstraling. DoelgroepSubsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon die volgens de doelstelling van zijn statuten werkzaam is op het gebied van cultuur. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het organiseren van evenementen in Noord-Holland met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur zoals muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed of cross-overs tussen deze disciplines. Deze wordt verstrekt voor de direct aan de organisatie en uitvoering van een evenement verbonden kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteit. Verbonden kosten moeten gericht zijn op een of meer van de hierna genoemde kostenposten: a) Organisatiekosten;b) Beveiliging en veiligheid;c) Marketing en communicatie;d) Programmering. Berekening subsidieMaximaal 50% van de eerder genoemde kosten tot maximaal € 15.000.- SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019, vervallen

     

 • Landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland, subsidie

  DoelHet realiseren en stimuleren van de versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg.  Doelgroep Hoogheemraadschap Rijnland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek; De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn; Recreatie Noord-Holland, alsmede de daaronder vallende recreatieschappen (bijv. Groengebied Amstelland); Terrein beherende organisaties;  Verenigingen en stichtingen, die de behartiging van recreatieve, cultuurhistorische en natuurbelangen als hoofddoelstelling hebben; Vervoersregio Amsterdam. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor uitvoering van fysieke maatregelen, die als hoofddoel bijdragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen: Het versterken van de natuurwaarden of bijzondere landschappelijke waarden van de Westeinderscheg; Het verbeteren van de vindbaarheid of de zichtbaarheid van Westeinderscheg; Het verbeteren van de recreatieve bereikbaarheid van de Westeinderscheg; Het versterken van de beleefbaarheid van de Westeinderscheg; Het versterken van de herkenbaarheid van de Westeinderscheg. In aanvulling op het bovenstaande dienen de maatregelen tevens bij te dragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen: Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke (agrarische) landschappen; Behoud en versterking van de biodiversiteit; Toename van recreatie in het groen. Berekening subsidie75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 150.000,-. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 1.600.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Boscompensatie Noord-Holland 2023, subsidie

  DoelInrichting en beheer van bospercelen ter compensatie van in Natura 2000 gebieden gekapte bossen. DoelgroepGemeenten in Noord-Holland ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor de voorbereiding van de inrichting, de inrichting van een bos op, en het beheer van percelen van meer dan 1 hectare dat in eigendom is van gemeenten en dat geschikt is voor de inrichting van een bos en dat is gelegen buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebieden in Noord-Holland. Berekening subsidie100 % van de noodzakelijke kosten van de inrichting tot maximaal € 50.000,--100 % van de kosten van beheer van het bosperceel tot maximaal € 10.000,--. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 1.768.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Communicatie opvangcentra wilde dieren, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van deze subsidieregeling.

 • Versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland, subsidie

  DoelUitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland om de versnelling van woningbouw binnen een gemeente te bevorderen. DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor de tijdelijke inhuur door de gemeente van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject binnen bestaand stedelijk gebied. Berekening subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-. 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-, indien de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen. De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000,- per kalenderjaar. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.500.000,- (het subsidieplafond) voor de duur van deze uitvoeringsregeling beschikbaar. In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.