Zoekresultaat 1 - 10 van 33 resultaten

 • Wet open overheid (Woo) verzoek indienen

  Burgers hebben op grond van de Wet open overheid (Woo) recht op informatie over het bestuur van de overheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Daardoor krijgen burgers meer inzicht in het handelen van bijvoorbeeld de gemeente. En kunnen zij beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming. U kunt bij ons een Woo-verzoek doen. Wat valt onder de Woo en wat niet? De Woo onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Woo-verzoek. Niet alle overheidsinformatie kan openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens. Als openbaarmaking de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen aantast. Documenten voor intern beraad. Dit voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad.  Aan welke voorwaarden moet het verzoek voldoen? Het verzoek mag geen onbegrensde verscheidenheid aan onderwerpen bevatten. Het onderwerp moet gaan over bestuurszaken van de gemeente. De gevraagde informatie moet beschikbaar zijn in documenten (op papier of digitaal). Overheidsinformatie hergebruiken (Who) Op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) kunt u vragen om overheidsinformatie te verstrekken. Dit kan voor commerciële of niet-commerciële doelen. U kunt de gegeven informatie combineren met andere informatie of data. Deze overheidsinformatie kan zo als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps, visualisaties en analyses. Aanvraag Let op: Een verzoek kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Vermeld hierin: over welk onderwerp het gaat. welke documenten u wilt bekijken. hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen. Uw digitaal Woo- of Who verzoek kunt u sturen naar info@gemeentesluis.nl. Uw schriftelijk Woo- of Who-verzoek kunt u sturen naar:  Gemeente Sluis Postbus 27 4500 AA Oostburg De beslissing op een Woo- of Who-verzoek nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling. U krijgt binnen vier weken bericht. De gemeente kan deze termijn met twee weken verlengen.  Meer informatie Wet open overheid Wet hergebruik van overheidsinformatie

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken. Er zijn twee soorten OZB: Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Gebruikersbelasting voor niet-woningen. Tarieven Bekijk de tarieven. Belasting kwijtschelden Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden. U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen? Of staat er een fout op het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Bezwaar maken

 • Welstandsadvies vragen

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand. Daarmee bedoelen we onder andere het uiterlijk van het gebouw, de kwaliteit van het ontwerp en het materiaal dat u gebruikt. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit toetst uw bouwaanvraag aan de eisen voor welstand. In de Welstandsnota staat hoe deze commissie dat doet. De Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vergadert iedere woensdag in de even weken om 9.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg. De agenda ligt vanaf de dinsdag ervoor ter inzage in het KCC en is opvraagbaar via 14 0117. De Welstandsnota inzien Voordat u een bouwaanvraag indient, kunt u om een welstandsadvies vragen. Dit heet een bouwplanvooroverleg. Aan een bouwplanvooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten worden verrekend met de leges van een omgevingsvergunning. Regelen Een bouwplanvooroverleg aanvragen Let op: Momenteel ondervinden we problemen met het verzenden van de aanvraag. Dit kan te maken hebben met de grootte van de bestanden die geüpload moeten worden. Daarom vragen wij u, om na verzending van de aanvraag, telefonisch contact met ons op te nemen via 140117. We proberen dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Indienen Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van naastgelegen bebouwing (van de bestaande situatie en de nieuwe situatie). Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk. Tekeningen dienen op schaal te zijn inclusief maatvoering. Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing. Materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen. Vragen? Mail dan naar omgevingsvergunning@gemeentesluis.nl.

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor het gebruiken van gemeentegrond. U betaalt dit voor voorwerpen die u op, in of boven de openbare grond plaatst. Bijvoorbeeld: Terras Container Uithangbord Luifel Bouwsteiger Regelen Neem contact met ons op.  Geef door: Welke grond u wilt gebruiken. Wat u precies wilt neerzetten of doen. Hoeveel ruimte in m2 u nodig heeft. De datum en het tijdstip. Welke periode u de grond gebruikt. Wat u moet weten Als u gemeentegrond gebruikt, heeft u misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u nakijken via het Omgevingsloket online. Tarieven Bekijk de tarieven

 • FinanciĆ«le ondersteuning voor (startende) ondernemers

  Bent u (startende) ondernemer en bent u op zoek naar financiële ondersteuning? Neem dan contact op met het Ondernemersloket om uw vraag te stellen. Dat kan via 14 0117 of ondernemen@gemeentesluis.nl. Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ) Wilt u een bedrijf starten vanuit een uitkering of dreigende werkloosheid? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ)

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Alleen nuts-en telecombedrijven mogen kabels en leidingen in de grond aanleggen. Daarvoor hebben ze toestemming van de gemeente nodig. Regelen Als nuts- of telecombedrijf regelt u alle meldingen en vergunningen via MOORwerkt.nl. Wat u moet weten De voorwaarden voor de aanleg zijn opgenomen in het handboek kabels en leidingen (PDF). 

 • Loonkostensubsidie aanvragen als werkgever

  Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten.  U komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie als: De werknemer in de gemeente Sluis woont, en De werknemer (waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, en De werknemer geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt, en De werknemer nog geen zes maanden in dienst is, en De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking: deelname aan het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw dan wel niet -uitkeringsgerechtigd was). U kunt loonkostensubsidie online aanvragen of via het aanvraagformulier (PDF). Online aanvragen loonkostensubsidie Hoe werkt het?  Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.  De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.  Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.  De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.  U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.  Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.  Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.  Wilt u een wijziging of verlenging doorgeven? Met het wijzigingsformulier kunt u tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie. De wijzigingen worden binnen 10 werkdagen door ons verwerkt. U kunt de wijzigingen online doorgeven of via het wijzigingsformulier (PDF). Meld de wijziging online Vragen of meer informatie? Neem contact op met ons op via werkeninkomen@gemeentesluis.nl of bel 14 0117.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? In veel gevallen moet u daar een erkend bedrijf voor inschakelen. Regelen Wilt u minder dan 35m2 aan asbesthoudende golfplaten, niet-gelijmde vloerbedekking of asbesthoudende tegels verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  Wilt u meer dan 35m2 aan asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket. U moet een asbestiventarisatierapport bijvoegen. Dit laat u maken door een erkend bedrijf.   De Wet natuurbescherming dient, voor het uitvoeren van werkzaamheden, te worden gerespecteerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Meer informatie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil. Zelf asbest verwijderen U mag asbest zelf verwijderen uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie als het gaat om minder dan 35 m2 aan geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels, vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. Dan moet u wel een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.  Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Pas als u toestemming van ons heeft, mag u beginnen met het verwijderen van de asbest en deze inleveren bij de Milieustraat.  Ons advies Beschadig het asbesthoudende materiaal niet, breek het niet en boor er niet in. Hierdoor kunnen gevaarlijke asbestvezels vrijkomen. Spuit het asbesthoudende materiaal nat en draag beschermende kleding. Asbest afvoeren Verpak het asbest zorgvuldig als u het bij de Milieustraat inlevert. Hiervoor zijn speciale asbestzakken te koop. Sluit de verpakking luchtdicht af met sterke tape. Bekijk hoe u het asbest moet aanbieden bij de Milieustraat. Kosten De sloopmelding is gratis. De speciale asbestzakken niet, deze koopt u bij de milieustraat. Asbest laten verwijderen Wilt u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dit eerst melden via het Omgevingsloket.  U geeft hier door: Uw naam en adres (gebouweigenaar). De naam en het adres van degene die gaat slopen. Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen. Hoe u gaat slopen. Welk materiaal vrijkomt bij de sloop. Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop. Een tekening van wat u gaat slopen. Tevens dient u de volgende gegevens aan te leveren: Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf Pas als u toestemming van ons heeft, mogen de werkzaamheden beginnen. U moet dan een erkend bedrijf inschakelen. Let op: Mogelijk heeft u voor het uitvoeren van de werkzaamheden een omgevingsvergunningen nodig. U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning apart aanvragen via het Omgevingsloket.  Subsidieregeling asbestdaken De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Meer informatie Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en op aimonline.nl.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor bijzonder werk dat iemand doet voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport. Wie verdient een lintje? Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding ofwel 'lintje". Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een erg bijzondere invulling van een betaalde baan of een combinatie van beide. Vrijwilligers die zich al vijftien jaar of langer (minimaal zes à tien uur per week) onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid komen in aanmerking voor een lintje. Kent u iemand in de gemeente Sluis die een Koninklijke onderscheiding verdient? En vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen.  Iemand voordragen Wat u moet weten Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag deze dan zes maanden van tevoren aan. De bijzondere gelegenheid moet een relatie hebben met de verdienste. Om die reden is een trouwdag of verjaardag geen passende gelegenheid. Wilt u de onderscheiding tijdens de Algemene Gelegenheid, oftewel de lintjesregen, laten uitreiken? Dien dan uw verzoek uiterlijk 1 augustus in. De lintjesregen vindt de laatste werkdag vóór Koningsdag plaats. Doet u een voorstel? Dan wordt u om aanvullende gegevens gevraagd brieven van de verenigingen of organisaties waar het vrijwilligerswerk gedaan is. Noem ook de begin- en einddatum van de activiteit, hoeveel uren de persoon eraan besteedt en geef duidelijk aan waarom de persoon een Koninklijke onderscheiding verdient. Kosten Aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding zijn geen kosten verbonden. Meer weten? Wilt u meer weten over Koninklijke onderscheidingen? Kijk dan op lintjes.nl. Daar vindt u ook een aanvraagformulier. Of neem contact op met de medewerker Kabinetszaken op het telefoonnummer 14 0117 of e-mail kabinetszaken@gemeentesluis.nl. 

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen en is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.  Regelen U stelt de gemeente per e-mail of brief aansprakelijk. Omschrijf de situatie zo volledig mogelijk. Denk aan de volgende punten: Omschrijf het voorval. Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat? Waarom is, volgens u, de gemeente aansprakelijk? Verklaringen van getuigen en hun contactgegevens. Foto's van de situatie. Geef aan hoe groot de schade is. Voeg bewijs toe, zoals een rekening van de reparatie. Vergeet uw eigen contactgegevens niet. Stuur uw e-mail naar info@gemeentesluis.nl of brief naar: Gemeente Sluis T.a.v. Financiën Postbus 27 4500 AA Oostburg Wat u moet weten De gemeente beoordeelt zelf of uw aansprakelijkheidsstelling terecht is. Als deze terecht is, vergoeden we alle of een deel van uw kosten. Bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen.