Zoekresultaat 1 - 10 van 42 resultaten

 • Slopen van pand of woning

  Wanneer u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wilt slopen, doet u een sloopmelding bij de gemeente. Let op:  Binnenshuis slopen, bijvoorbeeld het verwijderen van een muurtje of verlaagt plafond, valt hier ook onder. Voorwaarden U hoeft in de volgende gevallen geen sloopmelding te doen: Het sloopafval bedraagt minder dan 10m3 Is geen sprake van asbest U geeft de sloopmelding door: Online via www.omgevingsloket.nl De gemeente reageert binnen 4 weken op uw sloopmelding. De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen. U meldt 2 dagen  voordat u wilt beginnen dit aan de gemeente. Let op, is sprake van een monument of is sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht dan is naast de sloopmelding een omgevingsvergunning onderdeel sloop nodig. Benodigde gegevens Bij de sloopmelding moeten de volgende gegevens worden bijgevoegd: Naam en adres van de eigenaar en het te slopen bouwwerk en eventueel de gemachtigde van de persoon/bedrijf Naam en adres van de sloper indien dit een andere is dan onder vorige punt (dit mag uiterlijk twee werkdagen voor start werkzaamheden aan de gemeente worden bekendgemaakt) Adres, Kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan Indien de plaatselijke situatie erom vraagt een sloopveiligheidsplan (bij twijfel informeer bij de gemeente) Een akoestisch onderzoek als de geluidsnormen worden overschreden Een rapport van een trillingenonderzoek indien de werkzaamheden grote trillingsterkte veroorzaakt Een globale inventarisatie van de vrijkomende afvalstoffen en de hoeveelheden Als de steenachtig afval ter plekke wordt gebroken, de hoeveelheid de naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat Een asbestinventarisatierapport indien het pand van voor 1 januari 1993 is Een asbestinventarisatierapport is als particulier niet nodig voor het: Niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking (Max. 35 m²) Asbesthoudende vloertegels (Max. 35 m²) Geschroefde, hecht gebonden, asbesthoudende (dak)platen (Max. 35 m²) Tip Wanneer u twijfelt over uw situatie, neemt u contact op met Klantcontacten, loket Stad & Ruimte via 140522 of maakt u online een afspraak Meer informatie en contact Meer informatie over het verwijderen van asbest Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Uitleen en verhuur faciliteiten en materialen

  Als burger, bedrijf of instelling kunt u materialen lenen van de gemeente, zoals dranghekken, afvalcontainers of vlaggenmasten. Voorwaarden Materialen die u van de gemeente kunt lenen zijn onder meer: Dranghekken Borden Vlaggen Vlaggenmasten Ook kunt u gebruik maken van faciliteiten bij evenementen zoals: Elektriciteit Water Afvalcontainers (Afvalpakkers,Containers 240L,Containers 660L,Containers 1000L) U mailt naar postbus@meppel.nl wat u nodig heeft wanneer waar Na goedkeuring neemt u contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 om een afspraak te maken wanneer u de materialen komt ophalen. U zorgt zelf voor vervoer van de materialen. Eventuele schade brengt de gemeente achteraf in rekening bij de lener/huurder Kosten De kosten zijn afhankelijk van de materialen die u gebruikt Tips Reserveer de materialen tijdig Let op de openingstijden van de gemeentewerf Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Driehoeksborden

  Reclame maken via driehoeksborden is slechts toegestaan voor een evenement, culturele of sportieve activiteit die wordt georganiseerd in de gemeente Meppel. Of een activiteit van maatschappelijk belang gericht op inwoners van de gemeente. Voorwaarden De driehoeksborden worden maximaal 10 dagen voor de activiteit/evenement geplaatst; Driehoeksborden zijn niet toegestaan in het buitengebied; Per activiteit/evenement mogen maximaal 25 driehoeksborden worden geplaatst; Per periode mogen voor maximaal 3 verschillende activiteiten of evenementen borden worden geplaatst. De gemeente bepaalt waar de driehoeksborden mogen worden geplaatst; Alleen driehoeksborden met een stalen frame mogen worden gebruikt; Sandwichborden zijn niet toegestaan; De driehoeksborden mogen uitsluitend rondom lichtmasten worden geplaatst en mogen aan de objecten geen schade toebrengen; Driehoeksborden mogen  niet worden gebruikt voor handelsreclame of voor campagnes van politieke partijen in verkiezingstijd; Driehoeksborden mogen het verkeer (o.a. voetgangers) niet hinderen en het uitzicht van verkeersdeelnemers niet belemmeren; Driehoeksborden mogen geen verkeersborden, bewegwijzeringborden of ander verkeerstekens afdekken; Als de mededeling niet (langer) goed op het driehoeksbord is bevestigd wordt deze hersteld of verwijderd. Losgeraakte aanplakbiljetten worden van de openbare weg verwijderd; De driehoeksborden worden binnen twee werkdagen na afloop van het evenement verwijderd. De plaatsing van de driehoeksborden geschiedt op eigen risico. Rond de jaarwisseling kunnen geen driehoeksborden worden geplaatst (in verband met mogelijke vernielingen). Tip Informeer bij de gemeente in welke periode er nog plek is en waar de borden mogen staan. Per periode mogen voor maximaal 3 verschillende activiteiten of evenementen borden worden geplaatst. Meer informatie en aanvragen Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum , telefoonnummer 140522

 • Brandveiligheid, gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen

  Wanneer u een gebouw of ander bouwwerk gaat oprichten op beheren, moet u rekening houden met een aantal brandveilige maatregelen. U vraagt hiervoor een vergunning voor brandveilig gebruik van het bouwwerk aan bij de gemeente. Voorschriften Op www.bouwbesluit-online.nl staat aan welke voorschriften een bouwwerk moet voldoen U vraagt een omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik aan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Evenement organiseren, vergunning

  Voorwaarden U vraagt de evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor het evenement aan: Vul het formulier Aanvraagformulier Evenementenvergunning (digitaal invulbaar) in en mail dit naar postbus@meppel.nl met de bijlagen Uit het formulier blijkt welke andere vergunningen u nodig heeft. plaatsen van driehoeksborden ophangen van spandoeken schenken van alcohol het bouwen van tribunes, zie ook de richtlijn constructieve veiligheid (PDF, 2 MB) het aanstellen van verkeersbegeleiders het brandveilig gebruiken van de ruimte Op zondag mogen evenementen na 13:00 uur. U kunt ontheffing aanvragen om voor 13.00 uur een evenement te mogen organiseren. Kosten Voor een evenementenvergunning vraagt de gemeente GEEN LEGES. In sommige situaties gelden wel tarieven voor bijvoorbeeld een tijdelijk bouwwerk. In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven van toepassing zijn. Kosten voor het gebruik van openbare grond: voor commerciële evenementen bent u precario verschuldigd. In de tarieventabel precariobelastingen op overheid.nl kunt u de kosten per m2 terugvinden. Toevoegen Plattegrond van het evenemententerrein Tekening en indeling van gebouwen/tenten, met daarop aangegeven de plaats van vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen Calamiteitenplan waarin o.a. het monitoren van windkracht en bijbehorende maatregelen zijn opgenomen: monitoren weersomstandigheden constructies vaak berekend op windkracht 8 bij windkracht 6 maatregelen treffen de actuele windsnelheid monitoren Kopieën van contracten met derden, zoals beveiligers, verzekering etc. Let op: de gemeente kan tijdens het beoordelen van uw aanvraag aanvullende informatie vragen Tips U kunt bij de gemeente verschillende materialen en faciliteiten huren Activiteiten die u apart aanvraagt: organiseren van een loterij organiseren van een bingoactiviteit/kansspel afsteken van vuurwerk U kunt zich als stichting of vereniging verzekeren onder de vrijwilligerspolis. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel afdeling Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Check de evenementenkalender voor een overzicht van reeds geplande activiteiten en de geplande wegwerkzaamheden Promotie van uw evenement? Uw evenement vermelden op de welkomstborden in Meppel? Check de richtlijnen (PDF, 150 kB) en stuur een mail met tekstsuggestie naar postbus@meppel.nl of meld uw activiteit aan via het digitale formulier>> Geef uw evenement ook door aan www.ontdekmeppel.nl . Voor vermelding op drenthe.nl kunt u zich ook aanmelden via www.drenthe.nl/ondernemers

 • Reclame en uitstallingen plaatsen

  Wanneer u (licht)reclame wilt aanbrengen aan of bij een onroerend goed, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente. Ook heeft de gemeente regels over het plaatsen van winkeluitstallingen bij uw pand. Voorwaarden De (licht)reclame houdt het straatbeeld toonbaar De reclamevorm is afgestemd op het pand In winkelstraten beperkt de reclame zich tot het voetgangersniveau Op kruispunten van wegen levert de reclame geen hinder op en brengt de reclame de verkeersveiligheid niet in gevaar De constructie van het reclameobject is veilig U vraagt een omgevingsvergunning voor bouwen aan Welstandstoezicht adviseert de gemeente over uw aanvraag Kosten In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Afspraken over reclame en uitstallingen De gemeente heeft samen met ondernemers een reclamebeleid opgesteld. Ook zijn er regels voor uitstallingen gemaakt en geldt een handhavingsprotocol terassen en uitstallingen. Dit is terug te lezen op www.overheid.nl. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Afvalwater (industrieel) lozen

  Onder lozen verstaan we het afvoeren van afvalwater en andere afvalstoffen in oppervlakte, bodem of riolering. Op het lozen van afvalwater zijn verschillende regels van toepassing. Regels voor lozen van afvalwater Op het afvoeren van afvalwater per as is de afvalstoffenregelgeving van toepassing Op lozingen vanuit een inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing Op lozingen vanuit Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-bedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing. IPPC-bedrijven hebben voor lozingen een omgevingsvergunning nodig, die u online aanvraagt via www.omgevingsloket.nl Op lozingen vanuit IPPC-bedrijven in het oppervlaktewater is de Waterwet van toepassing Op lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing Meer informatie Meer informatie over de omgevingsvergunning Op www.infomil.nl vindt u een schematische voorstelling van de afvalwaterregelgeving met links naar meer informatie Website waterschap Drents Overijsselse Delta Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  Wanneer u een woning of pand in 1 of meerdere woningen (bijvoorbeeld appartementen) splitst, vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Voorwaarden U vraagt een omgevingsvergunning aan De gemeente verstrekt de vergunning wanneer de nieuwe situatie in overeenstemming is met de bestemmingsplanvoorschriften en de technische eisen De gemeente verwerkt de splitsing in de kadastrale gegevens U vraagt 1 of meer extra huisnummers aan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Rioolaansluiting

  De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel heeft u een dubbele aansluiting nodig. Voorwaarden  Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente  En 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer sprake is van een gescheiden stelsel heeft u een dubbele aansluiting nodig Meenemen Een ingevuld aanvraagformulier particulieren (PDF, 63,9 kB) Of een ingevuld aanvraagformulier niet-woningen (PDF, 65,3 kB) Bijlagen zoals genoemd in het formulier, waaronder een situatieschets. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522    

 • Kien/bingoactiviteit organiseren

  Wanneer u een klein kansspel (zoals bingo, kienspel, rad van fortuin, vogelpiekspel) organiseert, meldt u dit bij de gemeente. Hier is geen vergunning voor nodig.