Help bij Verdragenbank

Afdeling Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het sluiten van verdragen. De afdeling Verdragen van de Directie Juridische Zaken voert de procedures uit rondom goedkeuring en bekendmaking van verdragen. Zij zorgt voor: totstandkoming, ondertekening, coördinatie van goedkeuringsprocedures, ratificatie, inwerkingtreding en publicatie van verdragsteksten en -gegevens in het Tractatenblad op internet. Daarnaast zorgt de afdeling voor depositaire werkzaamheden en publicatie van geconsolideerde verdragsteksten op internet (wetten.overheid.nl).

Soorten verdragen

Een juridische omschrijving van een verdrag is een schriftelijke, bindende regeling tussen staten onderling of tussen staten en internationale organisaties. Het maakt niet uit welke vorm of naam zo’n regeling heeft. Of het nu overeenkomst, akkoord, conventie of protocol heet, het is juridisch gezien een verdrag.
Er zijn drie soorten verdragen, namelijk bilaterale, multilaterale en plurilaterale. Een bilateraal verdrag geldt tussen het Koninkrijk der Nederlanden en één andere partij, een multilateraal verdrag geldt tussen het Koninkrijk en meerdere partijen. Een plurilateraal verdrag geldt tussen een beperkte groep van 3 of meer partijen. Onderwerpen waarover verdragen gesloten worden, zijn bijvoorbeeld: luchtvaart, wegvervoer, belasting, mensenrechten en uitlevering.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier delen, te weten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland bestaat uit twee delen, te weten het Europese deel van Nederland en het Caribische deel van Nederland. Met het Caribische deel van Nederland wordt bedoeld: de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Een verdrag wordt voor het hele Koninkrijk ondertekend. Vervolgens beslissen de afzonderlijke delen van het Koninkrijk zelf of het verdrag voor hen moet gelden.

Zie ook

Veelgestelde vragen over de Verdragenbank