Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Gevonden of verloren fiets melden

  Gevonden fiets

  • Het is mogelijk dat u als melder de gevonden fiets zelf in bewaring houdt. De bewaartermijn is 1 jaar. Na deze termijn stuurt de gemeente Hellendoorn u een email of brief waarin u in de gelegenheid wordt gesteld om eigenaar van de fiets te worden.

  • Een andere mogelijkheid is bewaring van de fiets door de gemeente Hellendoorn. De meldingen van fietsen met een waarde van minder dan € 450,- blijven 3 maanden openstaan. Is de waarde meer dan € 450,-, dan blijft de melding 1 jaar openstaan.

  Deze fietsen worden bewaard bij de gemeentewerf en het recht op eigendom van de melder vervalt hiermee.

  • Nadat de melding in behandeling is genomen, wordt er eventueel contact met u opgenomen om een afspraak te maken om de fiets op te halen of voor het informeren naar aanvullende gegevens. 

  Verloren fiets

  • Nadat de melding in behandeling is genomen, wordt er contact met u opgenomen om aan te geven of de fiets als gevonden is binnengebracht.

  • Deze meldingen blijven 3 maanden openstaan.

  Gestolen fiets

  Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

 • Overlast van bomen en struiken melden

  Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente.

  Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken.

 • Omgevingsvergunning voor werkzaamheden in een bijzonder gebied

  U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten
  • grond ophogen of afgraven

  Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. In het bestemmingsplan kan dan geregeld zijn dat u een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig heeft. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

  Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom kappen, dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit is verplicht als:

  • de boom binnen de bebouwde kom staat en vermeld is op de waardevollebomenkaart. Let op: het betreft hier de komgrens op grond van de Wet natuurbescherming. Deze wijkt af van de komgrens op grond van de Wegenverkeerswet. Raadpleeg daarom altijd eerst de waardevollebomenkaart of waardevollebomenlijst om vast te stellen of de boom binnen of buiten de kom staat;
  • de boom binnen de bebouwde kom staat in de Zeeheldenwijk of Noetsele staat en een omtrek heeft van 90 cm en meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
  • de boom buiten de bebouwde kom staat en een omtrek heeft van 90 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte;
  • de boom geplant is in het kader van de herplantplicht.

  Let op: het knotten of kandelaberen van de boom of het snoeien waarbij meer dan 30% van de kroon verwijderd wordt, staat gelijk aan kappen. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor kap verplicht wanneer één van bovenstaande punten van toepassing is. 

  In alle andere gevallen kunt u de boom zonder vergunning of melding kappen. U kunt dit ook eenvoudig zien via het stroomschema kap.

  Wilt u een bos van 10 are of meer of een bomenrij van meer dan 20 bomen kappen, dan is een melding in het kader van de Wet natuurbescherming verplicht. Deze melding doet u bij de provincie Overijssel

  Voor bomen in eigendom van de gemeente geldt een vergunningsplicht voor alle bomen met een omtrek van 90 cm of meer.

  Meer informatie kunt u vinden in de Kapverordening.

   

  Waardevollebomenkaart

  De waardevollebomenkaart is een dynamische kaart die regelmatig tussentijds aangepast wordt. Op de kaart of lijst kunt u zien of uw boom of een andere boom binnen de bebouwde kom vermeld staat.  

  U kunt één of meerdere bomen aandragen voor de waardevollebomenkaart. U kunt hiervoor contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Hellendoorn. Deze zal vervolgens getoetst worden aan de beoordelingscriteria en wanneer deze voldoet aan tenminste drie van de vijf criteria wordt de boom toegevoegd aan de kaart. 

  Bomen in eigendom van de gemeente Hellendoorn staan overigens niet op de waardevollebomenkaart. Voor deze bomen geldt dat er een vergunning voor kap verplicht is bij een doorsnede van 30 cm of meer gemeten op 1,30 meter hoogte. 

 • Meldingen openbare ruimte

  U kunt op verschillende manieren melding doen:

  1. Online melding doen

  Wilt u iets melden? Dat kan digitaal.

  2. Telefonisch melding doen

  Meldingen zien we het liefst digitaal, maar uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen door te bellen met (0548) – 630 000.

  We proberen meldingen zo goed en snel mogelijk op te pakken, maar stellen uiteraard wel prioriteiten. Niet op alle meldingen kunnen we direct actie ondernemen. Vaak wordt een melding bij het volgende  regulier geplande onderhoud meegenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel groenonderhoud.

  Heeft u een spoedmelding buiten kantooruren?

  Meldingen worden van maandag tot en met donderdag tussen 7:30 en 17:00 uur en vrijdag tussen 7.30 en 16.00 uur in behandeling genomen. Constateert u een probleem buiten deze kantooruren en moet uw melding met spoed opgepakt worden?  Neemt u dan contact op  via telefoonnummer: 06-54347295.

  Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

  U ontvangt alleen een terugkoppeling over uw melding wanneer u een persoonlijk belang heeft. Bijvoorbeeld als u zelf hinder ondervindt van een tak die in uw tuin hangt of wanneer u last heeft van een verstopt riool of een verzakking van de straat. Vul dan wel altijd uw e-mailadres in bij uw melding. Op dat e-mailadres informeren wij u over de stand van zaken.

  Heeft u een storing aan het drukriool?

  Voor storingen aan het drukriool kunt u onze storingsmonteurs 24 uur per dag bereiken via telefoonnummer: 06-50280885.

  Is er een storing aan de straatverlichting?

  Een storing aan de straatverlichting kunt u online melden.

 • Plaatsing tijdelijke woonunit aanvragen

  Plaatsing tijdelijke woonunit

  Het plaatsen van een tijdelijke woonunit voldoet bijna nooit aan het bestemmingsplan. Daarvoor is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

  Omdat de units over het algemeen geen representatieve bouwwerken zijn, mag het er ook niet langer staan dan nodig is. En voor zover mogelijk, niet op een zichtlocatie.

  Twee situaties voor een verzoek om tijdelijke plaatsing

  1. De bestaande woning wordt verbouwd/vervangen of de bestaande woning is al verkocht en de nieuwe woning is nog niet bewoonbaar.

  Er moet dan een omgevingsvergunning zijn verleend voor de betreffende (ver)bouw van de woning c.q. vervangende woningbouw of een gecombineerde vergunningsaanvraag worden ingediend. Tenzij de (ver)bouw vergunningsvrij is. Een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  - de unit moet worden geplaatst op het perceel van de bestaande woning c.q. bouwkavel;

  - de unit mag niet worden geplaatst vóór de voorgevelrooilijn van de (bestaande) woning;

  - na het plaatsen van de unit, moet er voldoende ruimte zijn voor het opslaan van bouwmaterialen op eigen terrein.

  2. De unit is reeds zonder toestemming geplaatst.

  Er zal eerst bekeken worden of de situatie alsnog gelegaliseerd kan worden. Als dat mogelijk is, zal de eigenaar/exploitant worden aangeschreven om de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Voor de rest geldt hetzelfde als in situatie 1 en moet aan diezelfde randvoorwaarden worden voldaan.

  Mocht legalisatie niet mogelijk zijn, dan zal het reguliere handhavingstraject worden opgestart overeenkomstig het geldende handhavings- en gedoogregime.

 • DigiD aanvragen

  Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. Het is uw online identiteitsbewijs en handtekening. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld zelf online:

  • belastingaangifte doen
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen
  • uw verhuizing doorgeven

  Wilt u voor iemand anders online zaken bij de overheid regelen? Gebruik dan DigiD Machtigen. Dat kan ook als die persoon geen DigiD heeft. Is machtigen geen optie? Vraag aan de organisatie waarbij u iets wilt regelen hoe u dat kunt doen zonder DigiD.

  Burgers en bedrijven uit alle landen binnen de Europese Unie kunnen voortaan online zaken regelen met de overheid van een ander EU-land. Hiervoor gebruikt u uw eigen inlogmiddel. U kunt zo in een ander Europees land inloggen met DigiD of eHerkenning. Nederlandse overheidsinstellingen zorgen dat burgers en bedrijven uit andere EU-landen ook op Nederlandse websites kunnen inloggen.

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat bouwen of verbouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U stopt met een bedrijf waarvoor u een omgevingsvergunning milieu heeft.
  • Het omgevingsplan verandert.

  Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

  Is een bodemrapport ouder dan 2 jaar en wilt u hier toch gebruik van maken, dan moet u dit overleggen met de gemeente. Een bodemonderzoek is bij de gemeente Hellendoorn 5 jaar geldig, mits er geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. In sommige situaties is het mogelijk om de geldigheid te verlengen tot 10 jaar, u moet dan wel een onderzoek laten doen naar de bovenste halve meter. 

   

 • Werken onder begeleiding

  Momenteel geen abstract beschikbaar

 • Archeologische vondst melden

  Archeologische vondsten moet u melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.

  Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.