Resultaten 111 - 115 van 115 resultaten

 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Staat er niemand op het nieuwe adres ingeschreven? Geef dan uw verhuizing door met DigiD. Staat er wel iemand ingeschreven? Meld uw verhuizing dan schriftelijk of op het stadskantoor. Afspraak maken voor: Doorgeven verhuizing Direct regelen: Verhuizing doorgeven Wie mag de verhuizing doorgeven U zelf, als u 16 jaar of ouder bent. Een ouder, voogd of verzorger voor een minderjarig inwonend kind. Een ouder en zijn/haar meerderjarige kind als zij verhuizen naar hetzelfde adres. Gehuwden of geregistreerde partners als zij verhuizen naar hetzelfde adres. Een gemachtigde. Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders. De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Als iemand naar een verzorgingstehuis gaat en degene die verhuist, is niet meer in staat om zelf te tekenen, dan is het mogelijk dat het verzorgingstehuis toestemming geeft. Een medewerker van de gemeente Vlaardingen tekent dan 'ambtshalve'.  Hoe werkt het Geef uw verhuizing binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing door. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Uw aangifte van verhuizing wordt binnen vijf werkdagen verwerkt. Aangifte doen kan in Vlaardingen op de volgende manieren: Digitaal: Via het digitale verhuisformulier met uw DigiD. Let op: dit kan alleen als op het nieuwe adres niemand anders ingeschreven staat. Als dat wel zo is, moet u uw verhuizing schriftelijk of op het stadskantoor doorgeven. Schriftelijk: Print het verhuisformulier (pdf, 25 kB)  uit, vul het in en onderteken het. Op het verhuisformulier staat welke documenten u mee moet sturen. Gaat u bij iemand inwonen? In het geval van inwoning (woning niet van een woningcorporatie), print u het formulier instemmingverklaring betreffende inwoning (pdf, 127 kB) uit, vult u deze in en ondertekent u deze. In het geval van inwoning in een woning van Waterweg Wonen of Samenwerking, print u het formulier inwoning Samenwerking en Waterweg Wonen (pdf, 239 kB) uit, vult u deze in en ondertekent u deze. Stuur de formulieren en de documenten naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Op afspraak: Maak een afspraak. Geeft uw verhuizing zelf door of via een gemachtigde. Meenemen naar afspraak Een kopie van uw identiteitsbewijs. Een kopie van uw huur- of koopcontract. Let op: het koopcontract moet gepasseerd zijn bij de notaris. Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner of de verhuurder de verklaring op het verhuisformulier (pdf, 25 kB) invullen en ondertekenen. Print het verhuisformulier uit, laat het invullen en neem het mee. Een kopie van een identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of verhuurder als u bij iemand gaat inwonen. Schriftelijke toestemming als het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen is. Kosten Geen. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? En krijgt u van uw land van herkomst geen reisdocument? Dan kunt u op afspraak een vreemdelingenpaspoort aanvragen. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw reisdocument is na 2 tot 4 maanden klaar.  Afspraak maken voor: Aanvraag vreemdelingenpaspoort Melding vermissing reisdocument Direct regelen Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 49 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (Engelstalig) (pdf, 668 kB)  (Voor kinderen jonger dan 18 jaar.) Digitaal melding maken: vermissing reisdocument Eisen U heeft een geldige verblijfsvergunning. U heeft (nog) niet de Nederlandse Nationaliteit. U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt bewijzen dat u geen reisdocument van een ander land kunt krijgen. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw paspoort persoonlijk aan.  Een medewerker neemt samen met u de aanvraag door. Daarna gaat de aanvraag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na toestemming van de IND en het ministerie wordt het paspoort aangevraagd.  Als het paspoort klaar is, krijgt u het afhaalbewijs toegestuurd. Kinderen tot 18 jaar waarvoor u een reisdocument aanvraagt, moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en bij het afhalen. Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (geldig, verlopen of buitenlands). Uw geldige verblijfsvergunning. Bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kunt krijgen. 1 goedgelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix (pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument van de ouders of gezaghouder(s). Geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s). Kosten en geldigheid Een vreemdelingenpaspoort kost € 57,30. Een spoedaanvraag is niet mogelijk. Hoe lang het paspoort geldig is, hangt af van hoe lang uw verblijfsvergunning geldig is. Het maximum is 5 jaar. Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u aan de balie van het stadskantoor een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Een evenement organiseren

  U wilt een evenement organiseren in de openbare ruimte of in een gebouw dat hier normaal niet voor wordt gebruikt. Het kan zijn dat u daarvoor melding moet doen bij de gemeente of een vergunning moet aanvragen. Dat hangt af van de categorie (0, A, B- of C) waarin uw evenement valt. De gemeente bepaalt onder welke categorie uw evenement valt. Dit hangt af van: het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is; het soort evenement; het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt; hoe hard het geluid is;  of er een springkussen geplaatst wordt;  of er objecten geplaatst worden die al dan niet groter zijn dan 25 m²; hoeveel hulpdienstmedewerkers er nodig zijn om het evenement veilig te laten verlopen. Als u na het lezen van onderstaande informatie twijfelt onder welke categorie uw evenement valt, kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid. Voor een categorie A-evenement moet de aanvraag met alle bijlagen vier weken voordat het evenement plaatsvindt compleet worden ingeleverd. Voor een categorie B- of C- evenement is dit acht weken. Als u twijfelt houdt dan rekening met de langste periode, zodat u altijd op tijd uw aanvraag doet.  Let op We adviseren u, zeker als het de eerste keer is dat u een evenement organiseert, de aanvraag eerder in te dienen dan de genoemde termijnen. We kunnen u helpen zodat u uw aanvraag met onze hulp op tijd compleet kunt maken.  Heeft u vragen? Stuur een bericht naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl of bel met (010) 248 4000. We helpen u graag verder. Melding 0-evenement Voor kleine activiteiten in de buurt of op straat maakt u een melding bij de gemeente. Doe dit uiterlijk vijf werkdagen voor het evenement. Hieronder staan de voorwaarden om uw evenement alleen te hoeven melden: er mogen niet meer dan 250 personen tegelijkertijd aanwezig zijn; het evenement vindt plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur; muziek is niet toegestaan vóór 07.00 uur of ná 22.00 uur en het geluidsniveau (jpg, 19 kB) op de gevels van omringende woningen is maximaal 70 dB(A); het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object. Bij het plaatsen van een springkussen is een evenementenvergunning nodig. Heeft u deze niet, dan mag u het springkussen niet plaatsen. Voldoet uw evenement aan de voorwaarden hierboven, dan kunt u uw evenement melden (pdf, 202 kB). A-evenement  Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag. U heeft hier wel een vergunning voor nodig. De complete aanvraag voor een A–evenement moet u vier weken voor het evenement indienen.  U moet de volgende stukken aanleveren voor een A-evenement: Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (pdf, 259 kB); Bij meer dan 250 bezoekers is het nodig dat u een veiligheidsplan (pdf, 4 MB) meestuurt;  Als u tenten plaatst die groter dan 25m² zijn, moet er een tentboek en een certificaat van de brandveiligheid van het tentdoek worden ingeleverd. (Dit boek is opvraagbaar bij de verhuurder van de tent);  Bij het plaatsen van een podium, tribune, klimwanden, pontons etc. is het nodig dat er een bouwboek en constructiegegevens worden ingeleverd. Bij een podium lager dan 1 meter en kleiner dan 75 m² zonder overkapping is dit niet nodig; Een plattegrond (zie ook de voorbeeldplattegrond (12 MB) om te zien wat erop moet staan); Een ontruimingsplan als er overnacht wordt, al dan niet in een tent of gebouw; Bewonersbrief waarmee u de omgeving van het evenement informeert. Wat moet ik vermelden op de plattegrond van het evenement? Alle objecten en bijbehorende afmetingen moeten ingetekend zijn. Ook vluchtroutes, toiletten, fietsenstalling, parkeermogelijkheden, plaatsen waar eten wordt bereid, afsluitingen van wegen met verkeersregelaars en eventueel een EHBO post moeten ingetekend worden op de plattegrond.  Eventuele afsluitingen: als u wegen of parkeerplaatsen wilt afsluiten, geef dan in uw aanvraag en op de plattegrond aan waar de afsluitingen zijn en wanneer en hoe lang dit wordt afgesloten. Let op: maakt u tijdens uw evenement gebruik van wegwerpbekers en – bakjes die plastic bevatten? Bekijk dan de actuele regelgeving.  B- en C- evenementen Voor het organiseren van grootschalige of risicovolle evenementen is altijd een B- of C-evenementenvergunning nodig. Als uw evenement in de categorie B of C valt, moet dit evenement vóór 1 oktober van het jaar ervoor bij de gemeente worden gemeld. In december van dat jaar hoort u of uw evenement door kan gaan. De complete aanvraag voor een B- of C–evenement moet u acht weken voor het evenement indienen.  U moet de volgende stukken aanleveren voor een B- of C-evenement: Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (pdf, 259 kB); Een plattegrond/tekening (zie voorbeeldplattegrond (12 MB)) van het terrein op schaal en voorzien van noordpijl en een legenda, waarop alle te plaatsen objecten, calamiteitenroutes, vluchtroutes ingetekend zijn; Bewonersbrief waarmee u de omgeving van het evenement informeert; Een draaiboek (In een draaiboek staan in tijdsvolgorde welke gebeurtenissen, afspraken en taken bij het evenement horen. U geeft aan wie verantwoordelijk is voor welke taak op welk moment en welke plaats); Als u tenten plaatst die groter dan 25m² zijn, moet er een tentboek en een certificaat van de brandveiligheid van het tentdoek te worden ingeleverd (dit boek is opvraagbaar bij de verhuurder van de tent);  Bij het plaatsen van een podium, tribune, klimwanden, pontons etc. is het nodig dat er een bouwboek en constructie gegevens worden ingeleverd. Bij een podium lager dan 1 meter en kleiner dan 75 m² zonder overkapping is dit niet nodig; Een veiligheidsplan (pdf, 4 MB) Een beveiligingsplan (hierin ook de beveiligers vermelden); Een medisch plan (EHBO post/ hoeveel mensen); Een geluidsplan (alleen bij muziek ten tijde van het evenement); Een mobiliteitsplan. Let op: maakt u tijdens uw evenement gebruik van wegwerpbekers en – bakjes die plastic bevatten? Bekijk dan de actuele regelgeving.  Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als uw aanvraag op tijd is ingediend, gaan we bekijken of de aanvraag compleet is. Ook beoordelen we of het evenement dat u wilt houden ook mogelijk is, bijvoorbeeld of de locatie geschikt is. We vragen zo nodig advies aan de politie, de brandweer en andere adviseurs. Als er naar aanleiding hiervan vragen zijn of we hebben meer gegevens nodig, dan nemen we contact met u op.  Als u een vergunning krijgt voor een B- of C-evenement, wordt deze ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden krijgen dan de mogelijkheid een reactie te geven op het evenement. Er kan daarna besloten worden om het evenement in aangepaste vorm door te laten gaan of in zijn geheel niet door te laten gaan.  Hulp nodig?  Voor een persoonlijke afspraak of andere vormen van hulp, kunt u altijd een e-mail sturen naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl of bel met (010) 248 4000. Subsidie veiligheidsmaatregelen De gemeente Vlaardingen heeft voor evenementorganisatoren zonder winstoogmerk een subsidieregeling (zie lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR705095/1). Deze regeling is bedoeld om hen te ondersteunen in de kosten voor de benodigde veiligheidsmaatregelen tijdens een evenement.  Wat betekent dit voor u?  U kunt een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in deze kosten. De subsidie is maximaal 50% van de begroting van het evenement met een maximum van € 5.000,-. In totaal is er per jaar € 100.000,- beschikbaar. Hoe kunt u een aanvraag doen? U kunt uw aanvraag doen bij het team Openbare Orde & Veiligheid door een e-mail te sturen naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl met: Een beschrijving van de middelen die u inzet om het evenement veilig te laten verlopen; De kosten van deze middelen; De offertes of andere bewijzen om de kosten te onderbouwen. Binnen vier weken nemen we een besluit op uw aanvraag. Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan contact op met het team Openbare Orde & Veiligheid via bijzonderewetten@vlaardingen.nl of bel met (010) 248 4000.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u vanuit een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen of folders of flyers uitdelen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. De behandeling hiervan duurt maximaal 8 weken. Direct regelen aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf, 233 kB) Afspraak maken Aanvraag Standplaatsvergunning Hoe werkt het? Bepaal uw locatie in de Nota Standplaatsenbeleid. U vindt de nota hier. Bepaal het soort standplaats: tijdelijke standplaats: als u voor 1 dag een standplaats wilt innemen. Een organisatie kan per 6 weken 1 dag een standplaats innemen. Per dag wordt aan maximaal 2 organisaties een tijdelijke standplaatsvergunning verleend. seizoenstandplaats: als u producten wilt verkopen die gebonden zijn aan een bepaalde periode, zoals: ijs, haring, oliebollen of kerstbomen. jaarstandplaats: als u het hele jaar door producten wilt verkopen of diensten wilt aanbieden.  Download het 'aanvraagformulier standplaatsvergunning', vul het in en onderteken het. Lever het formulier in: via mail: scan het formulier in en mail het via vlaardingen.nl/contactformulier.​​​​ via post: stuur het naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. Openbare Orde en Veiligheid, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. op het stadskantoor: U kunt het formulier inleveren bij de balie. Levert u het formulier liever in bij iemand van Openbare Orde en Veiligheid, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag. Wilt u een standplaats op de markt (marktvergunning) aanvragen? Neem contact op met de Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A. via marktenvlaardingen@gmail.com of via 06 8370 7061. Kosten Voor het behandelen van uw aanvraag moet u leges betalen. Deze betaalt u dus ook als blijkt dat u geen vergunning krijgt. Jaarstandplaats: € 212,90 Seizoenstandplaats voor 6 maanden: € 93,00 Seizoenstandplaats voor 3 maanden: € 46,50 Tijdelijke standplaats: € 30,40 per dag Precario: afhankelijk van het aantal vierkante meters en het aantal dagen dat u een standplaats inneemt. Deze kosten betaalt u naast de kosten voor het behandelen van uw aanvraag van de vergunning. Wat heb ik nodig voor mijn aanvraag? Aanvraagformulier standplaatsvergunning: compleet ingevuld en ondertekend Kopie legitimatiebewijs Foto(‘s) van uw kraam of kar De afmetingen van uw kraam of kar De afmetingen van de luifel (als uw kraam of kar deze heeft) Als de standplaats op particulier terrein is: bewijs van toestemming van de eigenaar van het terrein KvK-nummer van uw bedrijf  Wat zijn de regels voor een jaarstandplaats? Er zijn vaste locaties. Nummer locatie Gebied Locatie Maximale afmeting Bijzonderheden 1 Centrum Hoogstraat, ter hoogte van nr. 170 7 m2   5 Centrum Schoutplein ter hoogte van nr. 31 15 m2 Niet op marktdagen en tijdens evenementen 8 De Loper Parkeerplaats ter hoogte van De Loper 2 15 m2   10 De Loper Plein De Loper 15 m2 Niet op marktdagen en tijdens evenementen 12 Holiërhoek Parkeerterrein ter hoogte van Reigerlaan 15 m2   13 Meidoornstraat (Van Hogendorpkwartier) Trottoir van Meidoornstraat, tussen Van Hogendorplaan en Magnoliastraat (ter hoogte van Aldi) 15 m2 Twee standplaatsen naast elkaar in te nemen 14 Meidoornstraat (Van Hogendorpkwartier) Trottoir van Meidoornstraat, tussen Van Hogendorplaan en Magnoliastraat (ter hoogte van Aldi) 15 m2 Twee standplaatsen naast elkaar in te nemen 15 Westwijk (Plein West) Dr. Wiardi Beckmannsingel, naast nr. 17 15 m2   16 Westwijk (Plein West) Dr. Wiardi Beckmannsingel, naast nr. 17 7 m2   18 VOP Zuid Trottoir ter hoogte van Parallelweg 6 7 m2   19 Hoogstad Trottoir ter hoogte van Kwantum 8 m2 Particulier terrein 20 Deltagebied Trottoir ter hoogte van Gamma 15 m2 Particulier terrein 21 Deltagebied Parkeerterrein ter hoogte van Praxis 15 m2 Particulier terrein 23 Broekpolder Watersportweg, ter hoogte van fietsbrug 15 m2   25 Broekpolder Watersportweg, ter hoogte van fietsbrug 15 m2   Per locatie geldt een maximale grootte voor een kraam of kar. Let er op dat uw kraam of kar niet groter is. Een vergunning geldt voor minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar (van 1 januari tot en met 31 december). Het is niet mogelijk om een jaarstandplaats te verlengen. Voor een nieuwe kalenderjaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Op een jaarstandplaats mag u maximaal 3 dagen per week staan. U kan voor maximaal 2 locaties een vergunning krijgen. De leges en precario betaalt u per standplaats. De vergunning is alleen voor u. U moet dus zelf aanwezig zijn bij uw kraam of kar. U moet uw aanvraag inleveren vóór 1 oktober. Als blijkt dat er meerdere mensen op dezelfde locatie en dag willen staan moet er geloot worden. Er vindt dan een loting plaats door een lid van het college van burgemeester en wethouders. U bent hierbij aanwezig. De loting vindt zo snel mogelijk na 1 oktober plaats. Als u geen gebruik meer wil maken van uw standplaats moet u dit melden bij Openbare Orde & Veiligheid via bijzonderewetten@vlaardingen.nl. U krijgt geen geld terug van de betaalde leges en precario. Als u langer dan 3 maanden geen gebruik maakt van uw standplaats kan uw vergunning worden ingetrokken. U krijgt geen geld terug van de betaalde leges en precario. Wat zijn de regels voor een seizoenstandplaats? Er zijn vaste locaties. Nummer locatie Gebied Locatie Maximale afmeting Bijzonderheden 2 Centrum Liesveld, ter hoogte van nr. 161 3 m2 Kleine en open kar 3 Centrum Liesveld, ter hoogte van nr. 2 3 m2 Kleine en open kar 6 Centrum Veerplein, ter hoogte van nr. 135 3 m2 Kleine en open kar Niet tijdens evenementen 7 Centrum Veerplein, ter hoogte van nr. 132-C, naast HEMA 3 m2 Kleine en open kar Direct verplaatsbaar Koeling zonder elektriciteit (voorschrift brandweer) 9 De Loper Trottoir hoek Louise de Collignylaan / Charlotte de Bourbonlaan 21 m2   11 De Loper Ter hoogte van de Loper 5-7 tegenover Nelson 3 m2 Kleine en open kar Direct verplaatsbaar 17 Westwijk (Plein West) Dr. Wiardi Beckmannsingel, op het trottoir tussen de rijbaan en de grote parkeerplaats 21 m2 Kleine en open kar 24 Broekpolder Klim- en Klauterwoud 3 m2 Kleine en open kar U kunt ook op een locatie van een jaarstandplaats staan. U mag alleen seizoengebonden producten verkopen, zoals haring, ijs, kerstbomen en oliebollen. Een vergunning geldt voor minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. Dit geldt niet voor de verkoop van kerstbomen. Op een seizoenstandplaats mag u maximaal 7 dagen per week staan. De aanvraag voor de verkoop van haring en ijs moet u inleveren vóór 1 februari. De aanvraag voor de verkoop van kerstbomen en oliebollen moet u inleveren vóór 1 mei. Als blijkt dat er meerdere mensen op dezelfde locatie en dag willen staan moet er geloot worden. Er vindt dan een loting plaats door een lid van het college van burgemeester en wethouders. U bent hierbij aanwezig. De loting vindt zo snel mogelijk na 1 februari en 1 mei plaats. Wat zijn de regels voor een tijdelijke standplaats? Er zijn geen vaste locaties. U kunt ook op een locatie van een jaar- of seizoenstandplaats staan. Geldt voor 1 dag. Er zijn maximaal 2 tijdelijke standplaatsen per dag. Een tijdelijke standplaats is mogelijk voor 1 dag per 6 weken. Voor politieke partijen is dat 1 keer per 4 weken. Waar moet ik nog meer rekening mee houden? U moet zelf zorgen voor water en stroom. Bij sommige standplaatsen staat een energiekast. Die is dan van een andere standplaatshouder. Als u zelf een energiekast wil plaatsen moet u contact opnemen met Stedin. Als u geïnformeerd heeft naar vrije locaties kan het zo zijn dat de locatie op het moment van uw aanvraag inmiddels wel bezet is. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de opties van beschikbare locaties. Het is niet mogelijk om uw standplaatsvergunning te wijzigen. U moet dan een nieuwe aanvraag indienen.   Heeft u vragen? Stuur een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • De Buitenlijn (meldpunt openbare ruimte)

  Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding! Direct regelen Melding openbare ruimte maken Hoe werkt het? Maak de melding snel en makkelijk via de gratis BuitenBeterApp. U kunt ook een melding maken via het digitale formulier. Spoedeisende meldingen buiten kantoortijden kunt u doorgeven via (010) 248 4777. Heeft u buiten kantoortijden een melding over handhaven die niet kan wachten, neem dan contact op met de wijkagent via: 0900 - 8844 Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Bij andere problemen wordt uw melding tussen 4 en 20 werkdagen afgehandeld. Planning Sommige werkzaamheden gaan volgens een vaste planning en hoeft u daarom niet te melden. Als u over deze werkzaamheden toch een melding maakt, dan handelen we deze af volgens de planning die er al is. Dit geldt onder andere voor onkruid en riet verwijderen, (lang) gras maaien en afvalbakken legen. Hoe lang duurt het? De meeste werkzaamheden duren maximaal 4 werkdagen. Als wij dat niet halen, dan laten we u dat weten. Soms kan het langer duren dan verwacht voordat we de melding kunnen oplossen. De gemeente is bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbaarheid van aannemers of leveranciers en van levertijden van goederen. Ook het weer kan ervoor zorgen dat het oplossen langer duurt. Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Meldingen met een langere servicenorm: schade aan openbare gebouwen, scholen, kerktorens of sportvelden: 10 werkdagen parkeerplaats belijnen: 20 werkdagen verkeersbord of wegbelijning:  20 werkdagen autowrak / caravans of aanhangers:  6 werkdagen ongedierte, dode of zieke dieren:  6 werkdagen achtergelaten of gedumpte fietsen, scooters of brommers:  30 werkdagen lamp of armatuur van lantaarnpaal vervangen:  7 werkdagen kabelbreuk / stroomvoorziening lantaarnpalen herstellen: een aantal weken controle zieke of dode boom: 20 werkdagen Controle en boetes Meldingen voor Toezicht en Handhaving kunt u ook doorgeven via de BuitenBeterapp, het digitale formulier of via uw buurtagent, telefoon: 0900 - 8844. Medewerkers van Toezicht en Handhaving kunnen een bekeuring geven als zij mensen die in overtreding zijn betrappen. Opgeruimd staat netjes, zo houden we Vlaardingen schoon, heel en veilig De gemeente onderhoudt de buitenruimte. Van onkruid verwijderen tot het vegen van straten. Veel van deze werkzaamheden voeren we uit volgens een vaste planning. Als we hier meldingen over ontvangen, lossen we deze op tijdens de geplande werkzaamheden. Als er een gevaarlijke situatie is, nemen we direct actie. Hieronder leest u hoe we met uw meldingen omgaan en hoe u de gemeente kunt helpen. Afval (huishoudens) Irado zamelt het huishoudelijk afval in. U kunt problemen melden bij de buitenlijn via de BuitenBeterApp of www.vlaardingen.nl/buitenlijn. U kunt ook direct bij Irado terecht voor meldingen of vragen over afvalinzameling. De kosten van de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Bedrijven die meer informatie over inzameling van bedrijfsafval willen, kunnen hierover contact opnemen met Irado. Kijk op www.irado.nl of bel (010) 262 1000. In alle wijken staan afvalcontainers voor gescheiden afval en restafval. Zit een container vol, dan kunt u hier een melding van maken. Uw afval kunt u in een andere container kwijt of mee naar huis nemen tot de container geleegd is.  U mag uw afval niet naast de container zetten, daar kunt u een boete voor krijgen. De boete kan varieren van 95 euro tot 380 euro.  Afvalbakken Er staan in Vlaardingen ongeveer 600 afvalbakken. Deze zijn er om zwerfafval te voorkomen en de openbare ruimte schoon te houden. Ze staan en worden alleen geplaatst bij, bushaltes, speeltuinen, winkelcentra en parken. Verder worden afvalbakken nergens geplaatst. De afvalbakken worden 3 tot 5 maal per week geleegd. U hoeft hier geen melding van te maken.U mag in de prullenbakken geen huisvuil of bedrijfsafval weggooien. Auto wassen op straat U mag uw auto op straat wassen. Auto's wassen door bedrijven Als het wassen wordt gedaan door een bedrijf zijn er regels.  Het wassen moet plaatsvinden op een gekeurde, vloeistofdichte vloer en het afvalwater moet via een slibvangput/olie-afscheider naar het riool worden geleid. Ook moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Als een bedrijf maximaal 1 keer per week een voertuig wast, gelden deze regels niet. Berenklauw De kleine inheemse berenklauw groeit in de grasbermen, deze bestrijden we niet. De uitheemse Reuzenberenklauw bestrijden we wel. De sappen en brandharen van deze plant kunnen bij mensen en dieren tot huidirritatie, blaren en zelfs brandwonden leiden. De Reuzenberenklauw is vooral te herkennen aan de witte bloemenschermen met een omvang tot wel 50 centimeter en de grote bladeren. De plant kan wel 3,5 meter hoog worden en bloeit van juni tot ver in de herfst. Ziet u de Reuzenberenklauw in het gemeentelijk groen staan? Maak dan een melding en geef de groeiplaats door. De plant wordt dan verwijderd. Controleer aan de hand van bijvoorbeeld een plantengids of het daadwerkelijk om de Reuzenbereklauw gaat. Als u de Reuzenberenklauw in uw eigen tuin heeft staan, moet u deze zeer voorzichtig verwijderen. U kunt dit het beste door een hovenier laten doen. Als u het zelf doet, zorgt u dan voor voldoende bescherming, zodat het sap van de plant niet met uw huid of ogen in aanraking komt. Bloesem en herfstbladeren De bloesem die op de openbare weg valt die wordt volgens CROW beeld meetlat B opgeruimd. Het kan dus zijn dat er wat bloesem op de verharding ligt. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om dit tijdig op te ruimen. U kunt ons helpen door bloesem in uw straat in de groencontainer te doen. Dit geldt ook voor het blad. Ook het blad wordt door de aannemer opgeruimd wanneer hij dat nodig vind mits het niet buiten de CROW norm B niveau valt.  Bomen snoeien of kappen We kappen of snoeien geen bomen als u overlast ervaart door schaduw, bladval, hars, luizen, bloeiwijze, vruchten en insecten. Dit doen we alleen als de situatie onveilig is. Als u een zieke boom ziet, kunt u dit melden. De gemeente controleert dan de boom en zal het paspoort van de boom raadplegen om te kijken wat de staat van de boom was ten tijde van de laatste inspectie. Om de 3 jaar inspecteert de gemeente 28.000 bomen op veiligheid. Dit gebeurt met een boomveiligheidscontrole-onderzoek (BVO). Het doel is een groene woonomgeving en het behouden van een gezond en veilig bomenbestand. Het BVO geeft aan welke bomen er gesnoeid moeten worden en welke er moeten worden gekapt.  Dode bomen worden gekapt in dezelfde ronde met de overige te kappen bomen. Als u zelf een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt dit checken op www.omgevingsloket.nl.  Bosplantsoen Een bosplantsoen bestaat uit bomen en struiken met een vrij grove, natuurlijke beplanting. In een bosplantsoen vinden veel dieren beschutting en voedsel. Vlinders leven van de kruidenplanten en vogels eten de bessen, insecten en zaden. Kleine zoogdieren kunnen er schuilen onder de struiken en het afgevallen blad. Het onkruid en de beplanting maaien en snoeien we een aantal  keer per jaar in de eerste meter vanaf de rand volgens een vaste planning. Er wordt niet geschoffeld. Iedere 4 jaar wordt er wat meer gesnoeid om het bosplantsoen wat opener te maken. Deze snoeironde gebeurt altijd in de winterperiode, grof gezegd tussen 1 november en 1 maart het jaar daaropvolgend. Gras maaien De gemeente maait het gras op gazons tijdens het groeiseizoen. Het groeiseizoen is afhankelijk van het weer. Zolang het boven de 8 graden blijft, groeit het gras door zodat er nog steeds gemaaid moet worden. Voor het CROW beeld B niveau mag het gras niet langer zijn dan 8 centimeter. Lang gras in de bermen wordt 2 keer per jaar gemaaid, in juni en oktober / november. Op kruispunten wordt gras 3 keer per jaar gemaaid, om te zorgen dat het verkeer voldoende zicht heeft. Dit gebeurt in mei, juni en oktober. Als u te lang gras in bermen of gazon ziet, dan hoeft u dit niet te melden. Er is al een planning om het te maaien. Levert te lang gras, bijvoorbeeld op straathoeken, gevaar op: dan kunt u dit wel melden. Hagen knippen Hagen en blokhagen moeten het hele jaar volgens CROW norm B niveau onderhouden worden. Heestervak schoffelen De gemeente schoffelt de vakken met heesters het hele jaar door op het CROW B niveau.  Het snoeien van heesters gebeurt 1 keer in het winterseizoen en 1 keer in het zomerseizoen (verwijderen overhangende takken).  Het achtergebleven schoffelvuil wordt binnen 4 werkdagen en voor het weekend opgeruimd. U hoeft geen melding te maken want het schoffelen en het opruimen is al ingepland. Hondenbeleid en hondenpoep Er zijn zo’n 70 locaties voor het uitlaten van honden. U moet de hondenpoep overal opruimen. Behalve in de met groene borden aangegeven uitlaatgebieden. De hondenpoepzuiger rijdt alleen de uitlaatvelden langs om de poep op te ruimen. Alle andere locaties die hier buiten vallen worden niet opgeruimd omdat dit opruimplicht locaties zijn. U kunt melding doen als u klachten heeft over de (route van de) hondenpoepzuiger, het maaien van uitlaatvelden of als mensen zich niet houden aan het beleid van opruimen en aanlijnen. Riet Riet blijft staan tot 1 november. Op veel plekken broeden tot die tijd vogels. Als ergens de doorstroming in het geding komt, wordt dat in overleg met het Hoogheemraadschap weggehaald. Op zogenaamde zichtplekken wordt het riet wel weggehaald. Bijvoorbeeld bij een bankje dat uitkijkt over het water en bij steigers en plekken voor vissers. Voordat het riet wordt verwijderd, wordt een ecologische scan gedaan, om te kijken of er dieren aan het broeden zijn. Ieder jaar wordt voor 1 november 80% van het riet verwijderd. 20% blijft staan als schuilplek voor dieren. Die 20% is ieder jaar op verschillende plekken. Straatverlichting Doet de straatverlichting het niet? Maak dan een melding. Geef bij de melding het volgende door: straatnaam. als het een of meerdere lichtmasten betreft, meld dan het nummer van de lichtmast. Dit nummer staat aan de straatzijde op ongeveer 2,5 meter hoogte. Geef anders het dichtstbijzijnde huisnummer door. om wat voor storing het gaat: lichtmast brandt niet, staat scheef, is beschadigd enzovoort. LET OP! Gaat het om een storing buiten kantoortijden die zorgt voor een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld een zwaar beschadigde of omgevallen lichtmast), meldt deze dan NIET via de Buitenlijn, maar bel direct onze wachtdienst, telefoon: (010) 248 47 77, zo kunnen we de gevaarlijke situatie snel oplossen! Gewone storingen worden binnen 7 dagen opgelost. Als de storing veroorzaakt wordt door een netwerkstoring, zijn we afhankelijk van de planning van het energiebedrijf en kan het herstel langer duren dan 7 dagen. Straten vegen of repareren Straten vegen we volgens het CROW B niveau. Hoofdrijbanen vegen we 12 keer per jaar. Dit doen we om verstoppingen in putten te voorkomen. Is de straat vuil, dan hoeft u dit niet te melden, daar hebben we al een planning voor gemaakt. Ziet u schade, zoals losliggende tegels, verzakkingen in de bestrating, vervaagde belijning of gaten in de weg? Dan is dat gevaarlijk! Maak dan wel een melding. Toegankelijkheid (voor mensen met een beperking) Zit u in een rolstoel? Of bent u blind of slechtziend? Mensen met een beperking komen soms in de buitenruimte hindernissen tegen. Een trottoir met een onhandig aangelegde op- en afrit? Een doodlopende geleidelijn? Of andere onnodige hindernissen? U kunt ze melden via de Buitenlijn. Vuurwerk afsteken en opruimen U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. U kunt een boete van € 100 krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen. Het afsteken van illegaal vuurwerk is verboden en wordt zwaarder bestraft of beboet.   De gemeente heeft ook vuurwerkvrije zones. U moet het vuurwerkafval zelf opruimen.  Gespecialiseerde bedrijven mogen ook buiten deze periode tijdens een evenement vuurwerk afsteken. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Kijk voor meer info op www.dcmr.nl.  Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Maak dan een melding. Denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. Schade door vuurwerk Ziet u in uw omgeving schade door vuurwerk? U kunt vuurwerkvandalisme melden bij de gemeente melden via de BuitenBeter-app. In de app staat aan het einde van het jaar de categorie ‘Vuurwerkvandalisme – schade door vuurwerk’. De categorie vindt u terug bovenaan de problemenlijst.  Zwerfafval / zwerfvuil Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat. Zwerfvuil op straat wordt op beeld B van de CROW opgeruimd. SOW ruimt dagelijks zwerfvuil. U hoeft hier geen buitenlijnmelding voor aan te maken. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.