Zoekresultaat 11 - 20 van 61 resultaten

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of ziekenhuis kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens die de provincie beheert. Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan bekijken. In een actieplan geluid staat onder andere: een samenvatting van het plan een beschrijving van de wegen, spoorwegen en luchthavens (geluidsbronnen) het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar een evaluatie van het vorige actieplan financiële informatie de reactie van de provincie op de meningen over het ontwerp-actieplan De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.

 • SVNL: Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling SVNL: Natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland.

 • In beroep gaan

  U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan. Tegen sommige besluiten van de provincie kunt u meteen in beroep gaan.   U krijgt een brief van ons met de beslissing op uw bezwaar. In deze brief staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is vaak bij de rechtbank. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat laten doen. Wilt u iemand anders uw beroep laten indienen of tijdens de zitting spreken? Dan moet u deze persoon toestemming geven met een machtiging. Het besluit op uw eerdere bezwaar blijft gelden tot er een besluit is op uw beroep. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet geldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

 • Opruiming drugsafval Noord-Holland 2021, subsidie

  DoelHerstel van bodem en oppervlaktewater in het geval van dumping van drugsafval, door verwijdering en afvoer van gedumpt drugsafval en/of verontreinigd oppervlaktewater en de sanering van verontreinigde grond. DoelgroepGemeenten, Omgevingsdiensten, Waterschappen, Staatsbosbeheer indien grondeigenaar evenals particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie met drugsafvaldumping ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.a. afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;b. afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; ofc. sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval. Berekening subsidieArtikel 10 SubsidiehoogteDe hoogte van de subsidie bedraagt:1a. indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een natuurlijk persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,-;1b. indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onder a: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000,-, en 100% van de bovenliggende subsidiabele kosten tot een maximum van € 175.000,-.2. Indien de aanvrager als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling terwijl de subsidiabele kosten voor het project meer bedroegen dan € 24.999,- wordt de maximale te verstrekken subsidie van € 200.000,- verminderd met de eerder verstrekte subsidie.SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2023 in totaal € 73.230,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door en ga naar de website van BIJ12 via de volgende link: https://www.bij12.nl/onderwerpen/subsidieregeling-opruiming-drugsafval/  

 • Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland, subsidie

  De doelstellingen van de uitvoeringsregeling Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2023 zijn gekoppeld aan de doelstellingen en criteria van de subsidieverordening en het nu geldende Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. De Provincie Noord-Holland kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het nu geldende Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, die wordt uitgevoerd binnen het Noord-Hollands waddengebied, dan wel voor zover het project naar het oordeel van gedeputeerde staten in overwegende mate is gericht op of ten goede komt aan de Provincie Noord-Holland. Voordat u een subsidieaanvraag bij ons indient, moet u een subsidiebeschikking voor het uitvoeren van dezelfde activiteiten hebben ontvangen van het bestuur van het Waddenfonds. Houdt hiermee rekening bij het bepalen van de startdatum van uw project.  Voor deze regeling is in 2023 maximaal € 500.000,- beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Leest u dan deze pagina en de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie formulieren).  

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • POP3: Niet-productieve investeringen water Noord-Holland, subsidie

  DoelSubsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen die leiden tot het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort en/of verzilting van grond- en oppervlaktewater (waterkwantiteit) of een verbeterde kwaliteit van grond- en/of oppervlaktewater. Doelgroep landbouwers; grondeigenaren; grondgebruikers; landbouworganisaties; natuur- en landschapsorganisaties; waterschappen; gemeenten; samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. Berekening subsidie100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal het subsidieplafond. SubsidieplafondVoor deze regeling is beschikbaar: a) voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier: € 2.248.000,-; b) voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland: € 400.000,-; c) voor het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: € 400.000,-. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Raadpleeg het openstellingsbesluit met de toelichting.

 • FinanciĆ«le regeling voor een monument aanvragen

  Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen: Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie. Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten. Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument. Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie. Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken: gemeentelijk monument: Cultuurfondshypotheek Monumentenhypotheek Gecombineerde lening provinciaal monument: Cultuurfondshypotheek Monumentenhypotheek Gecombineerde lening rijksmonument: Restauratiefonds Monumentenhypotheek Gecombineerde lening Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten en Subsidie voor herbestemming.

 • HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van de Uitvoeringsregeling HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland.

 • Ligplaatsontheffing, provinciale vaarwegen

  De provincie Noord-Holland is eigenaar en beheerder van diverse vaarwegen. Op alle provinciale vaarwegen en in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder geldt een ligplaatsverbod, tenzij u een ligplaatsontheffing heeft. Voor alle recreatievaartuigen (met en zonder motor), woonboten, steigers of andere aanleggelegenheden in provinciale wateren is een ontheffing nodig. Ook als u al een ontheffing vanuit de gemeente of het waterschap heeft. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een ontheffing van het algemeen ligplaatsenverbod en een overeenkomst de huur van het oppervlaktewater. Daarnaast ontvangt u een (verplicht) vignet met ingebouwde chip. Een vignet is een plaatje (iets groter dan een bankpas). Plak deze op een zo duidelijk mogelijk zichtbare plek op uw vaartuig of object. Bekijk in deze video over het ligplaatsenbeleid van de provincie Noord-Holland waarom een ontheffing en vignet nodig zijn.