Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Terras exploiteren

  Bent u horecaondernemer en wilt u graag een terras voor of bij uw zaak, dan moet u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een terrasmelding moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: bij het plaatsen van het terras moet er voldoende ruimte overblijven voor voetgangers. De minimale doorloop voor voetgangers die over moet blijven is 1,2 meter; u moet voldoen aan de gestelde eisen over het uiterlijk van het terras. Aanvragen Bij de melding geeft u de volgende gegevens door: naam en adres van het horecabedrijf: de afmeting van het terras; de indeling en uitvoering van het terras (tekening schaal 1 : 100). de data dat het terras open is (horecaseizoen) gewenste openingstijden van het terras een horecavergunning, indien van toepassing een geldig identiteitsbewijs Meld bovenstaande onderdelen schriftelijk bij de gemeente. Kosten Voor een melding van een terras brengt de gemeente geen leges in rekening. Meer informatie Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Lees ook de Terras voorschriften gemeente Brunssum 2021.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  U mag op straat of huis aan huis gewoon reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is toegestaan. De gemeente let wel op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten. Voorwaarden Voor het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek dient aan een aantal regels te worden voldaan: Het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek is toegestaan op iedere dag tussen 9 uur en 18 uur en op koopavonden tot 21 uur. De verspreider is verplicht de geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen direct op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats worden weggeworpen of zijn achtergebleven. De verspreider mag geen overlast veroorzaken voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie, dan wel andere bevoegde ambtenaren, dienen te worden opgevolgd. De verspreider is verplicht de schade die hij door zijn handelen aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden toebrengt te vergoeden en voorts dient hij alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van zijn handelen schade zullen lijden.

 • Gebruiksmelding brandveilig gebruik gebouwen

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen te laten samenkomen, moet dit natuurlijk brandveilig zijn. U verklaart dit door uiterlijk 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen, bij de gemeente een gebruiksmelding te doen. U kunt dit zowel digitaal als persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis doen. Let wel, de gebruiksmelding moet volledig en tijdig zijn, anders kunt u het gebouw niet in gebruik nemen. Melden Digitaal U doet een gebruiksmelding via het Omgevingsloket. Houd de onderstaande gegevens bij de hand, want deze heeft u nodig bij het invullen van een digitaal formulier. Persoonlijk Doet u uw gebruiksmelding liever persoonlijk aan de balie? Dat kan, maar maak dan eerst telefonisch een afspraak. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon kunt spreken. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen. Benodigde gegevens Bij het doen van de melding heeft u de onderstaande gegevens nodig. U kunt dit overzicht ook downloaden.  Besluit bouwwerken leefomgeving - Artikel 6.8 (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding) Een gebruiksmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden: naam en adres van de melder en als van toepassing, van de gemachtigde om te melden; de dagtekening; adres, kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk; een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte. Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven: schaalaanduiding; per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal personen; per ruimte: vloeroppervlakte; gebruiksfunctie; bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte; opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit; met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121; zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123; sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikel3.122 en 6.21; vluchtroute-aanduidingen; noodverlichting; oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103; brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; brandslanghaspels; mobiele brandblusapparaten; droge blusleidingen; brandweeringang; sleutelkluis of -buis; brandweerlift; gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet; en bij de toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1 de gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd. Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen. Kosten Het doen van een melding is gratis. Meer informatie In paragraaf 6.1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kunt u meer lezen over de gebruiksmelding.

 • Evenement organiseren (melding of vergunning)

  Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of u bent meldingsplichtig. Bovendien is het goed om zo snel mogelijk de datum bij de gemeente kenbaar te maken, door een vooraankondiging te doen. De vergunning aanvraag of de melding van het evenement en de vooraankondiging van het evenement kunt u direct online doen.  De spelregels voor het organiseren kunt u terugvinden in het evenementenbeleid. Het eerste deel betreft het beleidskader en het tweede deel betreft het toetskader met concrete spelregels. Aanvragen Het melden van een evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning verloopt vanaf 1 januari 2019 via de applicatie EvenementenAssistent. In deze applicatie is het ook mogelijk een vooraankondiging van uw evenement te doen. Alle gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Limburg gebruiken deze applicatie. Het invullen van de Evenementenassistent zal de eerste keer wennen zijn, maar daar zijn wij ons van bewust. Het gebruik van de Evenementenassistent biedt wel een aantal voordelen. Het formulier is completer. U komt er meer specifieke informatie in kwijt. Er is tevens sprake van uniformiteit, iedere gemeente werkt immers op dezelfde wijze.  Ook blijft de aanvraag 14 maanden raadpleegbaar. Dit betekent dat, als u een jaarlijks terugkerend evenement organiseert, u het volgende jaar met enkele muisklikken de nieuwe aanvraag kan indienen. Raadpleeg nu de evenementenassistent Mocht u vragen hebben bij het invullen van het formulier, bekijk dan even de handleiding. Ook kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Weet ook dat er geen fouten gemaakt kunnen worden bij het invullen, want alles valt achteraf in overleg aan te passen. Kosten Een meldingsplichtig of A-evenement is gratis. Een B-evenement kost € 134,45 Een C-evenement kost € 448,00 Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zijn voor bijvoorbeeld wegafzettingen, drank- en horecaontheffing of andere vergunningen. Voorwaarden Een evenement wordt onderverdeeld in vier categorieën (risicoklassen):: Meldingsplichtig evenement: een evenement met zeer beperkte impact op de omgeving en geen gevolgen voor het verkeer A-evenement: een evenement met beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer B-evenement: een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer C-evenement: een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer Na het invullen van de Evenementenassistent blijkt onder welke categorie uw evenement valt. De gemeente kan na beoordeling van de melding of aanvraag of op advies van de hulpdiensten de categorie aanpassen. 

 • Snuffelmarkt

  Als u een snuffelmarkt wilt organiseren, dient u uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de markt een melding in te dienen bij de gemeente. Op de snuffelmarkt verkoopt u bijvoorbeeld tweedehands kleding, oude boeken of antiek. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier snuffelmarkt Persoonlijk U kunt uw melding ook in het gemeentehuis indienen. Kosten Het melden van een snuffelmarkt is gratis. Voorwaarden De belangrijkste voorwaarden zijn: U houdt de snuffelmarkt in een gebouw. Dit gebouw is voor publiek toegankelijk. In het bestemmingsplan staat dat u de snuffelmarkt mag organiseren. Als u een snuffelmarkt in een winkel wilt organiseren, dient u een melding in te dienen.

 • Overlijden, aangifte

  Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de uitvaartondernemer, echter kunt u het ook zelf doen. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris. Aangifte doen Digitaal Uitvaartondernemers kunnen in de gemeente Brunssum de aangifte digitaal doen met behulp van eHerkenning 3. Aangifte overlijden (inloggen met eHerkenning 3) Als u nog geen eHerkenning heeft kunt u deze aanvragen op de website van eHerkenning. Documenten bij aangifte Het digitale formulier geeft aan welke (verplichte) bijlagen dienen te worden bijgevoegd, volg hiervoor de instructies in het digitale formulier. De B-envelop kunt u na het invullen van het digitale formulier afgeven in het gemeentehuis. Persoonlijk Voor het persoonlijk doen van de aangifte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Meenemen Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak) Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter Als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen Kosten Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70. Meer informatie U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Overlijden op Rijksoverheid.nl Legalisatie van buitenlandse documenten op Rijksoverheid.nl Brunssumse begraafplaatsen

 • Gokautomaten exploiteren

  Als u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of de vergunning wordt toegewezen. Aanvragen Digitaal Geef per e-mail naar gemeente@brunssum.nl onderstaande gegevens door: Type automaat Serienummer Uw naam Persoonlijk U kunt uw aanvraag ook indienen in het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak. Kosten Voor 1 gokautomaat € 56,50 Voor 2 gokautomaten € 90,50 Voorwaarden De gemeente Brunssum maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als behendigheidsautomaten. Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten). Meer informatie Kansspelinformatie op de website van de Kansspelautoriteit

 • Reclame driehoeksborden

  Een evenement mag u aankondigen met reclameborden, ook wel driehoeksborden genoemd. Dit zijn borden die om een lantaarnpaal geplaatst worden. U heeft een vergunning nodig om deze te mogen plaatsen. De vergunning vraagt u minimaal 21 dagen vóór het plaatsen van de borden aan. Na de aanvraag van de vergunning ontvangt u een lijst van de beschikbare lantaarnpalen. U kiest dan welke u wilt gebruiken en maakt daarmee de aanvraag definitief. De borden mogen maximaal voor een periode van 2 weken geplaatst worden. Na 2 weken dient u de borden zelf weer weg te halen. Het plaatsen mag enkel gebeuren om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen. Voorwaarden De borden mogen enkel om de door de gemeente aangewezen lantaarnpalen worden geplaatst. De borden dienen zodanig te worden geplaatst dat zij het uitzicht van de verkeersdeelnemers niet belemmeren c.q. de veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengen. De borden mogen per vlak een maximale afmeting hebben van  85 x 120 cm. De borden dienen te worden bevestigd op metalen frames zonder uitstekende scherpe delen. De te verlijmen affiches dienen met weersbestendige lijm op de ondergrond te worden aangebracht. Leegstaande frames dienen z.s.m. van een nieuwe poster te worden voorzien. Het onderhoudsdeksel van de lantaarnpalen moet altijd zichtbaar blijven. Aanvragen vergunning Digitaal De vergunning vraagt u digitaal aan via:  Aanvragen vergunning reclame driehoeksborden Kosten De kosten voor het aanvragen van de vergunning bedragen € 134,45.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Soort gehandicaptenparkeerkaarten Wij willen u erop wijzen dat er verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn, namelijk:  Bestuurderskaart Passagierskaart Combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart Instellingenkaart Bij de bestuurderskaart dient er sprake te zijn van een langdurige loopbeperking waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Bij de passagierskaart is dit ook het geval, echter hierbij geldt nog als extra eis dat de passagier volledig rolstoelafhankelijk is of continue afhankelijk is van de bestuurder. De passagier kan dus niet worden afgezet op de plaats van bestemming terwijl de bestuurder de auto gaat parkeren. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. U dient dan ook aan de voorwaarden te voldoen.  Er bestaat ook een instellingenkaart voor zorginstellingen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Zo hoeft er niet voor iedere bewoner apart een kaart aangevraagd te worden. Hoe werkt het? Een gehandicaptenparkeerkaart staat op naam van een persoon en niet op kenteken. U kunt de kaart dus voor elke auto gebruiken. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur kan ook korter zijn afhankelijk van het onderzoek. Aanvraag U kunt telefonisch contact opnemen voor het aanvragen van een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart waarna het aan u wordt toegezonden. Dit aanvraagformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen. Bij het aanvraagformulier staat aangegeven welke gegevens u moet meesturen. Het duurt maximaal 8 weken voordat u hoort of u in aanmerking komt voor een kaart. Indien het langer duurt wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Proces  Nadat u de aanvraag heeft ingediend wordt de aanvraag besproken met een onafhankelijke medisch adviseur van de GGD-ZL en wordt bepaald of de medisch adviseur de noodzaak voor de gehandicaptenparkeerkaart kan vaststellen. Indien de medisch adviseur deze noodzaak niet kan vaststellen vindt er een medische keuring plaats. Tijdens de keuring bepaalt de medisch adviseur van de GGD-ZL of u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart.  Kosten aanvraag Aan het indienen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart kost € 75,40. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarbij een factuur. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer u de kosten betaald heeft. Kosten medische keuring Is een medische keuring nodig? Dan betaalt u voor de keuring € 149,65. Deze kosten betaalt u naast de aanvraagkosten van € 75,40. U dient de kosten voor de keuring vooraf te betalen. De medische keuring wordt pas uitgevoerd nadat u de kosten ervoor heeft betaald. Indien dit aan de orde is krijgt u van ons een brief met bijgevoegd een factuur. Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan krijgt u de kosten voor de aanvraag en keuring niet terug. Indien u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt toegekend zijn er geen aanvullende kosten voor het verstrekken van de kaart.  Vragen? Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft of voor het aanvragen van een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo, telefonisch te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op het telefoonnummer (045) 5278630 of middels spreekuur contact van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

 • Gebruik welkomstborden bij invalswegen

  Bij de invalswegen van de gemeente staan welkomstborden waarop sport, cultuur, recreatie en evenementen in Brunssum gepromoot kunnen worden. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken dient u 10 dagen voor het plaatsen van de borden een melding in bij de gemeente. Het bord moet u zelf maken, plaatsen en na maximaal 2 weken ook weer weghalen. De welkomstborden staan op de volgende locaties: Trichterweg Emmaweg (Gamma) Akerstraat (Brunssheim) Schinvelderstraat RImburgerweg SW20 (richting Sittard) Loogstraat Per locatie kunnen tegelijkertijd 3 borden worden geplaatst. Melding indienen Digitaal De melding dient u digitaal in via het formulier Melden gebruik welkomstborden bij invalswegen. Voorwaarden Er moet uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het tijdstip waarop de borden moeten worden geplaatst een melding zijn gedaan bij de gemeente. De borden mogen alleen worden geplaatst voor de aankondiging van activiteiten van Brunssumse non-profit organisaties die de gemeente Brunssum betreffen op het gebied van sport, cultuur, recreatie en evenementen. De borden mogen gedurende een periode van maximaal 2 weken worden geplaatst. Het formaat van de borden bedraagt 180 x 45 cm en 8 mm dik of 180 x 30 cm en 8 mm dik. Kosten Het gebruik maken van de welkomstborden is gratis.