Zoekresultaat 11 - 20 van 91 resultaten

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS) Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Programma Aanpak Stikstof (PAS) Noord-Holland.

 • SKNL: Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond. Zo kunnen we waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor twee onderdelen: FunctieveranderingCompensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond. InvesteringVoor (extra) inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:- Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;- Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein (kwaliteitsimpuls bestaande natuur);- Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart – onderdeel van het Natuurbeheerplan (kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart). Berekening subsidiebedrag- Functieverandering: bedraagt ten hoogste het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.- Investering: 100% van de subsidiabele kosten.Let op: De maximale subsidie voor de onderdelen kwaliteitsimpuls bestaande natuur en kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart is € 15.000,- per hectare.Subsidieplafonds 2024Subsidie functieveranderingHet subsidieplafond voor subsidie functieverandering bedraagt € 7.000.000,-; Investeringssubsidie Het subsidieplafond voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond bedraagt € 1.890.000,-; Het subsidieplafond voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype en; Het subsidieplafond voor het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart bedragen samen € 2.100.000,-. In aanmerking komen voor subsidie? Zie de uitvoeringsregeling onderaan deze pagina.

 • Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021, vervallen

  DoelDe regionale samenwerking op het gebied van cultuur tussen gemeenten en tussen culturele instellingen te stimuleren om een breed cultureel aanbod bereikbaar en toegankelijk te houden en de cultuurparticipatie te bevorderen ten behoeve van een breed publiek. Doelgroep a) een gemeente in Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met tenminste twee andere gemeenten in Noord-Holland; b) een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Noord-Holland; c) een rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling gelegen binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen: archief: archief opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling; bibliotheek: bibliotheek aangesloten bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken; filmhuis: filmtheater aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters dat subsidie van een overheidsorgaan ontvangt; museum: museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het Museumregister of lid is van de Museumvereniging; poppodium: poppodium aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals; theater: schouwburg die of concertgebouw dat lid is van de Vereniging van Schouwburg-en Concertzaaldirecties; theatergroep: theatergroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten; muziek(theater)groep: muziek(theater)groep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten; dansgroep: dansgroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten; festivals: festivals aangesloten bij De Verenigde Podiumkunstenfestivals. ActiviteitenSubsidie aan een gemeente kan worden verstrekt voor: a) het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten of; b) de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan als bedoeld in onderdeel a. Subsidie aan een rechtspersoon, genoemd hierboven onder het kopje Doelgroep, onder c, kan worden verstrekt voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de rechtspersonen met als doel: a. het verrijken van het culturele aanbod; b. het vergroten van het publieksbereik; c. het bereiken van een meer divers publiek; of d. het delen van kennis en expertise. Berekening subsidie 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 106.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen. Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald. Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens de provincie gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

 • Versterken bestuurskracht Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht Noord-Holland.

 • Projectbesluit windenergie

  U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een projectbesluit nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een projectbesluit vast te stellen. De rijksoverheid heeft als doel om versneld windmolenparken te bouwen. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark. Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het omgevingsplan vast. Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een projectbesluit vast. Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.Bent u van plan om U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie op land aan te leggen of uit te breiden? U moet bij de gemeente hiervoor een verzoek indienen. Werkt de gemeente niet mee? Dan kan de provincie een inpassingsplan windenergie maken voor het project aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een inpassingsplan nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in voor een inpassingsplan.

 • Historische Windmolens Noord-Holland 2021, vervallen

  DoelDe provincie geeft financiële ondersteuning voor het onderhoud van rijksmonumentale Noord-Hollandse cultuurhistorische windmolens. DoelgroepEigenaren van een in werking zijnde historische windmolen in Noord-Holland die op 1 januari 2021 als beschermd monument is ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten zoals ook gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Berekening subsidieDe subsidie bedraagt eenmalig gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling € 5.300,- per historische windmolen. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 705.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of ziekenhuis kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens die de provincie beheert. Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan bekijken. In een actieplan geluid staat onder andere: een samenvatting van het plan een beschrijving van de wegen, spoorwegen en luchthavens (geluidsbronnen) het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar een evaluatie van het vorige actieplan financiële informatie de reactie van de provincie op de meningen over het ontwerp-actieplan De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.

 • Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland.

 • HIRB privaat Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling HIRB Privaat Noord-Holland.