Zoekresultaat 1 - 10 van 128 resultaten

 • Overschrijding emissiegrenswaarde VOS

  Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • chemisch reinigen
  • fabricage van schoeisel
  • lamineren van hout en kunststof
  • vervaardiging van geneesmiddelen
  • coating van hout en
  • bewerking van rubber

  In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat hoeveel VOS en andere schadelijke producten bij uw activiteiten mogen vrijkomen. Kunt u zich hier niet aan houden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarin staan dan emissiegrenswaarden die voor uw bedrijf gelden.

  Komen er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u een complex bedrijf, dan meldt u overschrijding van de emissiegrenswaarden bij de provincie. Bij complexe bedrijven staan de emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

 • Ontheffing voorschriften zwembad

  Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing schriftelijk aanvragen bij RUD Zeeland.

 • Onttrekking weg aan het openbaar verkeer

  De overheid beheert de meeste wegen in Nederland. Zowel het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen kunnen wegen in eigen beheer hebben. De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. Meestal gebeurt dit in verband met reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het verkeer. Bij het besluit moet een afweging plaatsvinden tussen de (algemene) veiligheids- en bereikbaarheidsbelangen en andere belangen. Ook als belanghebbende kunt u de overheid verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. De weg wordt dan ontoegankelijk gemaakt voor het verkeer.

 • Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie

  Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen leveren elk jaar het jaarverslag en de jaarrekening in bij de provincie. Daarnaast leveren gemeenten en gemeenschappelijke regelingen elk jaar de begroting in. Dit is vanwege de wettelijke taak van de provincie om financieel toezicht te houden.

  Een gemeente levert de begroting vóór 15 november en de jaarrekening vóór 15 juli bij de provincie in. Gemeenschappelijke regelingen leveren de begroting vóór 1 augustus en de jaarrekening vóór 15 juli in.

  De provincie controleert of de begroting financieel in evenwicht is. Is dit niet het geval? En is op grond van de meerjarenraming ook niet te verwachten dat het in de eerstvolgende jaren wel het geval is? Dan wordt de gemeente onder preventief toezicht gesteld. Dit betekent dat de gemeente of de gemeenschappelijke regeling de begroting en eventuele begrotingswijzigingen vooraf laat goedkeuren door de provincie.

 • Aansprakelijkheid bij opslaan vuurwerk

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

 • Afmetingen en diepgang van schepen, ontheffing

  Het is verboden zich op de genoemde gedeelten van de vaarweg te bevinden met een schip of samenstel, dat met inbegrip van de lading, de toegestane afmetingen of diepgang overschrijdt: zie tabel

  1. Gedeputeerde Staten kunnen de regeling, als bedoeld in het eerste lid, wijzigen. Op een besluit tot wijziging van deze regeling is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
  2. Het besluit tot wijziging, bedoeld in het tweede lid, wordt bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal blad.

   

 • Milieuklachten melden

  Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de milieuklachtencentrale. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt hier terecht als u ergens last van heeft of als u iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek.

  De milieuklachtencentrale registreert alle inkomende meldingen en geeft ze door aan de juiste instantie.

  Het telefoonnummer van de milieuklachtencentrale van de provincie Zeeland is (0118) 412323. Minder dringende meldingen kunnen worden gedaan per post. De milieupiketambtenaar neemt vervolgens telefonisch contact met u op.

 • Verslag energie-audit indienen

  Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe u energie kunt besparen en welke maatregelen u daarvoor moet nemen. Als u verplicht bent om een energie-audit uit te voeren, dan moet u dit ten minste elke 4 jaar doen.

 • Vergunning voor verbod op bijvoeren wildsoorten

  Het is verboden om edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en bejaagbare soorten bij te voeren om te zorgen dat er meer dieren komen. Als bijvoeren echt nodig is vanwege bijzondere weersomstandigheden of door een tijdelijk voedseltekort voor de dieren, dan kunt u hiervoor een vergunning aanvragen. U vraagt een vergunning aan bij de provincie, in de provincie waar het bijvoeren gebeurt.

 • Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen

  De provincie beheert onder andere vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en voor wat u mag vervoeren. Is uw schip groter? Of wilt u een bijzonder transport over het water doen? Dan moet u toestemming hebben. Vraag hiervoor een ontheffing aan.