Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen. Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald. Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens de provincie gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

 • Projectbesluit windenergie

  U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een projectbesluit nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een projectbesluit vast te stellen. De rijksoverheid heeft als doel om versneld windmolenparken te bouwen. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark. Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het omgevingsplan vast. Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een projectbesluit vast. Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.Bent u van plan om U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie op land aan te leggen of uit te breiden? U moet bij de gemeente hiervoor een verzoek indienen. Werkt de gemeente niet mee? Dan kan de provincie een inpassingsplan windenergie maken voor het project aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een inpassingsplan nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in voor een inpassingsplan.

 • Lozing afvalwater in de bodem

  Afvalwater is al het water dat u als bedrijf of als particulier wilt of moet lozen. Bij bedrijven komt tijdens productieprocessen vaak afvalwater vrij, zoals koelwater of vies water. Ook regenwater dat van een bedrijfsweg afvloeit, is afvalwater. U mag alleen afvalwater in of op de bodem lozen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft. Meestal moet u deze omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Soms moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap of de provincie. U moet bij de provincie een omgevingsvergunning aanvragen als u bijvoorbeeld afvalwater wilt lozen in een gebied dat beschermd is vanwege het grondwater.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. We noemen dit ‘nadeelcompensatie’. U lijdt bijvoorbeeld schade, omdat u een vergunning heeft aangevraagd, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd. Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen. De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

 • HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2023, subsidie

  DoelHet verduurzamen van bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen stimuleren. DoelgroepSubsidie kan worden verstrekt aan: een ondernemer of vastgoedeigenaar met een gebouw op een bedrijventerrein OF een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren en maximaal 5 ondernemers of vastgoedeigenaren met een gebouw op een bedrijventerrein. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energie besparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in Bijlage 1 van de regeling, aan een gebouw(en) op een bedrijventerrein in Noord-Holland. Berekening subsidie10% van de noodzakelijke kosten voor zonnepanelen (hybride/zon-PV).20% van de subsidiabele kosten voor de overige activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1.Deze subsidie bedraagt tezamen maximaal € 60.000,-- voor individuele aanvrager als ondernemer of vastgoedeigenaar en € 200.000,-- tezamen voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren in een samenwerkingsverband.  SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.050.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebied, ontheffing

  In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om: omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken toertochten voor motorvoertuigen houden met waterscooters varen Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren. Let op: voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet of de Algemene Plaatselijke Verordening. Bekijk de kaart Stiltegebieden.