Zoekresultaat 1 - 10 van 97 resultaten

 • Wie doet wat in het waterbeheer

  De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijf werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. Daarnaast heeft u als inwoner van de gemeente Hellendoorn ook verantwoordelijkheden. Per thema kunt u lezen wie waar voor verantwoordelijk is.


  Bouwen op of bij het water
  Op de watergangen van Waterschap Regge en Dinkel is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket..
   
  Drinkwater
  Vitens zorgt voor de drinkwatervoorziening in de gemeente Hellendoorn.
   
  Grondwater
  De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat de gemeente als het nodig is voorzieningen aanlegt om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar. Dit houdt in dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen over grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied dan zal de gemeente de oorzaken onderzoeken en samen met eigenaren en het waterschap een plan maken om het probleem op te lossen. Hoe de gemeente Hellendoorn de grondwaterzorgplicht invult staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

  De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het kwantitatieve beheer van al het grondwater en voor de kwaliteit van het grondwater. Er zijn drie categorieën grondwateronttrekkingen waarvoor u bij de provincie een vergunning moet aanvragen: 
  • - koude-warmte opslag; 
  • - industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar; 
  • - openbare drinkwatervoorziening. 
  Voor alle overige categorieën onttrekkingen die niet onder de  provincie vallen, is het waterschap verantwoordelijk. Dus voor het aanvragen van een vergunning voor beregening, bronbemaling, sanering of industriële toepassingen tot en met 150.000 m3 per dag en dergelijke kunt u bij het waterschap terecht. 
   
  Grondwater onttrekken
  Indien u grondwater onttrekt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Het waterschap regelt in de meeste gevallen de procedure voor onttrekken van grondwater. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

  Koude-warmte opslag
  Koude- en warmteopslag is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.
  De provincie Overijssel gaat over de regels van koude-warmte opslag.
   
  Riolering, afvalwater en zuivering
  De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje. Deze ligt circa een 0,5 meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
   
  Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Wet en Regelgeving van het lozen van huishoudelijk afvalwater en zwembadwater kunt u terecht op de landelijke website Overheid.nl; de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (Besluit lozing afvalwater huishoudens).
   
  Bij het lozen van zwembadwater op het drukrioolstelsel dient u er rekeningen mee te houden dat u dit gedoseerd afvoert met een maximum van 2m3 per uur.
  De waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zorgen voor de zuivering van het afvalwater.

  Per 1 januari 2005 bent u wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering  aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen op een IBA. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

  Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen, lees hiervoor de volgende tips.

  De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheert de gemeente de bestaande riolering. Ze zorgt ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maakt de kolken op straat schoon en vervangt versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat boomwortels verwijderd moeten worden of dat het nodig is rioolbuizen plaatselijk te herstellen of te vervangen. 

  Regenwater
  In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dit wordt aangeduid met de term afkoppelen 
  In gebieden met drukriolering verzamelt de gemeente geen regenwater. De eigenaar van het perceel verwerkt bij voorkeur het regenwater op eigen terrein of voert het regenwater af naar oppervlaktewater. Het regenwater mag niet worden aangesloten op de drukriolering.
  Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening  of afvoeren naar het oppervlaktewater.
   
  Oppervlaktewater
  De gemeente Hellendoorn ligt in het beheergebied van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van de grotere wateren (primaire watergangen). Het waterschap onderhoudt het oppervlaktewater in het bebouwde gebied 

  Zwemwater
  De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwemwater. In samenwerking met de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta controleert de provincie jaarlijks de officieel aangewezen open wateren op geschiktheid als zwemwater. Hierbij let de provincie op veiligheid, zwemwaterkwaliteit en de aanwezigheid van hygiënische en veiligheidsvoorzieningen. De waterschappen controleren 's zomers gemiddeld elke twee weken de zwemwaterkwaliteit en de hygiëne van en rond het zwemwater. De provincie controleert de zwemaccommodaties minstens één keer per seizoen, of zo vaak als nodig, op veiligheid.
  Voor meer infromatie willen wij u graag verwijzen naar onze pagina over Recreatie en Water.

  Vergunningen

  Lozen van afvalwater (bedrijven)
  Voor het lozen van afvalwater heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

  U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

  Lozen op oppervlaktewater
  Voor het lozen van (regen- of grond)water op oppervlaktewater heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. 
   

 • Een pand van de gemeente gebruiken

  De gemeente verhuurt gebouwen aan culturele instellingen en welzijnsinstellingen. U maakt met de gemeente afspraken over het gebruik van het pand.

  Het is ook mogelijk om een eenmalige activiteit zoals een evenement of een tentoonstelling te organiseren. U moet soms speciale maatregelen nemen of een vergunning aanvragen.

 • Subsidie muziekverenigingen gemeente Hellendoorn

  Momenteel geen abstract beschikbaar

 • Parkeergarage

  Parkeertarieven {ip-now()|Y}:

  De tarieven voor de parkeergarage Henri Dunant zijn:

  • maandag tot en met zondag van 9.00 tot 21.00 uur is € 1,25 per uur;
  • maandag tot en met zondag tot 9.00 uur gratis parkeren en na 21.00 uur gratis parkeren.
  • maximaal dagtarief  is € 7,50.

  Openingstijden: 

  Inrijden kan van maandag tot en met zondag van 07.00 tot 22.00 uur.

  Uitrijden kan van maandag tot en met zondag van 00.00 tot 23.59 uur.

  Abonnementen zijn ook mogelijk:

  • weekabonnement (€180,- per jaar): de hele week geldig;
  • werkdagabonnement (€120,- per jaar): geldig van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.

  Abonnementen kunt u via onderstaande button aanvragen en betalen.

  Procedure
  Na betaling wordt uw aanvraag verwerkt en krijgt u binnen drie werkdagen bericht over het afhalen van het parkeerabonnement.

 • Schoolsportactiviteiten

  De basisschoolleerlingen kunnen ieder jaar mee doen aan ongeveer 20 schoolsport toernooien die door de gemeentelijkje sportverenigingen worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Fietscross
  • Schoolvoetbaltoernooi
  • Schaatsbaan
  • Koningsspelen
  • Reggesurvival

 • Zakenpaspoort aanvragen

  U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u vaak naar het buitenland reist. Dit paspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels. Als u 18 jaar of ouder bent, is uw paspoort 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. In uw paspoort staat tot welke datum het geldig is.

  Reist u met kinderen? Zij moeten een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. 

 • Wijkagenten

  De wijkagent of wijkinspecteur houdt zich deels met algemeen politiewerk bezig, zoals surveilleren op straat en het oplossen van incidenten. Dit in het kader van 'kennen en gekend worden'. Hij is het oog en het oor van de politieorganisatie en geeft informatie door aan de lokale politieteams. Belangrijk is daarom zich als vertrouwenspersoon en hulpverlener een positie in de wijk te verwerven. Zo nodig is hij daarnaast repressief bezig (bekeuren) of doet hij aan concrete preventie (waarschuwen, voorlichten, bewust maken).

  Een hoofdtaak van de wijkagent zijn de contacten met instanties en buurtbewoners (betrokken bewoners maar ook mensen die zelf met problemen kampen of die dreigen af te glijden naar criminaliteit). In voorkomende gevallen zal de agent zo snel mogelijk doorverwijzen naar professionele (hulpverlenings)instanties. Bij constatering van stroef werkende instanties zal hij daar de nodige pressie op uitoefenen en de mensen bewust maken en wijzen op hun verantwoordelijkheid. Verder komt het geregeld voor dat wijkagenten bemiddelen bij (buren)ruzies.

 • Grafuitgifte

  De gemeente heeft graven op de gemeentelijke begraafplaats. Er zijn ook bijzondere begraafplaatsen. Een bijzondere begraafplaats ligt op privéterrein van bijvoorbeeld een kerk, stichting of particulier.

  Iedere inwoner kan een grafplek huren. Hiervoor vraagt u grafrechten aan.

  Er zijn 2 soorten graven:

  • Eigen graf (dit heet ook wel particulier graf of familiegraf):
   • U onderhoudt het graf zelf.
   • U bepaalt wie er in het graf ligt.
   • De begraafplaatseigenaar heeft uw toestemming nodig om een urn bij te zetten of om het graf te ruimen.
  • Algemeen graf:
   • De begraafplaatseigenaar bepaalt wie er in het graf ligt.
   • De begraafplaatseigenaar mag een graf ruimen als de grafrechten verlopen zijn.

  Het is ook mogelijk om een nis voor een urn te huren.

 • Mantelzorgwoning

  Als er sprake is van zorg die de gebruikelijke zorg overstijgt, dan is het mogelijk om een mantelzorgwoning in uw tuin plaatsen. Ook kunt een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning. 

  Plaatst u de tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin, dan telt dit vanaf 2017 niet meer mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen. Informeer hiernaar bij de gemeente.

  Ook voor huurders behoort een mantelzorgwoning soms tot de mogelijkheden. Verschillende corporaties werken mee aan het plaatsen van een tijdelijke aanbouw of zorgunit bij uw huurhuis. Soms plaatst de corporatie de woning zelf. Informeer hiernaar bij uw eigen verhuurder.

 • Gladheidsbestrijding

  Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

  Gladheid proberen wij zo effectief en snel mogelijk te bestrijden waarbij gebruik wordt gemaakt van (grote) strooiwagens. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verzoeken wij u om gedurende de winterperiode zo veel mogelijk uw auto te parkeren op eigen terrein. Indien u genoodzaakt bent op de openbare weg te parkeren, verzoeken wij u zoveel mogelijk daar waar gestrooid wordt, aan één kant van de weg te parkeren.

  Doorgaande wegen hebben prioriteit en zijn dus opgenomen in het strooiplan. De wegen in het strooiplan worden preventief gestrooid. Dat houdt in dat de strooiacties starten voordat de gladheid optreedt, vaak al 's nachts. Dat gebeurt met ‘nat' zout. Zout wordt hierbij opgelost in water. Hierdoor is minder zout nodig om de wegen berijdbaar te krijgen/houden dan bij het strooien met 'droog' zout. De routes lopen door alle bebouwde kernen en het buitengebied en hebben een totale lengte van ongeveer 300 km. Per fase is circa 3,5 uur nodig om de route eenmaal te strooien.

  Wegen die niet in het strooiplan zitten, zoals ontsluitingswegen, wegen waar scholen en bejaardencentra aan grenzen en de belangrijkste fietspaden en bruggen, worden pas overdag gestrooid, en alleen als de hoofdroute schoon is. Daarna worden in de wijken waar sprake is van een concentratie van ouderen, ook deze straten gestrooid, maar alleen als dat past binnen de beschikbare menskracht, werkuren en budgetten.