Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen. Alleen U mag uw auto daar neerzetten. Bij de parkeerplaats plaatst de gemeente het bord gehandicaptenparkeerplaats. Hierop staat het kenteken van uw auto. Deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingericht op een bestaande parkeergelegenheid binnen 100 meter. Voorwaarden U komt uitsluitend in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als u: In het bezit bent van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart ofwel type B). Niet beschikt over een garage of een andere parkeermogelijkheid op eigen terrein. Is er wel een eigen parkeermogelijkheid, maar is deze onbruikbaar door de aard van de handicap en ook niet aanpasbaar, dan komt u mogelijk toch in aanmerking. Daarnaast moeten de beschikbare parkeerplaatsen dusdanig vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. De gemeente let er ook op dat de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats. Aanvragen Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats doet u: Digitaal Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats (inloggen met DigiD) Na ontvangst van het formulier zal de gemeente contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om de situatie ter plaatste te bekijken. Telefonisch Ook kunt u telefonisch een afspraak maken. De gemeente komt dan bij u thuis met het aanvraagformulier en bekijkt dan ook direct de situatie en oordeelt of u in aanmerking komt. Wat heeft u nodig? U heeft nodig:  uw Europese gehandicaptenparkeerkaart (type B); het kentekenbewijs van uw auto (met daarop kenteken en tenaamstelling). Kosten € 265,75.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Aan wie verstrekt de gemeente uw persoonsgegevens? Alle overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen,  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) De gemeente verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming nooit gegevens aan commerciële bedrijven of particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie). Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van geheimhouding. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.  Nieuwsgierig aan welke instanties de gemeente persoonsgegevens verstrekt? Kijk voor meer informatie over het verstrekken van persoonsgegevens op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Privacyrechten van burgers

  De gemeente Brunssum gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u hebt. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Uw rechten  U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken: Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente. Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren? Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is. Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. U begint altijd met het inzien van uw persoonsgegevens. Indienen verzoek U wilt inzien welke persoonsgegevens de gemeente van u verwerkt? Dien dan een verzoek in. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en uitnodiging om de gegevens te komen bekijken. U dient zich hierbij te kunnen legitimeren. Digitaal Verzoek inzage persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Post Dien uw verzoek schriftelijk in bij de gemeente Brunssum. Persoonsgegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen? Wilt u na het inzien van de gegevens deze laten aanvullen, verbeteren of verwijderen? U kunt dan de gemeente verzoeken indienen waarbij u aangeeft welke wijziging u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren.

 • Terras exploiteren

  Bent u horecaondernemer en wilt u graag een terras voor of bij uw zaak, dan moet u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een terrasmelding moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: bij het plaatsen van het terras moet er voldoende ruimte overblijven voor voetgangers. De minimale doorloop voor voetgangers die over moet blijven is 1,2 meter; u moet voldoen aan de gestelde eisen over het uiterlijk van het terras. Aanvragen Bij de melding geeft u de volgende gegevens door: naam en adres van het horecabedrijf: de afmeting van het terras; de indeling en uitvoering van het terras (tekening schaal 1 : 100). de data dat het terras open is (horecaseizoen) gewenste openingstijden van het terras een horecavergunning, indien van toepassing een geldig identiteitsbewijs Meld bovenstaande onderdelen schriftelijk bij de gemeente. Kosten Voor een melding van een terras brengt de gemeente geen leges in rekening. Meer informatie Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Lees ook de Terras voorschriften gemeente Brunssum 2021.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. De gemeente besluit binnen 8 weken na uw aanvraag of u hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier leerlingenvervoer (inloggen met DigiD) Schriftelijk Aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024 Wilt u schriftelijk een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2023-2024 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis Aanvraag indienen voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 U kunt ook alvast schriftelijk leerlingenvervoer aanvragen voor het aankomende schooljaar 2024-2025. Wilt u hiervoor een aanvraag indienen? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2024-2025 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis. Kosten Bezoekt uw kind een reguliere of speciale school voor basisonderwijs, dan is het mogelijk dat u op basis van het gezinsinkomen een eigen bijdrage moet betalen. Wat heeft u nodig bij het indienen van de aanvraag? Is uw kind gehandicapt in de zin van de verordening leerlingenvervoer? Dat wil zeggen dat de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets (ook niet onder begeleiding) gebruik kan maken. Voeg dan een actuele medische verklaring toe van de behandelend arts, of bijv. een rapportage van psycholoog, psychiater of orthopedagoog, waaruit dit blijkt.  Bezoekt uw kind een (reguliere of speciale) school voor basisonderwijs, dan dient van beide ouders/voogden/verzorgers een zogenaamd 'IB 60 formulier' aangeleverd te worden van 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd. Inschrijfbewijs van het schooljaar waarvoor u leerlingenvervoer aanvraagt (bij digitale aanvraag) of onderteking en stempel van school (bij schriftelijke aanvraag). Voorwaarden Het is afhankelijk van de situatie of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welke vorm van vergoeding u krijgt. Enkele voorwaarden hierbij zijn onder andere: De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school (een toegankelijke school is een school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel openbare school waarop de leerling is aangewezen) De reistijd De mogelijkheden van het kind De gemeente kan de volgende soorten leerlingenvervoer verstrekken: Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind Een vergoeding voor fietsvervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer Zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi Let op, ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Als ouders/verzorgers de leerling niet zelf kunnen begeleiden, zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van die begeleiding door anderen. Werktijden, schooltijden, de aanwezigheid van meerdere kinderen in het gezin, alleenstaand ouderschap en/of het ontbreken van een netwerk is geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. Meer informatie Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum 2014 Uitvoeringsregels leerlingenvervoer 2022 gemeente Brunssum

 • Reclamemateriaal verspreiden

  U mag op straat of huis aan huis gewoon reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is toegestaan. De gemeente let wel op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten. Voorwaarden Voor het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek dient aan een aantal regels te worden voldaan: Het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek is toegestaan op iedere dag tussen 9 uur en 18 uur en op koopavonden tot 21 uur. De verspreider is verplicht de geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen direct op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats worden weggeworpen of zijn achtergebleven. De verspreider mag geen overlast veroorzaken voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie, dan wel andere bevoegde ambtenaren, dienen te worden opgevolgd. De verspreider is verplicht de schade die hij door zijn handelen aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden toebrengt te vergoeden en voorts dient hij alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van zijn handelen schade zullen lijden.

 • Vakantieservice: met een veilig gevoel op vakantie

  Uw woning loopt tijdens de vakantie extra risico op inbraak. De gemeente Brunssum biedt een vakantieservice. De vakantieservice houdt in dat de gemeentelijke toezichthouders extra toezicht houden op woningen waarvan bekend is dat de bewoners met vakantie zijn. Tijdens uw afwezigheid controleren toezichthouders of alles in orde is. Zij voelen bijvoorbeeld of alle deuren en ramen goed zijn afgesloten. Komt u eerder terug van vakantie, geef dat dan meteen door aan de gemeente. Anders staat u straks misschien voor een verrassing. Aanvragen Digitaal Aanvragen vakantieservice Kosten De vakantieservice is geheel gratis. Tips De vakantieservice loopt het hele jaar door. Dus meld het ook eventjes als u met wintersport gaat Voordat u op vakantie gaat: Sluit ramen en deuren goed af Controleer of het hang- en sluitwerk in orde is Laat van binnen geen sleutels in het slot zitten Binnendeuren en kasten niet afsluiten (dit voorkomt extra schade) Laat geen geld, sieraden of waardepapieren in uw huis achter Zet ladders, afvalcontainers en andere makkelijke opstapjes weg Sluit uw auto, fiets en/of brommer af (ook in de berging) Schakel elektrische apparaten af; sluit gas en water af Zet een merkteken op kostbare voorwerpen (bijv. postcode + huisnummer). Houd de merktekens bij op een registratiekaart. Vraag familie, buren of kennissen om elke dag de brievenbus leeg te halen en de rolluiken op en af te laten. Denk ook aan de verzorging van uw huisdier.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Op een uittreksel staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan versturen wij binnen 3 werkdagen het uittreksel. Vraagt u het op afspraak persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct schriftelijk mee. Verschillende uittreksels De volgende uittreksels uit de BRP kunt u aanvragen:  Uittreksel BRP Uittreksel met woonhistorie Uittreksel met nationaliteit Uittreksel met vermelding burgerlijke staat Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier uittreksel BRP (Inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Maak online een afspraak Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen. Kosten € 16,60 U betaalt bij de aanvraag contant of met uw pinpas. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig Iemand machtigen De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:  Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Gegevens aanpassen Zorg dat u altijd op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Merkt u dat dit niet het geval is? Geef correcties dan direct door. U moet de correcties wel kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Informatieverzoek Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven.

 • Openbare laadpalen en laadpassen voor elektrische auto's

  Leverancier (Nuon) Vattenfall heeft in onze gemeente laadpunten voor elektrische auto's geplaatst. Is er geen openbaar laadpunt in de buurt of heeft u nog geen laadpas? Dan kunt u dit aanvragen. Wat moet ik doen? De aanvraagformulieren voor een openbaar laadpunt kunt u op de website van Vattenfall vinden. Ook staat daar meer informatie over de laadpas. Hoe werkt het? Spelregels voor het aanvragen van een nieuw laadpunt: U woont of werkt in de gemeente Brunssum. U bezit een volledig elektrische auto of een Plug-in hybride met een maximum snelheid van tenminste 60 km/h en Europese typegoedkeuring. U heeft niet de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Er is geen openbaar oplaadpunt binnen 300 meter loopafstand.  

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. U moet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U kunt met het vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw vluchtelingenpaspoort een afspraak.  Maak online een afspraak Afhalen Na 5 werkdagen kunt u het aangevraagde vluchtelingenpaspoort afhalen in de gemeentewinkel. Het afhalen kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Een vluchtelingenpaspoort kost € 63,40 U betaalt bij de aanvraag van uw vluchtelingenpaspoort contant of met uw pinpas. Meenemen Als u 18 jaar of ouder bent Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 18 jaar Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Komen beide ouders mee? Beide ouders nemen een legitimatiebewijs mee. Kan één van de ouders er niet bij zijn? Neem dan ook mee:  Het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 560 kb), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Let op: uw kind dient zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag. Geldigheid Hoelang het vluchtelingenpaspoort geldig is hangt af van uw verblijfsvergunning. Vluchtelingenpaspoorten zijn maximaal 5 jaar geldig. Verloren of gestolen Bent u uw paspoort kwijt of is uw paspoort gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw paspoort ongeldig. Melden vermissing paspoort (inloggen met DigiD)