Zoekresultaat 41 - 50 van 58 resultaten

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

  Wilt u iemand namens u in beroep laten gaan? Dat kan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift.

  Meestal krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

  Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

  Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. 

 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft, maar wel in Nederland woont en verblijft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u geen paspoort kunt krijgen in het land waar u vandaan komt. Met het vreemdelingenpaspoort kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in het land waar u vandaan komt. Vaak heeft u daarnaast een visum nodig.

  De geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. Het is maximaal 5 jaar geldig.

  In het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

  Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan kunt u geen vreemdelingenpaspoort aanvragen. Vraag een vluchtelingenpaspoort aan.

 • Hulp bij schulden

  Als u zich zorgen maakt om geld, vraag de gemeente dan om advies. Dit kan ook als u moeite heeft met uw administratie. Of als u hulp nodig heeft bij een brief over bijvoorbeeld belasting, een verzekering of een rekening.

  U kunt de gemeente ook vragen om tijdelijk uw geldzaken te beheren. Dit heet budgetbeheer. Een budgetbeheerder helpt u om rekeningen af te betalen en geeft u genoeg geld om zelf de dagelijkse boodschappen te doen. Na een tijdje doet u uw geldzaken weer zelf.

  Als het echt niet meer lukt om uw schulden zelf te betalen, kunt u schuldhulpverlening krijgen. De hulpverlener kan bijvoorbeeld afspraken maken met uw schuldeisers. Uw schuldhulpverlener helpt u ook met het op orde brengen en houden van uw inkomsten en uitgaven.

  Heeft u geldzorgen? Kijk op Wijzeringeldzaken.nl voor informatie en tips.

  Ondernemer en schulden

  Bent u ondernemer en heeft u schulden? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. ROZ biedt gespecialiseerde schuldhulpverlening in opdracht van de gemeente Hellendoorn wanneer uw onderneming ernstige financiële problemen heeft. De adviseurs begeleiden u bij het afwikkelen van de schulden. Zij helpen de oorzaken in kaart te brengen, proberen regelingen te treffen met schuldeisers en een faillissement te voorkomen. Samen met u zoeken zij naar oplossingen.

  Neem zo snel mogelijk contact op met ROZ bij financiële problemen. Hoe eerder, hoe meer zij meestal nog kunnen betekenen. 

 • Informatie over aanbestedingen

  De gemeente Hellendoorn heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid en vastgestelde algemene inkoopvoorwaarden.

  Hiermee wil zij bereiken dat de gemeentelijke aanbestedingen en inkopen doelmatig en volgens de geldende wet- en regelgeving geschied. De gemeente voert een innovatief inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zij werkt daar waar mogelijk en zinvol samen met buurgemeenten om te komen tot volume voordelen en kennisuitwisseling.

  Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden organiseert de gemeente Hellendoorn Europese aanbestedingen. Deze aanbestedingen worden gepubliceerd op het platform Negometrix dat is gekoppeld met Tenderned.

  - Het drempelbedrag voor leveringen en diensten betreft € 215.000.

  - Het drempelbedrag voor werken betreft € 5.382.000.

  Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarden organiseert de gemeente Hellendoorn meervoudig- en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen. De gemeente kiest bij deze aanbestedingen zelf haar leveranciers en opdrachtnemers die voor de aanbesteding worden uitgenodigd. Om voor zulke opdrachten in aanmerking te komen kunt u zich melden bij de inkoopcoördinatoren. Het aanmelden betekent niet dat u automatisch meedoet. Wel maakt u zich door te melden kenbaar bij de gemeente, zodat u meer kans heeft om uitgenodigd te worden.

  Voor meer informatie over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kunt u contact opnemen met de inkoopcoördinator.

   

   

 • Geboorteaangifte doen

  U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van het kind. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen. 
  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

  Na de aangifte krijgt u een persoonslijst toegestuurd waarop tevens het Burgerservicenummer van het kind wordt vermeld.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens.

  U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: 

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapsregistratie
  • akte van beëindiging partnerschap

  Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Dan vraagt u naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan.

 • Bibob-onderzoek

  De Wet Bibob heet voluit “Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur”. Deze wet moet voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten. De gemeente Hellendoorn zet de Bibob-procedure in bij ondernemers in de horecabranche, bij bepaalde aanvragen om een omgevingsvergunning en bij vastgoedtransacties (zie voor het volledige overzicht deze infographic). Dit houdt in dat we als gemeente een onderzoek instellen naar u als persoon of als ondernemer.  Tevens controleren wij de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

  De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf te weinig informatie heeft. Of als de officier van justitie hierom vraagt. Een negatief Bibob-advies blijft vijf jaar geldig.

  De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning al heeft ontvangen of als u de vastgoedtransactie al bent aangegaan.

  Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld de vergunning weigeren of intrekken.

 • Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens worden gebruikt door bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen.

  U kunt, onder bepaalde voorwaarden, ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

  Wilt u weten wie uw gegevens kan inzien? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan.

  U kunt ook uw eigen gegevens inzien. U kunt dit online doen via MijnOverheid.nl of bij de gemeente waar u woont.

 • Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

  Als u Nederlander bent en in het buitenland woont, kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat doet u bij 1 van de 12 grensgemeenten in Nederland. Of u gaat naar een ambassade of consulaat in het land waar u woont.

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren.

  Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Wijst de gemeente uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. Met een voorlopig voorziening voorkomt u dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen.

  Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.