Zoekresultaat 1 - 10 van 121 resultaten

 • Objecten plaatsen langs vaarweg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Voor het plaatsen van objecten langs een provinciale vaarweg heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast gelden er algemene regels voor het plaatsen van objecten langs een provinciale vaarweg. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Objecten plaatsen langs vaarweg.

  Stremming aanmelden
  Daarnaast moet u een aanmelding doen voor stremming als uw activiteit voor hinder van het vaarverkeer zal zorgen. De verwachte stremming moet u ook tijdig publiceren zodat scheepvaartbedrijven er rekening mee kunnen houden.

 • Ongewoon voorval bij het bieden van gelegenheid tot zwemmen of baden in een badwaterbassin

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Een badwaterbassin is bijvoorbeeld een zwembad, een zwemvijver, koudwaterbad in een sauna, kruidenbaden in een wellness centrum etc.

  Een ongewoon voorval is alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen ontstaan voor de veiligheid, het milieu en de gezondheid van mens en dier. Zelfs als er door een incident slechts een dreiging ontstaat voor nadelige gevolgen is er al sprake van een ongewoon voorval.

  Bij een zwembad, een zwemvijver of een ander soort badwaterbassin kunt u dan bijvoorbeeld denken aan:

  • Verdrinking
  • Ernstig letsel opgelopen in of nabij een badwaterbassin
  • Ernstige vervuiling in de directe omgeving van een badwaterbassin
  • De hoeveelheid legionella in een badwaterbassin overtreft de norm

  Heeft u een omgevingsvergunning van de provincie, dan bent u verplicht direct aan ons te melden wanneer er zich een ongewoon voorval voordoet.

  Bent u iemand anders die een ongeval voorval constateert, dan bent u niet verplicht om dit te melden, maar wij stellen het wel op prijs als u dat toch doet. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

 • Bodem verstoren grondwaterbeschermingsgebieden

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Verboden tenzij
  Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied te graven, boren of heien, tenzij de verstoring van de bodem ondiep is of als de verstoring het gevolg is van één van de volgende activiteiten:

  • Werkzaamheden die verband houden met:
   • de openbare drinkwatervoorziening;
   • het grondwaterbeheer in opdracht van het waterschap of de provincie;
   • bodemonderzoek en bodemsanering.
  • Heien van prefab betonnen heipalen zolang de heipalen op minimaal 2 meter beneden maaiveld worden afgewerkt door middel van de methodes ‘afzagen’ of ‘afknappelen’.
  • Sonderingen als u na het trekken van de sondeerstangen het gehele sondeergat vult met zwelklei met behulp van de ’Naprikmethode’. Daarnaast moet u een melding doen voordat u gaat sonderen.
  • Ontgrondingen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft van de provincie.

  Andere activiteiten zijn alleen toegestaan als de verstoring ondiep is. De maximale toegestane diepte hangt af van de soort grondwaterbeschermingsgebied:

  • Waterwingebied:
   • niet dieper dan 2 meter beneden maaiveld; en
   • niet dieper dan 11 meter beneden NAP
  • Beschermingsgebied voor grondwater:
   • niet dieper dan 2 meter beneden maaiveld; en
   • niet dieper dan 8 meter beneden NAP
  • Boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland:
   • niet dieper dan 8 meter beneden NAP

  Een lijst van alle grondwaterbeschermingsgebieden in Flevoland vindt u in artikel 4.2 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

 • Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  U vraagt omgevingsvergunning aanvragen als u een IPPC-installatie beheert binnen de papier-, hout- of textielindustrie. Het gaat hier om IPPC-bedrijven die zich bezighouden met:

  • het maken van:
   • papierpulp
   • papier
   • karton
   • oriented strand board
   • spaanplaat
   • vezelplaat van hout
  • het voorbehandelen van textielvezels of textiel
  • het verven van textielvezels of textiel

  U vraagt in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie.

 • Drinkwater onttrekken grondwaterbeschermingsgebieden

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Activiteiten voor drinkwater onttrekken
  Alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de openbare drinkwatervoorziening zijn zondermeer toegestaan in een grondwaterbeschermingsgebied.

  U kunt bijvoorbeeld denken aan boren in de grond. Dit is in veel situaties verboden in een grondwaterbeschermingsgebied. Echter als u een boorput maakt voor openbare drinkwatervoorziening, dan is dat altijd toegestaan.

 • Ongewoon voorval bij het vellen en beheren van houtopstanden

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Een ongewoon voorval is alles wat afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen ontstaan voor de natuur, de veiligheid of de gezondheid van mens, dier of plant. Zelfs als er door een incident slechts een dreiging ontstaat voor nadelige gevolgen is er al sprake van een ongewoon voorval.

  Bij het vellen en beheren van houtopstanden kunt u daarbij denken aan een lekkende tank van een kraanmachine voor bomenkap waardoor benzine in een natuurgebied beland, een ongeluk met ernstig lichamelijk letsel, een boom valt op een gebouw etc.

  Bent u degene die zich bezighoudt met het vellen en beheren van houtopstanden, dan bent u verplicht direct aan ons te melden wanneer er zich een ongewoon voorval voordoet.

  Bent u iemand anders die een ongeval voorval constateert, dan willen wij ook graag dat u dit direct bij ons meldt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan:

  • de minister
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs

  Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland 2022-2025, subsidie

  De provincie heeft een innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken.

  Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen - maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers - die kansen zien in innovatieve vormen van de samenwerking met de bibliotheek.

  De provincie is op zoek naar projecten van andere partijen die meerwaarde zien in een samenwerking met de bibliotheek. Op lokaal of regionaal niveau. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn waarbij de locatie van de bibliotheek wordt ingezet, of een project waarbij de kennis en expertise van de bibliotheekorganisatie wordt benut.

  De provincie ziet graag dat er de komende periode mooie projecten bij de bibliotheken tot stand komen en stelt daarvoor per project een subsidie van maximaal € 40.000 beschikbaar.

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie.

 • MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie

  Bent u een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweegt u om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT regeling) Flevoland is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die u daarbij kan helpen. Met deze regeling wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. 

  De openstellingstermijn voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten is op 9 april 2024 om 09.00 uur.
  De openstellingstermijn voor de MIT-R&D samenwerkingsprojecten is op 11 juni 2024 om 09.00 uur.
  Beide regelingen worden op 17 september 2024 om 17.00 uur gesloten.

  Wij adviseren mkb'ers, die een project willen indienen, rekening te houden met de context van het beleid. Voor de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) en voor voorbeelden, kunt u zich oriënteren via de website Topsectoren.

  Hieronder vindt u de informatie om uw aanvraag alvast voor te bereiden.

  Bij het indienen van uw aanvraag dient u onderstaande documenten in ieder geval aan te leveren:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maand)
  • Een kopie bankafschrift of bankpas ter verificatie van uw bankrekeningnummer
  • Ingevuld en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring (verplicht format)
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening, indien concern; gebruik eenzelfde jaargang
  • Indien geen jaargang aanwezig; openingsbalans aanleveren
  • Ingevuld en ondertekend machtingsformulier, indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair (verplicht format)
  • Ingevuld en ondertekende verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’ (verplicht format)
  • Offerte(s) van de deskundige(n) en/of leverancier(s) (indien er kosten begroot zijn voor het inhuren van derden)
  • Instemmingsverklaring (als verbonden- en/of partnerondernemingen ook kosten maken binnen het project) (format)

  Daarnaast dient u voor de MIT Haalbaarheidsproject 2024 ook onderstaande documenten aan te leveren:

  • Ondertekend aanvraagformulier MIT Haalbaarheidsproject
  • Ingevuld projectplan MIT Haalbaarheidsproject (verplicht format)

  Daarnaast dient u voor de MIT R&D 2024 ook onderstaande documenten aan te leveren van de aanvrager, maar ook van projectpartner(s) of mede aanvragers:

  • Ondertekend aanvraagformulier MIT R&D
  • Ondertekend formulier penvoerder
  • Ondertekend formulier projectpartner
  • Ingevuld projectplan MIT R&D Samenwerking
  • Ingevulde begroting MIT R&D Samenwerking

  Een toelichting op de gevraagde formulieren vindt u via deze (link)

  Gedurende de looptijd een wijziging doorgeven?

  Heeft u een positief besluit (beschikking) op uw subsidieaanvraag ontvangen en wilt u tijdens de looptijd van uw project een wijziging doorgeven?
  Maak dan gebruik van het formulier "Wijzigingsformulier MIT".