Zoekresultaat 11 - 20 van 67 resultaten

 • Planschade

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, aanpassen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit wordt planschade genoemd. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten. Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag. Aanvraag tegemoetkoming in planschade (pdf, 131kb)

 • Gemeentelijke onderscheiding

  Veel mensen zullen deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich gedurende langere tijd voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Als blijk van waardering wil de gemeente personen die veel hebben betekend voor de gemeente Elburg en/of voor de plaatselijke gemeenschap op een bijzondere wijze eren. De gemeente Elburg kent twee onderscheidingen: het ereburgerschap van de gemeente Elburg; de erepenning van de gemeente Elburg. Op de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen is de Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen van toepassing.

 • Verhuur Gymzalen

  Verenigingen en organisaties kunnen bij de gemeente een gymzaal huren. Hiervoor zijn de volgende gymzalen beschikbaar: gymzaal De Wimpel (Wimpel 4) gymzaal bij het Van Kinsbergen college (Paterijstraat 17) We verhuren de gymzalen zowel structureel als incidenteel, maar niet voor kinderfeestjes. De gymzalen zijn op zondag niet beschikbaar. Aanvraag huur gymnastiekzaal

 • Bouwwerk slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen.  U bent verplicht de melding te doen, als u: meer dan 10 m3 sloopafval heeft asbest gaat verwijderen Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen, bijvoorbeeld bij monumenten. Kijk dan op de pagina monument slopen. U doet de melding of de vergunningaanvraag via het Omgevingsloket 

 • Subsidie monumenten, keitjesstoepen en liggelden

  Om de waarden en de uitstraling van monumenten, stoepen en paden in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies voor een eigenaar van een monument of voor stoepen en kerkenpaden. De soort ondersteuning is onderverdeeld naar het type object. In de gemeente Elburg kennen wij de volgende typen beschermde monumenten/andere objecten: Gemeentelijke monumenten Varende monumenten Kerkenpaden Rijksmonumenten en de niet monumentale Historische stoepen (keitjesstoepen) Haven en kadegelden Aanvraag subsidie Onderhoud, restauratie monumenten  Aanvraag subsidie Haven- en kadegelden    Aanvraag subsidie Kerkenpaden Gemeentelijk monument De financiële ondersteuning wordt verstrekt door de gemeente Elburg en/of de Provincie Gelderland. Het gaat o.a. om: Subsidie voor regulier onderhoud. Onder onderhoud worden werkzaamheden verstaan die een korte vervangingscyclus hebben, zoals buitenschilderwerk, onderhoud aan rieten daken, onderhoud aan goten en hemelwaterafvoeren e.d. De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 4.500,-- per jaar per monument. Subsidie voor restauratie. Dit zijn werkzaamheden die het onderhoud te boven gaan. U kunt hier denken aan verbetering en herstel van constructies. De gemeente geeft 30% subsidie over de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-- per jaar, per monument. Aanvraag Stuur bij aanvraag mee: Voor onderhoudssubsidie: een gespecificeerde begroting of offerte. Voor restauratiesubsidie: u moet naast een begroting ook een werkomschrijving en tekeningen meesturen. Varend monument Subsidie kan worden verstrekt voor: Het treffen van voorzieningen voor het opheffen van bouwtechnische gebreken en herstel en restauratie van monumentale onderdelen van het varende gemeentelijke monument. De gemeente geeft 30% subsidie over de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 9.000,-(per jaar) per monument. Onderhoudswerkzaamheden aan het varende gemeentelijke monument. De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 4.500,-- per jaar per monument. Aanvraag Stuur bij aanvraag mee:  Een gespecificeerde begroting van de kosten.  Een werkomschrijving.  Een overzichtstekening van het vaartuig met het betreffende gedeelte gearceerd.  Overzichtsfoto's van het vaartuig. Rijksmonument Vanuit de gemeente wordt er geen financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies verstrekt voor restauratie- en herstelwerkzaamheden aan Rijksmonumenten. Wilt u meer informatie over een eventuele subsidie? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen. Informatie over andere financiële regelingen voor rijksmonumenten kunt u vinden op de volgende websites: Restauratiefonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds Monumenten-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Belastingdienst Gecombineerde lening voor energiebesparend restaureren bij het Nationaal Restauratiefonds Keitjesstoep Keitjesstoepen zijn waardevol voor het historische karakter van Elburg. Iedere eigenaar van een pand met een keitjesstoep kan een subsidie aanvragen. De gemeente geeft voor onderhoudswerkzaamheden of het aanbrengen van een stoep een subsidie van maximaal 70% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van € 250,-- per m2. Aanvraag Stuur bij aanvraag mee: Een gespecificeerde begroting van de kosten. Een werkomschrijving. Haven- en kadegelden Vanuit de gemeente kan er subsidie ter compensatie van de kosten voor een vaste ligplaats in de haven van de gemeente Elburg (liggelden) verstrekt worden. Subsidie kan worden verleend aan: de eigenaar van een varend monument; de eigenaar van een waardevol vaartuig dat is aangewezen door burgemeester en wethouders. De totale subsidie van liggelden voor deze vaartuigen is een vast bedrag per jaar van € 20.000,--. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over alle aanvragers van subsidie op liggelden. Onderhoud Kerkenpaden Voor het onderhoud aan kerkenpaden, zoals snoeien van struiken en planten, het maaien van gras e.d. kunt u als eigenaar een subsidie per jaar aanvragen. De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,-- per jaar.

 • Evenementenmelding/ Evenementenvergunning

  U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Voorbeelden van grote evenementen zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Een klein evenement hoeft u alleen te melden wanneer deze voldoet aan de voorwaarden zoals hieronder aangegeven. Als uw evenement niet aan deze voorwaarden voldoet vraagt u een evenementenvergunning aan. Aanvraag evenementenvergunning / -melding Aanvraag straatbarbecue

 • Tijdelijke bewoning (recreatieondernemer)

  Op 1 december 2023 is de beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen vakantieparken van de gemeente Elburg in werking getreden. Hiermee geeft gemeente Elburg de (financiële) ruimte aan recreatieondernemers om investeringen te doen in het park om deze vitaal te houden of maken. Totdat er een structurele oplossing is voor de acute opvang van spoedzoekers, zullen recreatiewoningen op vakantieparken ingezet worden voor tijdelijke bewoning.  Melding tijdelijke bewoning recreatiewoning

 • Vuurwerk afsteken

  Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk.

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

  Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van: afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden) het houden van landbouwhuisdieren voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken) materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven) installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen) Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen. Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Omgevingsloket online

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Dit is meestal gekoppeld aan een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Adressen komen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden. Soms is een extra huisnummer gewenst in een bestaande of gewijzigde woon- of bedrijfssituatie. U kunt hiervoor zelf een verzoek indienen. Aanvragen huisnummer