Zoekresultaat 11 - 20 van 30 resultaten

 • Naturalisatie

  Nederlander worden U kunt Nederlander worden als 1 van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie. Voor beide aanvragen komt u persoonlik naar het BEL-kantoor in Eemnes. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via 14 035. Nederlander van rechtswege U bent Nederlander van rechtswege wanneer 1 van uw ouders Nederlander is. Er zijn een paar regels voor het Nederlanderschap van rechtswege, maar er kunnen altijd uitzonderingen zijn. Was uw vader Nederlander toen u werd geboren en was hij getrouwd met uw moeder, dan bent u Nederlander. Bent u in of na 1985 geboren en is uw moeder Nederlands, dan bent u Nederlander. Het maakt dan niet uit of u in of buiten Nederland geboren bent. Of dat u geadopteerd bent. Heeft u een Nederlandse moeder en bent u voor 1985 geboren (latente Nederlander), dan kunt u door optie Nederlander worden. Is uw vader Nederlander en uw moeder niet en was uw vader bij uw geboorte niet met haar getrouwd? Dan moet u door uw vader erkend zijn. Dat betekent dat uw vader officieel heeft bevestigd dat u zijn kind bent. Woonde uw vader of moeder tijdens uw geboorte in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten? En is uw vader of moeder ook geboren in Nederland terwijl zijn of haar vader of moeder in Nederland woonde? Dan bent u volgens de wet Nederlander. Het maakt dan niet uit welke nationaliteit uw ouders hebben. Voor een kind dat na 1 april 2003, maar voor 1 maart 2009 door een Nederlander is erkend, bestaat een aparte regeling. Het kind kan dan door optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. Nederlandse nationaliteit door optie Soms kunt u Nederlander worden via de optieprocedure. De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet wel behoren tot een bijzondere, in de wet genoemde groep. U heeft bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en u bent geboren voor 1985. De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden. De overige voorwaarden vindt u op www.ind.nl/Nederlander-worden. Wanneer u Nederlander bent geworden, moet u nog naar de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af. Nederlandse nationaliteit door naturalisatie Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u naturaliseren. Naturalisatie duurt maximaal 1 jaar. Als u aan alle naturalisatievoorwaarden voldoet, kunt u  een verzoek om naturalisatie bij de gemeente doen. U moet officiële documenten zoals uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte van uw kind, huwelijksakte en een inburgeringsdiploma laten zien. U kunt Nederlanderschap door naturalisatie aanvragen als u een geldige verblijfsvergunning heeft, het inburgeringsexamen haalde en minimaal 5 jaar in Nederland woont. Bent u getrouwd met of een geregistreerde partner van een Nederlander? Dan kunt u na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwonen een verzoek om naturalisatie indienen. De gemeente controleert uw gegevens en stuurt uw verzoek met een advies van de burgemeester naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND onderzoekt of u Nederlander kunt worden. Het kabinet wil dat buitenlanders pas Nederlander kunnen worden als ze 7 jaar rechtmatig in Nederland verblijven. Nu is die termijn nog 5 jaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. U wordt pas Nederlander bij de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van verlening van Nederlanderschap. Een naturalisatieaanvraag duurt maximaal 1 jaar en kost geld. Meestal moet u afstand doen van andere nationaliteit(en). U hoeft geen afstand te doen van uw andere nationaliteit als: dat niet mag van het land waar u vandaan komt; u in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten bent geboren en nu in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont; u getrouwd bent met een Nederlander; als u vluchteling bent en in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont. Kinderen naturaliseren Vreemdelingen die in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen kunnen tegelijk met hun aanvraag voor naturalisatie ook een aanvraag voor mede-naturalisatie van hun kinderen doen Kosten optie en naturalisatie De kosten voor naturalisatie vindt u op de website van de IND. De IND past de kosten jaarlijks aan.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische dranken verkoopt. Dit geldt voor bedrijven zoals een café, een restaurant of een slijterij. Maar ook voor verenigingen en stichtingen. Aanvullende voorschriften Voor verenigingen en stichtingen gelden aanvullende voorschriften op grond van de Drank- en horecaverordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de tijden waarop alcohol mag worden geschonken. Aanvragen Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de Drank- en horecawet. Maar ook over de wet Bibob  en andere criteria waarop wordt getoetst. Kosten Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Lees ook Ontheffing zwak alcoholische drank  

 • Ontheffing sluitingsuur

  Wilt u voor een keer afwijken van de geldende sluitingstijden voor horeca? Vraag dan eerst een incidentele ontheffing aan bij de gemeente. Sluitingstijden voor horeca Horeca-inrichtingen in Laren moeten gesloten zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uur. En op zaterdag en zondag tussen 01.00 en 07.00 uur. Dit volgens de Algemene plaatselijke verordening. De burgemeester kan voor festiviteiten incidenteel ontheffing verlenen van het sluitingsuur. Incidentele ontheffing aanvragen Een incidentele ontheffing vraagt u aan via het Kennisgevingsformulier incidentele festiviteit en ontheffing sluitingsuur. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Kosten Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn leges verschuldigd.

 • Steun door Rijksoverheid

  De overheid geeft subsidies aan ondernemers om ze te helpen of te stimuleren. Op elk gebied en voor elke branche zijn regelingen, zoals: duurzaamheid, veilig ondernemen, innovatie en onderwijs. Meer informatie Kijk voor meer informatie over subsidies en regelingen van het Rijk, provincies en de Europese Unie op de website Ondernemersplein.

 • Incidentele festiviteit

  Wilt u in uw bedrijf, sportvereniging of school iets bijzonders organiseren? En is het waarschijnlijk dat  u daarvoor de geluidsnormen zult overschrijden? Geef dat aan ons door. Informatie aanvraag In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat dat u als bedrijf, sportvereniging of school moet voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Organiseert u bijvoorbeeld een feest met versterkte muziek waarbij u de geluidsnormen overschrijdt? Dan moet u dit vooraf, als een incidentele festiviteit, melden bij de gemeente. De meeste bedrijven, sportverenigingen en scholen mogen 12 keer (Eemnes) of 7 keer (Laren/Blaricum) per jaar van deze geldende geluidsnormen afwijken. De festiviteit mag dan binnen plaatsvinden. Een dergelijke melding geldt niet voor activiteiten buiten, daarvoor gelden andere (geluids)normen en kan vergunningsplichtig zijn (evenement). U kunt een melding doorgeven wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: Tijdens een incidentele festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn De kennisgeving van de incidentele festiviteit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de festiviteit zijn gemeld. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit. Hoe lang duurt het? 5 werkdagen. Hoe aanvragen Via onderstaande knop meldt u het evenement. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een melding doet, logt u in met e-Herkenning. Melding incidentele festiviteit Vragen? Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende melding? Of wilt u overleggen voordat u de melding doorgeeft? Bel 14 035. Lees ook Evenement organiseren  

 • Bedrijfspand kopen, huren, pachten

  De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten. Uw belangstelling doorgeven Neem contact op met Vastgoed en Grondzaken van de gemeente via telefoonnummer 14 035. Geef aan om welk gebouw het gaat of wat voor gebouw u zoekt. Geef ook aan waarvoor u het wilt gebruiken.

 • Omgevingsvergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen, slopen of wijzigen van een pand, het aanleggen van parkeerplaatsen, of het kappen van bomen. Veel van deze vergunningen kunt u in 1 keer, in 1 procedure aanvragen. Aanvragen Toets uw bouwvoornemen aan de criteria volgens het stappenplan van het omgevingsloket om te zien of u wel of niet vergunningplichtig bent en om uw vergunning aan te vragen.

 • Kamer van Koophandel

  Wilt u weten wat er nodig is om een onderneming te starten? Bent u op zoek naar informatie over financiëring van uw onderneming, of wilt u een kijkje over de grens nemen? De Kamer van Koophandel helpt u op weg.

 • Aanvragen benoeming verkeersbrigadier

  Informatie aanvraag Verkeersbrigadiers zijn mensen die bij scholen in de buurt kinderen helpen met veilig oversteken. De politie leidt verkeersbrigadiers op. Deze opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De minimumleeftijd voor een verkeersbrigadier is 10 jaar. Wanneer u via de politie met goed resultaat een examen hebt afgelegd, kunt u dit bij de gemeente kenbaar maken. U wordt door de burgemeester van de gemeente waar u uw taak zult uitoefenen benoemd. Meesturen U hoeft niets mee te sturen. Wij ontvangen van de politie alle examenuitslagen. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan de benoeming tot verkeersbrigadier. Hoe aanvragen Via onderstaande knop vraagt u een ontheffing aan. U logt in met DigiD. Aanvragen benoeming verkeersbrigadier  Hoe lang duurt het? Binnen 5 werkdagen ontvangt u uw aanstelling. Contactinformatie Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u de verkeersontheffing aanvraagt? Bel 14 035.

 • Onroerende zaakbelasting

  Als ondernemer bent u verplicht belasting te betalen. U betaalt als eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand OZB. Elk jaar worden de tarieven opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. De tarieven en wijze van aanslagoplegging liggen vast in de gemeentelijke belastingverordening.  Wie betaalt Eigenaar: Iedereen die eigenaar is van een woning, winkel, garage of een andere onroerende zaak krijgt een aanslag OZB eigendom. Verkoop, verbouw of afbraak die in de loop van het jaar plaatsvindt heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent in het algemeen, bij de verkoop van de onroerende zaak, een gedeelte van de OZB eigendom met de nieuwe eigenaar. De gemeente staat hier buiten. Gebruiker: Iedereen die een winkel of een andere onroerende zaak zijnde een niet-woning gebruikt of huurt, krijgt een aanslag OZB gebruik. Beëindiging van het gebruik in de loop van het jaar verandert niets aan de hoogte van de aanslag. Bij het in gebruik nemen van een ander pand na 1 januari ontvangt u over dat jaar geen gebruikersaanslag OZB voor deze onroerende zaak. De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een vast percentage. OZB 2022 Woningen 0,095449% Gebruikersbelasting niet-woning 0,148228% Eigenarenbelasting niet-woning 0,216647% Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022 (pdf, 47,8KB)