Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Subsidie Dorpsbudget; subsidie voor sociale-, culturele en leefbaarheidsactiviteiten

  De subsidie aan de Plaatselijk Belangen en Dorpraden is door de gemeente verstrekt onder de voorwaarden dat zij deze aanwenden voor:

  a. het aansluiten op, of helpen ontwikkelen van een samenhangend aanbod van activiteiten ten aanzien van behoeften op sociaal en/of cultureel en/of recreatief terrein en/of activiteiten op het terrein van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en/of emancipatie;

  b. het coördineren en stimuleren van behoeften van wijkbewoners ten aanzien van de al in de wijk aanwezige voorzieningen;

  c. het bieden van een gespreksforum, om de contacten tussen de wijkbewoners onderling, tussen groeperingen in de wijk en tussen het gemeentebestuur en wijkbewoners/groeperingen in de wijk te verbeteren.

  De Dorpsraden en Plaatselijk belangen dienen elk jaar de subsidie te verantwoorden voor 1 juni. De subsidie 2022 dient verantwoord te worden voor 1 juni 2023. Hiervoor zijn het jaarverslag/activiteitenverslag nodig en de/het jaarrekening/ financieel verslag. De verantwoording kan via de gemeentelijke website ingediend worden.  

   

   

   

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Vroeger was dit de bouwvergunning. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

  Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Vergunningsvrij bouwen of verbouwen. U kunt kleine bouwactiviteiten vaak zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:
   • een afscheiding tussen balkons
   • zonweringen of rolluiken
   • dakkapellen
   • bijgebouwen aan de achterkant van een woning
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen, gewone procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de gewone procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:
   • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan
   • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen
   • bij een monument
   • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid

  Nadere informatie, zie de brochure.

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt in 2024 tegelijk met de Omgevingswet in werking. Met de Wkb krijgen we in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb heeft flinke consequenties voor de werkpraktijk van gemeenten, aannemers maar ook voor u als opdrachtgever. Als u voornemens bent om na 2023 een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen, dan adviseren wij u tijdig kennis te nemen van de gevolgen van de Wkb voor uw bouwplan. Dit kan bijvoorbeeld op de website van IPLO.

 • Monument slopen

  Als u een gemeentelijk monument wilt slopen, moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Voor het slopen van niet-monumentale panden moet u een melding doen bij de gemeente.

 • Subsidie algemeen belang

  Nodig bij het aanvragen

  1. Begroting 2024;
  2. Jaarverslag/activiteitenverslag of notulen jaarvergadering 2022;
  3. Financieel jaarverslag/jaarrekening 2022.

  Beslistermijn aanvragen

  U hoort, mits u de subsidieaanvraag volledig en op tijd heeft ingediend, uiterlijk op 31 december 2023 of de subsidie wordt toegekend.

  Hoogte subsidie

  In de begrotingsvergadering van de raad in de eerste week van november is het maximaal te verlenen bedrag per organisatie vastgelegd.

  Subsidie gebruiken

  De subsidie moet worden gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten zoals die door het college en de raad met de organisatie zijn afgesproken. Een subsidie voor algemeen belang moet passen binnen het gemeentelijk beleid. Daarnaast dient de organisatie gevestigd te zijn binnen de gemeente Hellendoorn. Uitzondering is dat soms activiteiten van bovenlokale organisaties worden gesubsidieerd die door inwoners uit onze gemeente worden afgenomen en die in onze gemeente niet worden aangeboden.

  Subsidie verantwoorden

  De subsidieaanvraag is tevens de subsidieverantwoording van een eerder jaar. Er is geen aparte subsidieverantwoording behalve als u geen subsidie meer heeft aangevraagd. U dient alle toegekende subsidies te verantwoorden. 

   

   

   

 • Subsidie algemeen belang

  Nodig bij het aanvragen

  1. Begroting 2024;
  2. Jaarverslag/activiteitenverslag of notulen jaarvergadering 2022;
  3. Financieel jaarverslag/jaarrekening 2022.

  Beslistermijn aanvragen

  U hoort, mits u de subsidieaanvraag volledig en op tijd heeft ingediend, uiterlijk op 31 december 2023 of de subsidie wordt toegekend.

  Hoogte subsidie

  In de begrotingsvergadering van de raad in de eerste week van november is het maximaal te verlenen bedrag per organisatie vastgelegd.

  Subsidie gebruiken

  De subsidie moet worden gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten zoals die door het college en de raad met de organisatie zijn afgesproken. Een subsidie voor algemeen belang moet passen binnen het gemeentelijk beleid. Daarnaast dient de organisatie gevestigd te zijn binnen de gemeente Hellendoorn. Uitzondering is dat soms activiteiten van bovenlokale organisaties worden gesubsidieerd die door inwoners uit onze gemeente worden afgenomen en die in onze gemeente niet worden aangeboden.

  Subsidie verantwoorden

  De subsidieaanvraag is tevens de subsidieverantwoording van een eerder jaar. Er is geen aparte subsidieverantwoording behalve als u geen subsidie meer heeft aangevraagd. U dient alle toegekende subsidies te verantwoorden. 

   

   

   

 • Asbest verwijderen

  Waarom asbest verwijderen? 

  Zodra een asbest beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en uw omgeving. Asbestdaken worden aangetast door het natuurlijke verweringsproces, maar ook een hagelbui, storm of brand kan ervoor zorgen dat asbestvezels vrij komen.

  Naast de gezondheidsrisico’s kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Raakt uw dak beschadigd, dan heeft u mogelijk een minder of onbruikbaar pand. Alleen een specialist mag dan uw dak vervangen en uw omgeving moet asbestvrij worden gemaakt. Dit is een kostbare aangelegenheid. Afhankelijk van uw situatie, vergoedt uw verzekering dergelijke kosten minder of helemaal niet meer. 

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden.

  Asbest kan voorkomen in:

  • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
  • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
  • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
  • bloembakken
  • golfplaten (daken van schuren en garages)
  • standleiding (afvoer toilet)
  • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
  • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
  • oude huishoudelijke apparaten

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

  Voor de meeste bedrijven geldt dat deze voor milieu onder het Activiteitenbesluit vallen. Soms hebben bedrijven een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Voor enkele bedrijven geldt de zogenaamde Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Om na te gaan welke milieuregels gelden, moet de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) worden doorlopen. Dit kan via www.aimonline.nl.

  Op de OBM wordt hieronder nader ingegaan.

  Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

  Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

  • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
  • het houden van landbouwhuisdieren
  • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken)
  • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven)
  • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen)

  Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

  Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

  Vaak moet u naast de OBM ook een Activiteitenbesluit-melding doen. De milieumelding Activiteitenbesluit moet u digitaal doen via www.aimonline.nl.

 • Gebouw of woning slopen

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

  Gaat het om een monument? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

  Ook kan in het bestemmingsplan staan dat u voor het slopen een vergunning moet aanvragen. De bestemmingsplannen kunt u digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Verhuizen

  U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. 

 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken) / Taxatie

  Voor alle onroerende zaken in de gemeente wordt elk jaar een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld door de gemeente. Daarvoor wordt de hulp ingeschakeld van een gespecialiseerd taxatiebureau. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de erfbelasting en de watersysteemheffing van het waterschap.

  In sommige gevallen komt de beschikking iets later
  De meeste aanslagen gemeentelijke belastingen, waarop ook de WOZ-beschikking staat, versturen wij in de tweede helft van februari, zowel op papier of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid.nl.
  Soms lukt  het ons taxatiebureau niet om alle taxaties op tijd aan te leveren. Dat is een landelijk probleem. De Waarderingskamer (een organisatie die toezicht houdt op de gemeenten voor wat betreft de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) heeft daar normen voor opgesteld. Die luiden als volgt:

  norm 1 (95% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 maart van het belastingjaar)
  norm 2 (97% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 april van het belastingjaar)
  norm 3 (99% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 mei van het belastingjaar)
  norm 4 (99,9% van de beschikkngen moet zijn verstuurd voor 1 juni van het belastingjaar)

  Het later ontvangen van de WOZ-beschikking/gecombineerde aanslag heeft geen gevolgen voor het aantal betalingstermijnen.