Zoekresultaat 11 - 20 van 50 resultaten

 • Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Het uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen is een bewijs dat je als niet-ingezetene bent geregistreerd in Nederland. Je bent een niet-ingezetene als je korter dan 4 maanden in Nederland woont of gaat wonen, of als je niet meer in Nederland woont maar wel een relatie hebt met de Nederlandse overheid (bijvoorbeeld als je in het buitenland pensioen of een uitkering krijgt). Vraag een uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen online aan. Voor het aanvragen van een uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen moeten je adresgegevens correct en volledig geregistreerd zijn. Is dit nog niet het geval? Vul dan eerst het formulier ‘Adres in het Register Niet-Ingezetenen wijzigen in en stuur deze op.

 • Uitkeringsfraude melden

  Uitkeringsfraude is: verkeerde informatie geven of informatie verzwijgen om een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand zich inschrijft op een ander adres dan waar hij/zij woont, of niet eerlijk is over spaargeld of dure bezittingen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van iedereen die in Eindhoven woont. Heb je een bewijs nodig dat je als inwoner bent ingeschreven in onze gemeente? Dan kun je een uittreksel uit de BRP aanvragen.

 • Omgevingsplanactiviteit bouwwerken

  De omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten is een totale vergunning op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en milieuvergunning. In het Omgevingsloket check je online of je een vergunning nodig hebt, een melding moet doen, of informatie moet aanleveren aan de overheid. Indien nodig, kun je via het Omgevingsloket ook de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar je iets wilt veranderen. Meer informatie over het Omgevingsloket vind je op de pagina Vergunningen.

 • Onderhouden en wijzigen van een monument

  Alle onderdelen van een monumentaal gebouw of een monumentale tuin, park of archeologische vindplaats worden beschermd.Zowel de buitenkant als de binnenkant van een monumentaal gebouw zijn beschermd. Onder binnenkant vallen onder andere de hoofdindeling, schouwen, stucwerk, originele betegeling, vloeren en betimmeringen. Ook bijgebouwen, erfbeplanting en tuinaanleg kunnen zijn beschermd. In de omschrijving van het monument staat welke onderdelen van het monument eventueel zijn uitgesloten van bescherming.Wil je als eigenaar werkzaamheden uitvoeren aan een monument? Controleer dan eerst of je hiervoor een vergunning nodig hebt en vraag deze, zo nodig, online aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wil jij nog iets anders of iets specifieks weten? Je kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. Je kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersoon. Die kan je helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat je daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

 • Woonoverlast melden

  Heb je last van lawaai, verkeerd parkeren, stank of rommel van mensen in je buurt? Ga eerst samen rustig in gesprek. Helpt dat niet? Maak dan gebruik van buurtbemiddeling via buurtbemiddelingeindhoven.nl Helpt dat ook niet? Gebruik de woonoverlast app of Meld de overlast dan bij ons Advies- en meldpunt woonoverlast.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Heb jij een Europese gehandicaptenparkeerkaart bestuurder die minimaal 2 jaar geldig is? Dan kun je een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Deze parkeerplaats is dan gereserveerd voor het kenteken van jouw auto. Andere auto’s mogen hier niet parkeren. Je kunt een gehandicaptenparkeerplaats laten aanleggen bij je woning of je werkadres.

 • Garantstelling en/of logiesverstrekking

  Krijg je iemand uit het buitenland te logeren die op een visum voor een kort verblijf naar Nederland wil komen? Misschien sta je zelfs garant voor deze persoon? Dan heeft hij of zij een door jou ondertekend Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig. Zo'n bewijs is maximaal 3 maanden geldig. Je kunt het formulier bij de IND downloaden en een afspraak maken om het te laten legaliseren.

 • Melding of ontheffing bouwhinder

  Met een ontheffing of melding mag je op maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 7:00 uur en op zon- en feestdagen apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden gebruiken die kunnen zorgen voor (ernstige) overlast door geluid of trillingen. Ook mag je met een ontheffing of melding acties uitvoeren die ernstige hinder kunnen veroorzaken voor de omgeving.Wanneer je een ontheffing of melding nodig hebt, zie je in onderstaand stroomschema.