Zoeken in parlementaire documenten

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

 1. Hoe zoek ik in parlementaire documenten?
 2. Zoeken op trefwoord
 3. Zoeken op dossiernummer
 4. Zoeken op datum
 5. Zoeken op documentsoort
 6. Zoeken op agenda’s
 7. Zoeken op Handelingen
 8. Zoeken op Kamerstukken
 9. Zoeken op Kamervragen
 10. Zoeken op Moties
 11. Zoeken op Niet-dossierstukken
 12. Zoeken op organisatie
 13. Zoeken op onderwerp
 14. Zoeken op vergaderjaar

Hoe zoek ik in parlementaire documenten?

Indien u snel enkel op trefwoord wilt zoeken kunt u het eenvoudige zoekveld gebruiken op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt ook uitgebreid zoeken in parlementaire documenten via het daarvoor bestemde zoekformulier. De zoekvelden in dit formulier worden hieronder nader toegelicht.

Zoeken op trefwoord

U kunt op trefwoord zoeken in de gehele tekst van documenten, maar ook enkel in de titel. Indien u op een zinsnede, meerdere woorden in een bepaalde volgorde,  wilt zoeken, zet u de trefwoorden tussen quotes. Bijvoorbeeld: "wet hof". Indien u alleen resultaten wilt zien waarin een trefwoord niet voorkomt, zet u een minteken voor het trefwoord. Bijvoorbeeld: -hofman.

Zoeken op dossiernummer

U kunt op dossiernummer zoeken. De notatiewijze die wordt gebruikt voor het dossiernummer bevat geen spatie tussen de vijf cijfers. Na de vijf cijfers volgt een minteken bij het voorkomen van eventuele achtervoegsels, zoals een hoofdstuknummer of Raadnummer. Bijvoorbeeld: 33123, of 21501-21.  

Zoeken op datum

Als u documenten wilt doorzoeken uit een bepaalde periode, kunt u een begin- en een einddatum opgeven. Dit kan door een datum via uw toetsenbord in te voeren, of gebruik te maken van de kalender. Indien u alleen een begindatum invoert, zoekt u door alle documenten vanaf de begindatum tot en met vandaag. Indien u alleen een einddatum invoert, zoekt u door alle documenten in onze gegevensverzameling tot en met de door u ingevoerde einddatum. Als u documenten van een specifieke datum wilt zoeken voert u deze datum in als begindatum, en vinkt u "Zoek op één specifieke datum" aan.

Het zoeken op datum vindt standaard plaats op de datum van publicatie van documenten op officielebekendmakingen.nl. Dit is niet altijd gelijk aan de datum die inhoudelijk in het document genoemd wordt, zoals de vergaderdatum of ontvangstdatum. Indien u op de inhoudelijke datum wilt zoeken, vinkt u "Datum document" aan.

Zoeken op documentsoort

Standaard worden alle documentsoorten doorzocht. U kunt ook aangeven dat u in één of meer specifieke documentsoorten wilt zoeken, zoals bijvoorbeeld moties. U vinkt daarvoor de gewenste documentsoorten aan.

Na het selecteren van een specifieke documentsoort verschijnen gedetailleerde gegevens die voor de geselecteerde documentsoort van toepassing zijn. Indien u wilt, kunt u ook op deze gedetailleerde gegevens zoeken binnen de door u geselecteerde documentsoort. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken binnen alle Kamerstukken uit 2018.

Zoeken op agenda’s

Agenda’s kennen geen gedetailleerde gegevens waar u op kunt zoeken die specifiek voor agenda’s van toepassing zijn.

Zoeken op Handelingen

De Handelingen zijn de officiële geredigeerd woordelijke verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. U kunt de Handelingen doorzoeken op het nummer van de vergadering in het vergaderjaar. In de loop van vergaderjaar 2010-2011 is begonnen met het digitaal publiceren van de Handelingen. Sindsdien worden de Handelingen opgeknipt per besproken onderwerp, elk met een eigen itemnummmer.

Voor deze periode werden de Handelingen op papier gepubliceerd. Deze zijn achteraf gedigitaliseerd en kunnen doorzocht worden op paginanummer in plaats van itemnummer.

Zoeken op Kamerstukken

Een Kamerstuk is een document dat in bijna alle gevallen is gewisseld tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement en dat is gepubliceerd binnen een dossier.

Een Kamerdossier kent een dossiernummer. Een dossier bevat vaak meerdere Kamerstukken, elk met een eigen ondernummer. Op kunt op zowel het dossier- als het ondernummer zoeken.

De notatiewijze die wordt gebruikt voor het dossiernummer bevat geen spatie tussen de vijf cijfers. Na de vijf cijfers volgt een minteken bij het voorkomen van eventuele achtervoegsels, zoals een hoofdstuknummer of Raadnummer. Bijvoorbeeld: 33123, of 21501-21.  

Zoeken op Kamervragen

Elk individueel Kamerlid mag schriftelijk vragen stellen aan bewindspersonen. Deze vragen worden gepubliceerd op het moment dat ze aan de regering zijn aangeboden. De bewindspersonen moeten de vragen binnen een redelijke termijn beantwoorden. Alle door Kamerleden schriftelijk gestelde vragen met de antwoorden die de regering daarop heeft gegeven worden gepubliceerd als zogenaamde Aanhangsels bij de Handelingen. Mocht de termijn voor beantwoording te kort zijn, dan laat de betreffende bewindspersoon de Kamervoorzitter weten waarom dit het geval is. Ook dit soort mededelingen wordt als Aanhangsel gepubliceerd.

U kunt Kamervragen doorzoeken op het vraagnummer. Indien de vragen zijn beantwoord, wordt een aanhangselnummer toegekend aan het document. Ook op het aanhangselnummer kunt u zoeken. Bovendien kunt u zoeken op de achternaam van het Kamerlid dat vragen heeft ingediend en op de achternaam van de ontvangende bewindspersoon.

Zoeken op Moties

Elk individueel Kamerlid kan een motie indienen om een formeel verzoek te doen aan de regering. U kunt zoeken op de achternaam van het Kamerlid dat de motie heeft ingediend.

Zoeken op Niet-dossierstukken

Een niet-dossierstuk is geen onderdeel van een Kamerdossier. Derhalve kent het document ook geen dossiernummer. Wel heeft een niet-dossierstuk een documentnummer, waar u op kunt zoeken.

Zoeken op organisatie

Standaard doorzoekt u parlementaire documenten van beide Kamers en de Verenigde Vergadering. Een Verenigde Vergadering is een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. U kunt een specifieke Kamer selecteren indien u gerichter wilt zoeken.

Zoeken op onderwerp

U kunt zoeken op het onderwerp van het document. U kunt één of meerdere onderwerpen kiezen door deze aan te klikken en vervolgens uw keuze te bevestigen. Standaard doorzoekt u alle onderwerpen.

Zoeken op vergaderjaar

U kunt zoeken op parlementair vergaderjaar. U kunt één of meerdere vergaderjaren kiezen door deze aan te klikken en vervolgens uw keuze te bevestigen. Standaard doorzoekt u alle vergaderjaren.