Inhoud van 'Lokale wet- en regelgeving'

Alle onderwerpen uit Help bij 'Lokale wet- en regelgeving'.

In het onderdeel 'Lokale wet- en regelgeving' vindt u de geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften, vastgesteld door een decentrale overheid. Geconsolideerde teksten zijn teksten zoals die op een zeker moment luiden; dat wil zeggen dat wijzigingen in de teksten zijn verwerkt. Bij de geconsolideerde teksten wordt ook informatie geboden over wijzigingshistorie en publicatiebronnen. Overheid.nl is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de teksten.

Geconsolideerde teksten

Decentrale overheden hebben een wettelijke verplichting om geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en gemeenschappelijke regelingen op Internet ter beschikking te stellen. In de wet- en regelgeving hieromtrent zijn datums opgenomen waar vanaf de geconsolideerde teksten compleet beschikbaar moeten zijn.

In het onderdeel 'Lokale wet- en regelgeving' zijn opgenomen:

  • alle wettelijk verplichte geconsolideerde teksten van decentrale overheden;
  • andere besluiten van decentrale overheden, zoals interne regelingen. Dit is niet verplicht.

Een uitzondering op de verplichting geconsolideerde teksten ter beschikking te stellen, geldt voor algemeen verbindende voorschriften die zijn bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening (ruimtelijke plannen). Ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen zijn via de website ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Decentrale overheden

In het onderdeel 'Lokale wet- en regelgeving' is regelgeving opgenomen van:

  • gemeenten
  • provincies
  • waterschappen
  • regionale samenwerkingsverbanden
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In het onderdeel Wet- en regelgeving van Overheid.nl vindt u landelijke regelgeving, regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's, zoals de ACM) en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten) en de wetten en regels die per 10-10-2010 van kracht zijn geworden voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hergebruik

De informatie die u vindt via het onderdeel 'Lokale wet- en regelgeving' is op grond van de Auteurswet vrij van rechten.