Zoekresultaat 61 - 63 van 63 resultaten

  • Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

    Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, zwembaden in hotels en op campings en medische baden. Een badinrichting moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De OD NH controleert of een badinrichting aan deze eisen voldoet. Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de RUD NH. Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de OD NHN.

  • Programma stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing, deelname

    De provincies ondernemen op verschillende manieren actie om de werking van de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. Een daarvan is het programma Stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing. Dit programma richt zich onder meer op scholing voor langdurig werklozen, ondersteuning van projecten van regionale en/of branchegewijze onderwijscentra, kennisoverdracht en transparantie van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij worden de volgende thema's onderscheiden: afstemming van onderwijs op arbeidsmarkt scholing van werkenden (re-)integratie van doelgroepen Dit programma is niet van toepassing in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft wel de subsidie Bijzondere Onderwijsprojecten en het programma innovatieprogramma voor het MKB.

  • Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

    DoelHet doel van deze subsidieregeling is het ontlasten van eigenaren van provinciale monumenten in het onderhoud van deze provinciale monumenten. De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2023 maakt het daarom mogelijk subsidie te aan te vragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Noord-Holland.   DoelgroepVoor onderhoudswerkzaamheden kan door de eigenaar van een beschermd provinciaal monument, of door een natuurlijke of rechtspersoon die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar onderhoud aan het monument verricht, subsidie worden aangevraagd. ActiviteitenSubsidie kan worden verstrekt voor reeds uitgevoerde en betaalde onderhoudswerkzaamheden aan een provinciaal monument. Onderhoudswerkzaamheden zijn de werkzaamheden die tot het reguliere onderhoud van het monument behoren. Dit zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals schilderwerkzaamheden en gedeeltelijke herstelwerkzaamheden, zoals het plaatselijk/gedeeltelijk herstellen van voegwerk. De noodzaak om onderhoud uit te voeren moet blijken uit het meegestuurde onafhankelijke inspectierapport. De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn in de regel vergunningsvrij. Werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan, beschouwen wij als restauratiewerkzaamheden. Deze zijn uitgesloten van subsidie op grond van deze regeling. Restauratiewerkzaamheden zijn altijd vergunningsplichtig. Voorbeelden van restauratiewerkzaamheden zijn het vervangen van het dak of alle ramen en kozijnen of het opnieuw voegen van een gevel. Daarnaast is het verduurzamen van het monument op grond van deze regeling ook uitgesloten van subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatiemaatregelen en het plaatsen van dubbel glas en het aanpassen van de kozijnen voor dubbel glas. Dit soort werkzaamheden/maatregelen komen op grond van deze subsidieregeling niet voor subsidie in aanmerking. Berekening subsidieDe subsidie bedraagt 50% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 18.500,- en met een minimum van € 5.000,-. Dit betekent dat er bij een subsidieaanvraag onder deze regeling sprake moet zijn van minimaal € 10.000,- aan reeds uitgevoerd en betaald noodzakelijk onderhoud. SubsidieplafondVoor deze regeling is jaarlijks € 150.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.