Zoekresultaat 1 - 10 van 277 resultaten

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

 • FinanciĆ«le regeling voor een monument aanvragen

  Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

  • Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.
  • Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
  • Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
  • Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.

  Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken:

  • gemeentelijk monument:
   • Cultuurfondshypotheek
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening
  • provinciaal monument:
   • Cultuurfondshypotheek
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening
  • rijksmonument:
   • Restauratiefonds
   • Monumentenhypotheek
   • Gecombineerde lening

  Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten en Subsidie voor herbestemming.

  Ook voor het wind- en waterdicht houden van de buitenkant van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. De hoogte van de gemeentelijke subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de onderhoudskosten tot maximaal € 5.000,--. Wel stelt de raad jaarlijks een subsidieplafond vast, voor 2023 is deze op € 0,00 vastgesteld, waardoor er in 2023 geen gemeentelijke subsidie verstrekt kan worden.

  Nadat een onderhoud is uitgevoerd beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een subsidie. Voor deze beoordeling moet u onder andere de rekeningen van het onderhoud en een inspectierapport van de Monumentenwacht, dat na uitvoering van de werkzaamheden gemaakt moet worden, inleveren.

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Alle adressen zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  De gemeente kan niet zomaar huisnummers gebruiken of wijzigen. Als uw huisnummer niet klopt, kunt u dit melden bij de gemeente.

  Wilt u een nieuw pand bouwen of een pand opsplitsen? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Reclamebelasting

  De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame (een openbare aankondiging) maakt. De reclame moet dan vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij drankreclame aan de gevel van een café, of een reclamebord langs de weg.

  Belangrijk om te weten:

  • de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond
  • u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen

  Voor de bepaling of iemand belastingplichtig is, maakt de gemeente foto's van het belastbare feit.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ 2024

  Tariefswijzigingen ten opzichte van 2023

  • Door de inflatie stijgt het tarief  van de afvalstoffenheffing met 7,5%. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2024 € 18,60 meer dan in 2023.
  • Bij de onroerende-zaakbelastingen (OZB) verhogen we de tarieven voor woningen en niet-woningen met 4,0%. Voor een gemiddelde woningbezitter betekent dit een verhoging van € 15,39 per jaar. 
  • De tarieven voor de riool- en waterzorgheffing  zijn met de inflatiecorrectie van 7,5% gestegen. Voor een gemiddeld huishouden is dit een stijging van € 18,36 ten opzichte van 2023.

  De aanslag bevat meestal ook een WOZ-beschikking

  • In onze gemeente zijn de huizenprijzen ten opzichte van de vorige peildatum 1 januari 2022 met een nog onbekend percentage gestegen. Ook de marktontwikkeling voor alle andere niet-woningen (zoals bedrijven, boerderijen, sportcomplexen, enzovoort) is op dit moment nog onbekend.
   Let op: bij de waarde-ontwikkeling praten we over gemiddelden, dat wil zeggen dat 50% van de onroerende zaken boven het gemiddelde liggen en 50% er onder.
  • Het is belangrijk om te  weten dat wij uw pand ieder jaar opnieuw waarderen. We kijken hierbij niet naar de waarde van een voorgaand jaar en we hanteren ook geen algemeen ophogingspercentage.
  • De WOZ-waarde die op uw biljet staat, geeft de waarde weer op 1 januari 2023. 

  Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Volg dan de volgende stappen.

  1. Kijk op het taxatieverslag of de basisgegevens (bouwjaar, oppervlak, bijgebouwen en dergelijke) van uw pand kloppen.
  2. Kijk op het taxatieverslag of de onderbouwende verkoopcijfers van vergelijkbare panden logisch zijn.
  3. Zijn er omstandigheden die de gemeente niet weet, maar die wel invloed hebben op de waarde? Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, verzakkingen, asbest, scheuren in de muur, enzovoort.

  Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, kunt u bepalen of u bezwaar moet maken.
  Via de WOZ-bezwaarcalculator van de Vereniging Eigen Huis, kunt u inschatten welk financieel voordeel een toegekend bezwaar kan opleveren.

  Maak liever geen bezwaar via een “gratis” bemiddelaar

  Op televisie en radio hoort en ziet u veel reclame van bureaus die gratis voor u bezwaar willen maken. Maar doe dat liever niet. Hieronder ziet u waarom.

  • Als u zelf bezwaar maakt dan komt u zelf in gesprek met een taxateur, niemand kent uw eigen woning beter dan u. Daardoor kunt u sneller een antwoord op uw bezwaarschrift krijgen.
  • De voorlichting van bemiddelaars is vaak niet juist. Slechts een klein percentage (minder dan twee procent) van onze woningtaxaties bevat een fout. Soms is dat een grote fout, maar meestal is het een kleine fout.
  • De bureaus willen uw vergoeding incasseren die de gemeente aan u uitbetaalt als de WOZ-waarde wordt aangepast.

  Maak bij ons gratis bezwaar

  In het digitale loket kunt u met uw DigiD gratis, snel, gemakkelijk en veilig bezwaar maken.

  • Een e-mail of brief sturen kan ook. Kijk voor het adres op het aanslagbiljet.
  • U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van voorbeeldbrieven van de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond.
  • Het is wel heel belangrijk dat u bezwaar maakt binnen zes weken na de datum van de aanslag/WOZ-beschikking. Dat staat zo in de wet.
  • Let op: U kunt niet bezwaar maken via de telefoon.

  Wanneer krijgt u de uitslag op uw bezwaar?

  U krijgt van ons eerst een ontvangstbevestiging. Meestal worden bezwaren binnen enkele weken tot maanden afgehandeld. In de wet is geregeld dat de gemeente uiterlijk op 31 december van het belastingjaar uitspraak moet doen op uw bezwaar. Verlenging van deze termijn is onder voorwaarden mogelijk.

  Tijdstip van de aanslag

  De meeste aanslagen gemeentelijke belastingen (inclusief WOZ-beschikking) versturen wij in de tweede helft van februari, zowel op papier of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid.nl.
  Let op: mocht om de één of andere reden uw aanslag later worden verstuurd, dan heeft dat geen gevolgen voor uw betalingstermijnen.

  Aanslag betalen

  Op het aanslagbiljet staat aangegeven hoe u de aanslag kunt betalen. De meeste inwoners maken gebruik van de automatische incasso. Dan wordt het bedrag in tien termijnen afgeschreven. Maakt u nog geen gebruik van de automatische incasso, maar wilt u dat wel? 
  Via deze link kunt u dat regelen. Het aanslagbedrag wordt verdeeld over de resterende maanden van het jaar (tot en met december). 

  Kunt u de aanslag niet op tijd betalen? Een betalingsregeling kan dan uitkomst bieden. Meer informatie vindt u op deze pagina.

  Kunt u helemaal niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Hier vindt u meer informatie.

  Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Publieksbalie via telefoonnummer 0548-630000.

  Digitaal loket

  Op ons digitale loket kunt u allerlei zaken regelen zoals: het inzien van het taxatieverslag, het inzien van de aanslag (ook van vorige jaren), digitaal bezwaar indienen en een machtiging tot automatische incasso indienen/wijzigen/intrekken.

  Meer informatie

  Op onze website kunt u bij het onderdeel "belastingen voor inwoners" meer informatie vinden over de verschillende belastingsoorten van de gecombineerde aanslag en de WOZ-beschikking.

 • Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

  Er zijn twee soorten begraafplaatsen in Nederland: gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. De gemeente is eigenaar van een gemeentelijke begraafplaats; iedereen kan er begraven worden. De eigenaar van een bijzondere begraafplaats is bijvoorbeeld een kerk of vereniging. Zij bepalen wie er op de begraafplaats begraven kan worden.

  U kunt een plek voor een eigen graf op een gemeentelijke begraafplaats huren van de gemeente. U huurt een graf door voor de grafrechten te betalen. U heeft de grafrechten voor een vaste periode.

  Als u de grafrechten van een graf heeft, dan kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

  Is de eigenaar van een graf overleden? Dan kunt u als familielid de grafrechten naar u laten overschrijven. Doet u dit niet, dan gaat het grafrecht terug naar de gemeente.

 • Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

  U kunt als eigenaar van een horecabedrijf een vergunning krijgen om langer open te blijven. Het gaat dan om langere openingstijden tijdens het hele jaar, niet vanwege 1 evenement. Voor een eenmalig evenement vraagt u ontheffing aan.

 • Overlast van bomen en struiken melden

  Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente.

  Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken.

 • Asbest uit de bodem verwijderen

  Projectbureau BAS (bodem asbest sanering) ruimt het asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. 

 • Inburgeringscursus volgen

  Tijdens een inburgeringscursus leert u Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven.

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO, Servicecentrum Inburgering.