Zoekresultaat 11 - 20 van 53 resultaten

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Gemeente Kaag en Braassem kent een basis en een variabel tarief. U ontvangt geen voorlopige aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U krijgt alleen een definitieve aanslag, in het jaar erna. U ontvangt dus elk jaar één aanslag met het vaste deel voor dat jaar en één aanslag met het variabele deel van het jaar daarvoor. Tarieven afvalstoffenheffing  Vast tarief een- en meerpersoonshuishouden € 304,60 Per vuilniszak restafval (maximaal 60 liter) in verzamelcontainer  € 1,70 Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter € 5,20 Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter € 9,20 Bijzonderheden Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Voor het vaste tarief van afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aan vragen. Meer informatie hierover leest u op de pagina kwijtschelding. Heeft u meer restafval door een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u een tegemoetkoming medische afval aanvragen. Als u verhuist naar een andere woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag niet. Als u verhuist naar een andere gemeente, dan wordt automatisch ontheffing verleend en wordt eventueel teveel betaalde belasting aan u terugbetaald. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorgdragen voor de afvoer van hun afval. Meest gestelde vragen Heeft u een vraag over de afvalstoffenheffing? Kijk dan of uw vraag staat bij de Veel gestelde vragen Afvalstoffenheffing. Als uw vraag hier niet bij  staat, kunt u contact opnemen met gemeente Alphen aan den Rijn. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn'). 

 • Alcoholontheffing

  U wilt zwak-alcoholhoudende drank verstrekken tijdens een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een evenement. En u heeft geen bestaande horecagelegenheid, dan kunt u een tijdelijke alcoholontheffing aanvragen. U kunt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen een ontheffing krijgen. U hoeft geen ontheffing aan te vragen als: u een alcoholvergunning heeft (alleen als het om lokaliteiten en terrassen gaat die op uw vergunning vermeld staan)  de tap geplaatst wordt op het terras u een festiviteit of activiteit in eigen horecagelegenheid organiseert u een partijencateraar bent op een besloten feest van een particulier.   Voorwaarden er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid er mogen alleen zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt, zoals bier en wijn de leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne zie ook de Drank- en horecaverordening op overheid.nl. Kosten De kosten zijn € 40,00 voor in het behandeling nemen van de aanvraag. U betaalt met iDeal. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: omschrijving gelegenheid en locatie gegevens van alle leidinggevenden voor welke dagen en tijdstippen ontheffing wordt gevraagd. Stuur deze bijlage(n) mee: kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van elke persoon die alcohol gaat schenken plattegrond van de locatie met tappunten. Ontheffing aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning.

 • Melding evenement

  Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Met een melding maakt u in een vroeg stadium kenbaar dat u in het komende kalenderjaar van plan bent om een evenement te organiseren.  Evenement Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld een braderie, een feest of een wandeltocht. Het is voor ons belangrijk om in een vroeg stadium een goed beeld van uw evenement te krijgen, zodat wij een inschatting kunnen maken van het eventuele risico dat het evenement met zich meebrengt. Zo kunnen wij vooraf afspraken maken met onze externe partners. Denk hierbij aan de politie en de brandweer. Reserveren Vindt uw evenement plaats in 2024? Meld dit dan voor 1 november 2023. U reserveert dan ruimte op de evenementenkalender van volgend jaar. De kans dat uw evenement niet op de gewenste datum door kan gaan, neemt namelijk toe na 1 november. Sommige weekenden zitten mogelijk zo vol, dat er vanwege veiligheidsredenen geen extra evenementen meer plaats mogen vinden. Melding- en reservingsformulier evenement via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of e-Herkenning.

 • Bijzonder transport, ontheffing

  U mag niet zomaar grote goederen vervoeren binnen de grenzen van de gemeente. Denk hierbij aan een groot jacht, een recreatiewoning of grote machine. Is uw transport langer, breder, hoger of zwaarder dan toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan. Voorwaarden U kunt de ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Het transport valt buiten de wettelijke transporteisen Er zijn geen alternatieven mogelijk (bijvoorbeeld transport in delen) U laadt en lost binnen de gemeente. Aanvraag U vraagt de ontheffing aan bij de RDW. De ontheffing kunt u online aanvragen. Hiervoor kunt u een internetcertificaat aanvragen via rdw.nl. Er staan verschillende soorten ontheffingen op rdw.nl. Kijk goed welke ontheffing u nodig hebt voor uw transport. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie: de afmetingen van het transport de gewenste route het tijdstip van transport. Gerelateerde informatie Informatie voor als u gevaarlijke stoffen vervoert.

 • Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

  In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Zoekt u gegevens over een woning, kantoor of winkel? Dan kunt u deze digitaal opzoeken in de BAG Viewer van het Kadaster. Fout in de gegevens? Geef het door Een fout in de gegevens kan gevolgen hebben als u uw huis verkoopt, bijvoorbeeld voor het verplichte energielabel. U kunt dan vragen om de gegevens aan te passen door een terugmelding via de BAG viewer. U krijgt automatisch bericht zodra de terugmelding is verwerkt. Meer informatie Via het contactformulier kunt u uw vraag of opmerking doorgeven aan de gemeente; vermeld hierbij dat het om de BAG gaat. Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) Wie een fout in de basisregistraties wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het MFO is te vinden op www.rvig.nl/mfo. Via deze website kunt u ook een melding doen.

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals een braderie, feest, kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd. Vergunningsvrije en vergunningsplichtige evenementen Een evenement is vergunningvrij wanneer aan de algemene (en eventuele specifieke) regels wordt voldaan: het evenement duurt maximaal één dag er is een organisator bij het evenement aanwezig er zijn maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig bij het gebruik van een tent(en) zijn maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht het evenement wordt gehouden tussen 10:00 en 00:00 uur er geen muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00 uur het evenement niet op doorgaande wegen is en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten het evenement een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar) heeft omwonenden één week voor aanvang van het evenement schriftelijk door de organisator worden geïnformeerd er geen afvalstoffen worden verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het gebruik van een barbecue valt hier niet onder indien het evenement plaatsvindt in een inrichting moet het evenement voldoen aan de voorschriften van de afgegeven gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) of aan de regels in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Naast de algemene regels gelden voor bepaalde evenementen aanvullende regels;  zoals voor: gebruik van een barbecue evenementen in gebouwen (die vallen onder een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of een melding brandveilig gebruik)  evenementen op de weg zoals een puzzeltocht of een wielerwedstrijd het oplaten van ballonnen het houden van een optocht wedstrijden op de openbare weg, hierbij inbegrepen een openbare waterweg. Alle regels kunt u terugvinden in het evenementenbeleid op Overheid.nl. Evenementenvergunning  Wanneer een evenement niet voldoet aan één of meerdere (algemene of specifieke) regels dan is het evenement niet vergunningvrij en moet er een aanvraag ingediend worden. De vergunning wordt toegekend op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester voorschriften en beperkingen ter regulering van het evenement. Doe uw vergunningaanvraag ten minste 12 weken voor de gewenste datum van uw evenement. De gemeente heeft voldoende tijd nodig om uw evenement af te stemmen met politie, brandweer, GHOR en eventueel met andere organisaties. Let op: Vergunningaanvragen die niet tijdig binnenkomen of onvolledig zijn, kunnen geweigerd worden. Meer informatie vindt u in het evenementenbeleid Kaag en Braassem: Evenementenbeleid Kaag en Braassem op Overheid.nl  Handreiking Advisering op brandveiligheid bij evenementen van de Veiligheidsregio  Aanvulling evenementenbeleid vergunningsvrij plaatsen reclame op Overheid.nl. Aanvraag Als u een evenement wilt organiseren, heeft u 1 of meer van de onderstaande formulieren nodig: Aanvraagformulier evenementenvergunning via het contactformulier - wij nemen contact met u op en sturen u de benodigde formulieren. Vervolgens kunt u de aanvraag indienen. Veiligheidsplan - bijlage bij aanvraagformulier evenementenvergunning op de website van de veiligheidregio vrhm.nl  Verstrekken zwakalcoholhoudende dranken: Vraag ook een ontheffing op artikel 35 van de Alcoholwet aan, zodat u alcohol mag schenken Afwijken bestemmingsplan:  In sommige gevallen is het organiseren van een evenement op een bepaalde locatie in strijd met het bestemmingsplan. Dan moet u naast een evenementenvergunning ook nog een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan Doorlopende evenementenvergunning voor een jaarlijks terugkerend evenement: Geef de datum van het evenement jaarlijks vόόr 1 november door. Doet u dat niet, dan vervalt de doorlopende vergunning automatisch. Het melden van uw evenement dient te gebeuren via het  Melding- en reserveringsformulier evenement.  Gebruiksmelding brandveiligheid Als uw evenement voor meer dan 50 personen plaatsvindt in een gebouw moet in bepaalde gevallen ook een gebruiksmelding brandveiligheid gedaan worden via www.omgevingsloket.nl. Melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen U moet een gebruiksmelding indienen (via de website van het Omgevingsloket) wanneer u een activiteit organiseert op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt: in een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen of in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan tien personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk. Bijzonderheden De evenementenvergunning kan in bepaalde situaties worden geweigerd. Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen. Kosten Een vergunning voor het organiseren van een evenement kost in de meeste gevallen € 190,40 Meer informatie Vragen over het organiseren van een evenement kunt u stellen bij Loket dienstverlening via het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken. Regels wegwerpplastic Vanaf 1 juli 2023 en vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpplastic bij evenementen. Deze regels komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP). De regels gelden voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Er zijn verschillende regels voor open evenementen en gesloten evenementen. Meer informatie vindt u op de website minderwegwerpplastic.nl. Overig Regelgeving evenementen Algemeen aanwijzingsbesluit op overheid.nl

 • Breedte- aslastbeperking, ontheffing

  Voor een aantal wegen binnen de gemeente geldt een breedte- en aslastbeperking. Hierdoor is het voor bepaalde voertuigen die de aangegeven breedte- en aslastbeperking overschrijden niet toegestaan deze wegen zonder ontheffing te berijden. In sommige gevallen kunt u een ontheffing krijgen. Voorwaarden De aanvraag om ontheffing moet ten minste 8 weken voor de geplande datum van het transport worden ingediend bij de gemeente. Als een aanvraag op een later moment wordt ingediend loopt u het risico dat er niet tijdig ontheffing kan worden verleend. Tips Voor vervoer van gevaarlijke stoffen heeft u ontheffing nodig; kijk hierbij bij transport gevaarlijke stoffen.  Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: gegevens van het voertuig: kenteken, merk en type, aantallen assen, breedte voertuig, massa voertuig (rijklaar), de maximale massa (van de lading) die u met het voertuig wilt vervoeren en de totale massa gegevens transport: bestemming en wegen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Stuur de volgende bijlage(n) mee: Kopie kentekenbewijs van het voertuig (vereist voor de verdere verwerking van uw aanvraag) Route waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd weergegeven op een kaart. Ontheffing breedte- en aslastbeperking aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. Let op: als de verplichte bijlagen ontbreken of als het formulier onvolledig is ingevuld, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. Kosten Per voertuig worden € 50,35 leges in rekening gebracht.

 • Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

  U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een bijzondere begraafplaats. Wilt u dit doen op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen? Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw begrafenisondernemer regelt dit voor u.  Voorwaarden een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ op een particulier graf te kopen. Dit betekent dat u een recht heeft op het graf voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kunt u dit recht verlengen in een algemeen graf worden twee overledenen van verschillende families begraven. Algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven, deze periode kan niet verlengd worden. Graf of urnenplaats aanvragen De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. Maar u mag dit ook zelf doen. Neem hiervoor contact op met team begraafplaatsbeheer. Dit kan telefonisch via 071 332 72 72.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u als horecabedrijf of als slijtersbedrijf alcoholhoudende drank verstrekken? Dit mag alleen als u in het bezit bent van een alcoholvergunning. Deze vergunning kan worden aangevraagd via de aanvraagformulieren die op de website staan. Voorwaarden De aanvraag voor een alcoholvergunning geldt onder andere voor cafés, restaurants, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen. De voorwaarden zijn: voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van tenminste 18 jaar verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn de inrichting waarin het horeca- of slijtersbedrijf plaatsvindt moet aan bepaalde eisen voldoen (o.a. met betrekking tot de oppervlakte en de ventilatie) als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een IVA-instructie hebben gevolgd. Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie legt de gemeente aan paracommerciële rechtspersonen (waaronder verenigingen en stichtingen) diverse aanvullende beperkingen op. Deze beperkingen zijn vastgelegd in de Drank- en horecaverordening (overheid.nl). U mag geen alcohol verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar alle leidinggevenden zijn van goed levensgedrag er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig (voor een paracommerciële rechtspersoon volstaat een barvrijwilliger met een IVA-instructie) elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (voor een paracommerciële rechtspersoon is deze eis beperkt tot tenminste twee leidinggevenden) uw horecabedrijf of slijtersbedrijf voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte en ventilatie. Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verstrekken gelden extra voorwaarden: huisregels ophangen in kantines instructies voor barvrijwilligers opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne) aanvullende regels in de Drank- en Horecaverordening (overheid.nl) over schenktijden, bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten voor derden (zie voor aanvullende informatie het onderdeel meer informatie). Bijzonderheden U moet in het kader van de Alcoholwet (wetten.overheid.nl) een (nieuwe) vergunning aanvragen als: u een horecabedrijf of een slijtersbedrijf wilt starten u voor een instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard een vergunning wilt om zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken de ondernemersvorm van de horecabedrijf of het slijtersbedrijf wijzigt. Als u de betreffende aanvraagformulieren hebt ingevuld en de gevraagde bescheiden hebt verzameld, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. In dit gesprek neemt u samen met de medewerker 'APV en bijzondere wetten' de aanvraagformulieren door en wordt dit formulier samen met de gevraagde bescheiden ingenomen. Pas als de aanvraagformulieren geheel zijn ingevuld en de betreffende bijlagen zijn ingenomen, kan de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen. Het besluit of u wel of geen vergunning krijgt, ontvangt u per post via de e-mail. U kunt als aanvrager of als belanghebbende binnen zes weken na het verlenen van het besluit bezwaar maken. Ten aanzien van een vergunning voor een paracommerciële rechtspersoon geldt een afwijkende procedure. Voor deze vergunning geldt een zienswijzeprocedure. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van de ontwerp-alcoholvergunning een zienswijze indienen. U kunt als belanghebbende binnen zes weken na besluitvorming op de aanvraag voor een paracommerciële alcoholvergunning, beroep bij de rechtbank Den Haag instellen. Kosten De onderstaande leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de verschillende aanvragen: Aanvraag alcoholvergunning commercieel horecabedrijf (Model A) € 275,75 Aanvraag alcoholvergunning paracommercieel horecabedrijf (Model B): gratis Aanvraag U vraagt de alcoholvergunning aan bij de gemeente via het contactformulier. Geef hierbij aan of het gaat om een commercieel of paracommercieel horecabedrijf. Wij nemen telefonisch contact met u op en sturen u de benodigde formulieren. Vervolgens kunt u de aanvraag indienen. Bibob-vragenlijst   In bepaalde gevallen moet uw aanvraag ook worden getoetst aan de Wet Bibob en moet u de Bibob-vragenlijsten invullen.   Maak ook een melding Activiteitenbesluit milieubeheer Het Rijk heeft in het Activiteitenbesluit (AB) onder andere milieuregels op het gebied van geluid, geur en afval opgenomen. Start u een nieuw horecabedrijf? Doe dan naast de aanvraag van de betreffende vergunning een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. U kunt dit regelen via de website van Acititeitenbesluit Internet Module (AIM). U heeft voor het doen van deze melding een plattegrondtekening en (eventueel) een akoestisch onderzoek nodig. Let op: een melding is zaakgebonden. Wanneer eerder een melding is gedaan en de bedrijfsvoering niet is veranderd, dan hoeft u geen nieuwe melding te doen. Meer informatie Drank- en horecabeleid op overheid.nl Voor vragen over een alcoholvergunning kunt u uw vraag stellen via het contactformulier, met vermelding van uw telefoonnummer. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente voorzieningen te treffen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Hiervoor is riolering aangelegd. Voor een aansluiting op de riolering heeft u toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u een aansluiting aanvragen. Bijzonderheden Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Wilt u alleen het hemelwater aansluiten op het riool en heeft u een watergang direct aan uw perceel, dan hoeft u geen rioolaansluiting aan te vragen. In dit geval moet u zelf de hemelwaterafvoer naar de watergang leggen. Wilt u een aansluiting van het hemelwater zonder directe watergang aan uw perceel? Of wilt u een aansluiting op het hemelwater- en/of vuilwaterriool? Dan moet u een rioolaansluiting aanvragen. Voorwaarden Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: vuilwater en hemelwater. u bent verplicht een gescheiden stelsel aan te bieden het hemelwater dient op de dichtstbijzijnde watergang geloosd te worden wanneer er een watergang aan uw eigen perceel grenst, moet u zelf de hemelwaterafvoer naar de watergang leggen wannee u voor de aanleg van hemelwaterafvoer over openbaar terrein moet, dan dient u dit in de aanvraag vermelden het vuilwater en (indien van toepassing) hemelwater sluit de gemeente op uw kosten aan op het vuilwaterriool en hemelwater riool. Kosten De kosten voor het maken van de aansluiting op het eigen deel zijn voor rekening van de eigenaar van het pand of het perceel. Deze kosten worden door de gemeente aan u doorberekend. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de situatie. U ontvangt hiervoor eerst een offerte. Aanvraag Stuur deze bijlage(n) mee: Situatieschets met daarop duidelijk aangegeven: de ligging, diameter en materiaalsoort van de buitenriolering op eigen terrein gewenste diameter en hoogte van de aansluiting Rioolaansluiting aanvragen via onlinegelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of e-Herkenning. De gemeente neemt contact met u op voor de uitvoering van de aanleg van de aansluiting. Gerelateerde informatie Bouwverordening Kaag en Braassem op overheid.nl Wateroverlast Werk aan riolering