Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding

  U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater? Hiervoor heeft u toestemming nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie.

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

  Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Kwijtschelding van belasting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden.

 • Bijzonder transport over de weg, ontheffing

  In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Lozen van afvalwater op oppervlaktewater door huishoudens, melding

  Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die per jaar op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geloosd.

 • Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

  Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen.

 • Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven, melding

  Heeft u veehouderij of bedrijft u open teelt (fruitteelt, akkerbouw enzovoorts) en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater? Of wilt u gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen? Dan moet u éénmalig melding doen bij het waterschap.

 • Weging waterbelang bij ruimtelijke plannen

  De weging van het waterbelang is een proces dat ervoor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen de waterhuishouding voldoende toekomstbestendig is ingericht en aspecten als waterveiligheid en een goede waterkwaliteit geborgd zijn. De weging van het waterbelang is verplicht voor alle overheden die ruimtelijke plannen ontwikkelen of hierover besluiten.

 • Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing

  Wanneer u ontheffing wilt van één van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Ook kan ontheffing worden verleend van diverse bepalingen in de Regeling voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.