Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Aanvragen voor 1 januari 2024 Heeft u uw aanvraag of melding vóór 1 januari 2024 gedaan? Gaat u dan naar omgevingsloket.nl (OLO, het loket tot 2024) voor de actuele stand van zaken in uw aanvraag of melding. Uw aanvraag of melding handelen we nog af onder het oude recht (Wabo, Wro). Aanvragen na 1 januari 2024 Voor nieuwe aanvragen en nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2024 gaat u naar omgevingswet.overheid.nl Voorwaarden U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig bij de volgende activiteiten: Bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk Slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht Veranderen, verbouwen of slopen van een monument Aanleggen van een weg Aanleggen van een uitrit die aansluit op de openbare weg Aanbrengen van reclame Kappen van een boom Met de vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u: een omgevingsvergunning nodig heeft kunt volstaan met een melding zonder vergunning of melding aan de slag kunt Op omgevingswet.overheid.nl kunt u de aanvraag voor de omgevingsvergunning of een melding digitaal doen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn U kunt de omgevingsvergunning ook op papier aanvragen. Stelt u dan een papieren formulier samen en maak online een afspraak U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. Als het om een ingewikkeld project gaat, kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen Nadat de gemeente de beslissing op uw aanvraag heeft genomen, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Daarna is de vergunning definitief. Nieuw: kwaliteitsborging Wilt u een nieuwe (grondgebonden) woning bouwen of een nieuw bedrijfspand van maximaal 2 bouwlagen, dan krijgt u met ingang van 2024 ook te maken met een nieuw wettelijk systeem van kwaliteitsborging. Met een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u toestemming om uw bouwplan op de door u gewenste locatie te mogen bouwen. En voor de toets op de naleving van alle technische voorschriften dient u een bouwmelding in en schakelt u een Kwaliteitsborger in. Zie ook omgevingswet.overheid.nl Over bouwen of verbouwen onder de Wkb is ook een animatie beschikbaar. De animatie, en getekend filmpje,  maakt duidelijk welke afspraken opdrachtgevers moeten maken met hun aannemer, architect en adviseurs. Nieuw onder de Wkb is dat tijdens het hele bouwproces een onafhankelijke kwaliteitsborger meekijkt. De stappen die een opdrachtgever met de kwaliteitsborger moet zetten, worden uitgelegd in het filmpje. Bekijk de animatie Informatie over lokale bijzonder omstandigheiden beleid uitvoering Wet Kwaliteitsboging (PDF) Kosten De tarieven van de legesverordening vindt u terug  op overheid.nl Meenemen Het systeem op omgevingswet.overheid.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn Tip De omgevingswet maakt het mogelijk een conceptaanvraag te doen. Deze conceptaanvraag heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten kan het voor zowel gemeente als aanvrager wel lonend zijn. Meer informatie Meer informatie over de Welstandsnota van de gemeente Meppel Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Moet u verbouwen in verband met een woningaanpassing lees dan ook de informatie op de pagina Maatwerk in de woning

 • Gebruiken gemeentegrond

  Wilt u de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats tijdelijk gebruiken anders dan de publieke functie daarvan? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. U vraagt hiervoor ontheffing. De ontheffing is bedoeld om bijv. een container, hoogwerker, kraan, steiger of bouwkeet te mogen plaatsen in de openbare ruimte. Ontheffing aanvragen Vraag de ontheffing online aan door het digitale formulier in te vullen.  Als het nodig is nemen wij contact met u op voor meer informatie. Kosten Wij brengen geen kosten in rekening voor de ontheffing. Eventuele schade die ontstaat door het gebruik verhalen wij op de gebruiker. Meer informatie en contact Meer informatie over het plaatsen van reclame Meer informatie over een tijdelijke marktstandplaats Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Klacht indienen

  Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het gedrag van een bestuurder of een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen. Voorwaarden Probeert u eerst uw probleem uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Wanneer dit niet lukt, dient u een klacht in. U kunt ook eerst contact opnemen met de klachten coördinator om uw probleem voor te leggen. Dit kan telefonisch 140522, per mail postbus@meppel.nl  of een brief naar postbus 501, 7940 AM Meppel. Uw klacht gaat over de werkwijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente Meppel U geeft in uw klacht aan: Over wie u klaagt Over welk handelen of nalaten u ontevreden bent U dient de klacht in: Telefonisch via Klantcontacten, telefoonnummer 140522 Per mail postbus@meppel.nl  t.av. klachtencoördinator vermeld wel uw naam en adres Per brief (ondertekend, voorzien van datum, naam en adres) gericht aan: College van B&W gemeente Meppel , t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 501, 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht en/of u wordt telefonisch benaderd over uw klacht door de klachtencoördinator. U bespreekt met de klachtencoördinator of u uw klacht informeel of formeel wilt laten behandelen. Bij informele klachtbehandeling gaat de klachtencoördinator samen met u na wie of wat ervoor nodig is om uw klacht weg te nemen. Wanneer u tevreden bent met de uitkomst, eindigt daarmee de klachtprocedure.  Wanneer u niet tevreden bent, kunt u uw klacht in een gesprek nader toelichten. Wanneer u klaagt over de werkwijze van een medewerker, hoort de gemeente die medewerker ook. Daarna ontvangt u een brief met daarin een conclusie van het college van B&W over uw klacht. Dit is een formele klachtbehandeling. Als u dit wenst kan dit ook meteen vanaf het begin worden ingezet. De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken af. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met 4 weken. Kosten Geen Externe klachtprocedure Als u niet tevreden bent over de uitkomst of wijze van klachtbehandeling door de gemeente Meppel, dan kunt u de Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U moet wel altijd eerst een klachtprocedure bij de gemeente hebben doorlopen, voordat de Ombudsman uw klacht in behandeling neemt. Nationale Ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag Telefoon: 0800 - 33 55 555. Website: www.nationaleombudsman.nl Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel de klachtencoördinator afdeling Advies, telefoonnummer 140522

 • PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons)

  Gooi plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD) niet bij het restafval, maar bied het aan via de speciale container met oranje deksel. Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale zakken voor dit afval.  Deze afvalstoffen zijn grondstof voor nieuwe producten. Alle afvalproducten die u scheidt, belanden niet in de verbrandingsoven. Verbranding van restafval is de duurste vorm van afvalverwerking. Door afval te scheiden, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing! Verzamel PMD in doorzichtige zakken. Zo kunnen onze collega's meteen zien of u het juiste afval in de PMD container heeft gegooid.  Werkwijze laagbouw U verzamelt het afval in de grijze container die voorzien is van een speciale sticker of een oranje deksel. Gebruik een doorzichtige zak of gooi het los in de container.  Inzameling via de grijze container vindt een keer per drie weken plaats. In de afvalkalender staat wanneer de gemeente het plastic afval bij u ophaalt. U zet de container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons na 18.00 uur van de dag voorafgaand aan de inzameling op de opstelplaats voor containers. hoogbouw Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale plastic zakken voor het verzamelen van het afval. De gemeente haalt bij hoogbouw wekelijks de zakken met het PMD op. Dat gebeurt op de woensdag. Bewoners van flats en appartementen kunnen alleen op deze dag hun zakken met plastic afval nabij de ondergrondse container aanbieden. De speciale zakken ontvangen voor de kunststofinzameling kan op de volgende wijze: U haalt de zakken op in het Stadhuis, bij de gemeentewerf, Eekhorstweg 16 of bij het Leer Werk Centrum Meppel, Bremenbergweg 2, Meppel.  Lukt dit niet dan kunt u de zakken ook bestellen met het digitale formulier. Let op: U ontvangt de zakken na ongeveer één week. Doe de check Gebruik drie vragen om te bepalen of iets in de PMD container mag: Is het een verpakking? Is het leeg? Komt het uit de keuken of badkamer? 3 keer ‘ja’? Dan mag het in de PMD container. Extra ondergrondse container Winkelcentrum Koedijkslanden heeft een speciale ondergrondse container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Toegang tot de container kan met dezelfde pa s die wordt gebruikt voor het storten van restafval. De container is in de eerste plaats bedoeld voor bewoners van hoogbouw die geen container hebben. Zij kunnen op deze manier hun zakken met plastic snel kwijt en hoeven deze niet te bewaren tot de ophaaldag. Ook bewoners die hun plastic container vol hebben, kunnen de ondergrondse container bij het Winkelcentrum Koedkijkslanden gebruiken. De container staat aan de Rembrandtlaan, vlakbij de ondergrondse container voor restafval en bij de glas- en textielbakken. Meer informatie Op de website doemeemetpmd.nl lees je wat er bij mag, hoe je het aanlevert en wat ermee gedaan wordt. U kunt ook www.afvalscheidingswijzer.nl van Milieucentraal raadplegen. Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Asbestverwijdering

  Als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u altijd een sloopmelding indienen bij de gemeente. Na het ontvangen van de toestemmingsbrief mag u starten met het verwijderen van asbest. Het is belangrijk asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. De gemeente biedt hiervoor hulpmiddelen.  De stappen in het kort: Bereken het aantal m2 dat u wilt verwijderen. Dien een sloopmelding in U kunt een gratis asbestbox of -folie ophalen Verwijder het asbest veilig Voer het asbest af naar het afvalbrengstation in Havelte 1. Meer of minder dan 35 vierkante meter? Bereken hoeveel asbest u weg wilt halen en kijk hoe het vastzit. Als particulier mag u zelf asbest verwijderen als het om minder dan 35 m2 gaat per woonadres. Gaat het om een grotere hoeveelheid, dan moet u het asbest laten weghalen door een deskundig asbesverwijderingsbedrijf.  2. Indienen sloopmelding U dient digitaal een sloopmelding in via het Omgevingsloket met uw DigiD. U meldt dit minimaal vijf werkdagen voordat u de werkzaamheden begint. De gemeente beoordeelt uw sloopmelding binnen een week. Is de sloopmelding correct en volledig dan stuurt de gemeente of de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) namens de gemeente een ontvangstbevestiging. Dit is tevens de toestemming. Is de sloopmelding niet correct of onvolledig dan informeren wij u hierover. 3. Gratis asbestbox verkrijgbaar  Voor het verwijderen van asbest(dak)golfplaten, niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels kunt u een asbestbox afhalen bij de gemeentewerf. Neem daarvoor de toestemmingsbrief mee. Inhoud asbestbox: 2 wegwerpoverals, 2 setjes wegwerpondergoed, 2 paar werkhandschoenen, spuitlijm, 2 mondkapjes (P3), kleefmonsterdoekjes, asbestzakken en asbestverpakkingsplastic. Voor (hecht-gebonden, niet gebroken) losse kleine asbesthoudende plaatjes, imitatiemarmer, bloembakken, vensterdorpels kunt u een asbestzak of asbestverpakkingsplastic ophalen bij de gemeentewerf.  4. Verwijder veilig het asbest Ga zorgvuldig te werk bij het verwijderen van asbest. Gebruik de hulpmiddelen uit de asbestbox of het folie hierbij. Bekijk de video van Milieu Centraal met tips hoe u te werk gaat.   5. Voorwaarden afvoeren asbest Voor het afvoeren van asbest dat u zelf verwijdert, gelden de volgende regels: Alleen het speciale asbestplastic wordt op het afvalbrengstation geaccepteerd. U maakt hanteerbare pakketten asbest en verpakt het asbest in dubbele speciale asbestfolie. Op het afvalbrengstation moet u de pakketten namelijk zelf handmatig in de daarvoor bestemde container leggen. U vervoert het asbest alleen als u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft. Op het afvalbrengstation meldt u dat u asbest heeft. U laat de toestemmingsbrief en uw identiteitsbewijs zien. De speciale container voor het inzamelen van asbest wordt voor u geopend door het aanwezige personeel. Daarna legt u zelf uw asbest in deze container. Adressen en openingstijden  Gemeentewerf Meppel Voor het ophalen van de asbestbox/asbestplastic: Adres: Eekhorstweg 16, Meppel Open: maandag tot en met vrijdag 07.45 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur Telefoonnummer: 14 0522 Afvalbrengstation Havelte Voor het afvoeren van asbest: Adres: Overaseweg 19, Havelte Open: dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur, zaterdag van 8.30 – 12.00 uur Telefoonnummer: 0521 345 075 Meer informatie Lees ook de informatie Meest voorkomende asbesttoepassingen (PDF, 31 kB) en Hoe kan ik veilig asbest verwijderen (PDF, 59 kB) Meer informatie over asbest Asbestwegwijzer De Provincie Drenthe heeft een speciale lening beschikbaar gesteld om asbestdaken te verwijderen. Lees meer Vragen? Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522