Zoekresultaat 1 - 10 van 39 resultaten

 • Landmeetkundige gegevens

  De gemeente heeft de beschikking over de Grootschalige Basis Kaart (GBK-Meppel) van Meppel. Deze kaart bevat alle topografie die binnen de gemeente aanwezig is. Op deze kaart is onder andere te vinden hoofdgebouwen, bijgebouwen, opstallen, wegen, groen, enz. De kaart wordt binnen de gemeente gebruikt voor het beheer van de gemeentelijke eigendommen, en voor het beheer van de wegen. Daarnaast is deze kaart bij elk project de basis (onderlegger) waar op getekend wordt. Deze kaart is ook de onderlegger voor de kadastrale kaart (gebouwen). Naast de GBK-Meppel zijn nog meer gegevens beschikbaar o.a. luchtfoto’s. Deze gegevens zijn tegen betaling bij de gemeente verkrijgbaar. Kosten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: Digitale ondergronden van delen van de Gemeente Meppel vanuit de grootschalige basiskaart Meppel per ha. € 36,50. Alle tarieven vindt u in de legesverordening op overheid.nl Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten telefoonnummer 140522  

 • Uittreksel kadaster

  Het Kadaster registreert informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. De gemeente heeft een kopiearchief van de gegevens over eigendommen voor het eigen grondgebied. U kunt bij alleen bij het Kadaster een uittreksel uit het kadaster opvragen. Kadastrale informatie Het Kadaster registreert: Wie eigenaar is van onroerend goed Wanneer onroerend goed is gekocht en tegen welke prijs Kaartmateriaal met de ligging en grootte van kadastrale percelen Voorwaarden Een kadastrale situatietekening vraagt u aan bij de gemeente of via www.kadaster.nl Een verzoek tot veldwerk (tekening met maten van oorspronkelijke meting of het uitzetten van bestaande kadastrale grenzen) is mogelijk bij het Kadaster Hypotheekgegevens zijn ook opvraagbaar via www.kadaster.nl Kosten Informeert u bij het Kadaster naar de tarieven voor landmeetkundige werkzaamheden, telefoonnummer 088 183 2200

 • Ontheffing voetgangersgebied inwoners

  In voetgangersgebieden geldt een inrijverbod. U kunt als inwoner de gemeente vragen om ontheffing voor het inrijverbod. U regelt de ontheffing snel en eenvoudig online.

 • Collecteren

  Wanneer u voor een goed doel een verkoopactie of inzameling van geld of goederen wilt houden of abonnees wilt werven moet u hiervoor een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit geldt niet voor een verkoopactie of inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

 • Alcohol schenken in horecabedrijven

  U heeft een alcoholvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of buurthuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er iets wijzigt aan uw bedrijfsvoering of inrichting. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen. Een aanvraag of wijziging valt onder de wet Bibob. De termijn voor behandeling van een vergunning is 12 weken en in bepaalde gevallen langer. Vraag de vergunning daarom tijdig aan! Voorwaarden De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een alcoholvergunning: Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud. Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag. Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij. De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in de Alchoholwet. Een leidinggevende wijzen op uw bestaande drank- en horecavergunning kan via Melding wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning. Kosten In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Benodigde documenten Commerciële horeca- en slijtersbedrijven Volledig ingevulde Aanvraagformulier Alcoholvergunning (digitaal invulbaar) een Verklaring leidinggevenden model A (digitaal invulbaar) Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle overige leidinggevenden. Kopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden.Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen) Niet commerciële inrichtingen, zoals sportkantines of buurthuizen:  een volledig ingevuld Aanvraagformulier Alcoholvergunning paracommercieel (PDF) een Verklaring leidinggevenden model B  (PDF) Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle leidinggevendenKopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Een bestuursreglement. De statuten van de vereniging of stichting Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden. Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen). Tips Om een horecabedrijf te exploiteren heeft u ook een horecavergunning nodig. U heeft voor bouwkundige wijzigingen van uw bedrijf mogelijk een omgevingsvergunning nodig U heeft een vergunning nodig wanneer u gebruik maakt van kansspeelautomaten. U vraagt dit aan met het  formulier aanwezigheidsheidsvergunning. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel de afdeling Klantcontacten telefoonnummer 140522

 • Loterij organiseren

  Wanneer u een loterij wilt organiseren, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Afwijkende winkelopenstelling

  Als winkelier kunt u de gemeente om ontheffing vragen om incidenteel buiten normale openingstijden geopend te zijn. Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere gelegenheid of feestelijkheid of voor het starten van een avondwinkel op werkdagen.

 • Straatverlichting melden storing

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Klachten over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u bij de gemeente indienen. Tijdstippen verlichting De tijdstippen van verlichting worden centraal geregeld door de netbeheerder. De verschillende wijken (of regio’s) worden met kleine tussenpozen aan- en uitgezet om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt. Ongeveer eens per maand worden de schakeltijden aangepast. In najaar en winter vaker dan in de zomer.   Planning onderhoud Als wij uw melding van een storing ontvangen wordt dit doorgegeven aan het onderhoudsbedrijf. Gemiddeld worden storingen binnen 10 - 12 dagen opgelost. Is sprake van een kabelbreuk dan wordt Enexis ingeschakeld om de storing te verhelpen. Tips Bij doorgeven van storing graag het nummer van de lantaarnpaal (gele sticker) vermelden. Voor melding van storing/defecten kunt u het meldingenformulier invullen. Meer informatie Bel of mail naar het klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522 op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur postbus@meppel.nl

 • Aansprakelijkheid gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen wanneer u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven. Voorwaarden U kunt een schadeclaim indienen bij de gemeente als u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente De schade kan het gevolg zijn van: achterstallig onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, openbaar groen, bouwwerken, etc.) gemeentelijk handelen (bijvoorbeeld schade aan uw voertuig, veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen) Wij beoordelen uw claim. Wanneer er sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid, vergoedt de gemeente uw kosten Kosten Geen Meenemen Ingevuld Schadeformulier (PDF) Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel met telefoonnummer 14 0522

 • Monument, vergunning

  Wanneer u een monument wilt onderhouden of veranderen, heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van een monument. Aanvragen voor 1 januari 2024 Heeft u een aanvraag of melding gedaan voor 1 januari 2024? Gaat u dan naar omgevingsloket.nl (het loket tot 2024) voor de actuele stand van zaken in uw aanvraag of melding. Uw aanvraag of melding handelen we nog af onder het oude recht (Wabo, Wro). Aanvragen na 1 januari 2024 Voor nieuwe aanvragen en nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2024 gaat u naar omgevingswet.overheid.nl Voorwaarden U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van een monument Met de vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u: een omgevingsvergunning nodig heeft voor het bouwen of zonder vergunning voor de bouwactiviteit aan de slag kunt Kosten In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Meer informatie Meer informatie over onder andere subsidiemogelijkheden bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Meer informatie over het wonen in een rijksmonument en een handige gids op monumenten.nl Website voor informatie over herbestemming monument Kenniscentrum herbestemmingnoord Informatie over subsidie Financiering karakterstiek bezit in Drenthe (2017-2020) Provincie Drenthe Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522