Zoekresultaat 1 - 10 van 61 resultaten

 • Woning als tweede woning gebruiken

  Zonder vergunning mag u een woning niet als tweede woning gebruiken. De gemeente wil voldoende woningen hebben voor haar inwoners.

  Heeft u een vergunning voor uw tweede woning? Dan moet u misschien toeristenbelasting of forensenbelasting betalen. Welke belasting het is, hangt af van hoe u de woning gebruikt.

 • Geluidsapparatuur op de openbare weg, geluidswagen gebruiken

  Op grond van artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden om (versterkt) geluid te produceren en/of geluidsoverlast te veroorzaken. Hieronder wordt ook verstaan met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen spelen.

  Van dit verbod kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. 

  Evenement

  Vaak wordt er geluid geproduceerd in combinatie met een evenement. U dient dan een evenementenvergunning aan te vragen.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • stankoverlast veroorzaakt

  U heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig als uw bedrijf weinig impact heeft op het milieu. Denk aan kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

  Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een omgevingsvergunning natuur aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. Daarbij geeft u aan dat u ook een omgevingsvergunning natuur wilt aanvragen. Dit heet een meervoudige aanvraag. Bij een meervoudige aanvraag vraagt de gemeente bij de provincie om een advies over de gevolgen voor de natuur.. De gemeente neemt het advies van de provincie mee in het besluit op uw aanvraag. Geeft de provincie een negatief advies? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Bij een omgevingsvergunning milieu geldt meestal de gewone procedure. In een aantal specifieke gevallen geldt de uitgebreide procedure.

 • Veel of zeldzame dieren houden

  Als u meer dan 5 zoogdieren of meer dan 25 vogels wilt houden, dan meldt u dit eerst bij de gemeente. Het gaat hier om het houden van dieren voor educatieve en recreatieve doelen. Zoals een kinderboerderij, hertenpark of manege. Maar ook als het gaat om het fokken en het opvangen van huisdieren. Zoals een dierenasiel of hondenfokkerij.

  Houdt u op uw terrein meerdere wilde of zeldzame dieren, dan heeft u ook een dierentuinvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u dat vooraf melden.

  Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving.

 • Monumentale boom aanmelden of kappen

  Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument.

  Wijzigingen meldt u bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u de boom verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Of als de omgeving van de boom gaat veranderen.

  U mag de boom niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een monumentale boom. Zijn er schadelijke effecten te verwachten voor een Natura 2000 gebied? Dan geldt de uitgebreide procedure.

  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

  Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

 • Woonwagen of woonwagenstandplaats huren

  De gemeente heeft specifieke ruimtes aangewezen voor het plaatsen van woonwagens. De locaties zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

  Wanneer u geïnteresseerd bent in een woonwagenstandplaats op de aangewezen locaties, dan kan de woningbouwcorporatie u op basis van vastgestelde regels een standplaats toewijzen.

  Bent u geïnteresseerd in een woonwagenstandplaats die niet is opgenomen in het bestemmingsplan dan kunt u een principeverzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien. Kijk dan ook bij bestemmingsplan, wijziging.

 • Bodemonderzoek

  Wat is een bodemonderzoek?

  Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn.

  Bodeminformatie opvragen

  U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl , 0571-279 346. Hiervoor worden meestal geen kosten in rekening gebracht. Zie ook het kopje 'kosten'.

  Beleid gemeente Voorst

  In de bouwverordening Voorst zijn voor bodemonderzoek zijn geen specifieke regels voor de gemeente Voorst vastgelegd, de gemeente volgt het landelijke beleid.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

  De uitreiking van een lintje is tijdens:

  • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

 • Uitstalling plaatsen bij een bedrijf

  U kunt een uitstalling plaatsen bij uw bedrijf. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in uw bedrijf verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

  Voor het plaatsen van uitstalling heeft u soms een vergunning nodig. Dit is afhankelijk van de locatie. De gemeente heeft namelijk gebieden aangewezen waarbinnen u zonder vergunning een uitstalling bij uw bedrijf mag plaatsen. U moet zich wel aan algemene regels houden.

  Buiten het aangewezen gebied moet u voor een uitstalling wel een vergunning aanvragen.

  Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

  Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.