Veelgestelde vragen over de Verdragenbank

  1. Bevat de Verdragenbank de teksten van verdragen?
  2. Waar vind ik de (geconsolideerde) tekst van een verdrag?
  3. Van welke verdragen zijn de gegevens in de Verdragenbank te vinden?
  4. Hoe actueel is de Verdragenbank?
  5. Hoe zit het met het hergebruik van gegevens uit de Verdragenbank?
  6. Kan ik op een eenvoudige manier deeplinken naar verdragen in de Verdragenbank?
  7. Bevat de Verdragenbank de gegevens van MoU's (Memorandums of Understanding)?
  8. Betekenis van termen in de Verdragenbank (in alfabetische volgorde)

1. Bevat de Verdragenbank de teksten van verdragen?

Nee, in de Verdragenbank zijn geen teksten van verdragen te vinden. De Verdragenbank bevat de gegevens van verdragen.

2. Waar vind ik de (geconsolideerde) tekst van een verdrag?

De verdragsteksten zijn te vinden in het Tractatenblad. De Tractatenbladen vanaf 1951 zijn te raadplegen in het onderdeel Officiële bekendmakingen op Overheid.nl.

Daarnaast zijn geconsolideerde versies van de verdragsteksten beschikbaar in het onderdeel Wet- en regelgeving op Overheid.nl. Het gaat dan om verdragen die op 1 januari 2005 nog in werking waren, of die daarna in werking getreden zijn.

In de Verdragenbank zijn voor de verdragen die in geconsolideerde vorm beschikbaar zijn, links gecreëerd naar Overheid.nl.

3. Van welke verdragen zijn de gegevens in de Verdragenbank te vinden?

De Verdragenbank bevat de gegevens van verdragen, waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. Met verdragsgegevens worden alle relevante feiten bedoeld, zoals ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring, toetreding, opzegging, territoriale toepassing, verklaring van voortgezette gebondenheid, maken of intrekken van voorbehouden, afleggen, wijzigen of intrekken van verklaringen et cetera. In de Verdragenbank zijn verdragsgegevens opgenomen van:

  • alle verdragen, die gelden voor enig deel van het Koninkrijk
  • alle verdragen, waarvan het Koninkrijk depositaris is.

Op dit moment zijn de gegevens van meer dan 7.000 verdragen beschikbaar. Alle voorbehouden, verklaringen en bezwaren, afgelegd na 1 januari 2003, zijn opgenomen.

4. Hoe actueel is de Verdragenbank?

De inhoud van de Verdragenbank is afkomstig uit het interne verdrageninformatiesysteem Pacta van de Afdeling Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit interne verdrageninformatiesysteem wordt dagelijks aangevuld met nieuwe gegevens. Deze gegevens zijn de daaropvolgende dag vanaf 8.00 uur ’s ochtends ook in de Verdragenbank beschikbaar. Vanzelfsprekend worden de meest recente verdragsgegevens meteen toegevoegd aan de databank. Voor het aanleveren van de nieuwste verdragsgegevens is de Afdeling Verdragen afhankelijk van de schriftelijke kennisgevingen verstrekt door depositarissen en/of van door hen via internet verspreide informatie. Dit houdt in dat er altijd enig tijdsverloop zal bestaan tussen het moment van totstandkoming van het nieuwe verdragsfeit en de verspreiding hiervan door de depositaris, en het moment waarop dit verdragsfeit beschikbaar komt via de Verdragenbank. Het kan bovendien voorkomen dat gegevens de Afdeling Verdragen helemaal niet bereiken en dat zij ook niet op internet beschikbaar zijn, wat tot ernstiger vormen van vertraging leidt en in het uiterste geval tot het ontbreken van een verdragsfeit.

5. Hoe zit het met het hergebruik van gegevens uit de Verdragenbank?

De informatie die u aantreft in de Verdragenbank is vrij van rechten.

6. Kan ik op een eenvoudige manier deeplinken naar verdragen in de Verdragenbank?

Ja, het is mogelijk om op een eenvoudige manier te deeplinken naar de afzonderlijke verdragen in de Verdragenbank. Deze eenvoudige deeplink bestaat uit de url van de website en het verdragsnummer: Verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/[verdragsnummer].

De deeplink naar bijvoorbeeld het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 (verdragsnummer 005132) is als volgt: https://Verdragenbank.overheid.nl/Verdragen/005132.

Dit geldt ook voor de Engelstalige versie van de site. De deeplinks zijn daar als volgt opgebouwd: Treatydatabase.overheid.nl/Treaties/verdragsnummer. De deeplink naar bovenstaand voorbeeldverdrag ziet er dan als volgt uit: https://Treatydatabase.overheid.nl/Treaties/005132.

7. Bevat de Verdragenbank de gegevens van MoU's (Memorandums of Understanding)?

Nee, de Verdragenbank bevat geen gegevens over MoU’s. Een MoU is geen verdrag. Het is een schriftelijke beleidsafspraak tussen regeringen, ministers, lagere autoriteiten of internationale organisaties. Deze afspraak is alleen politiek en moreel verbindend.

8. Betekenis van termen in de Verdragenbank (in alfabetische volgorde)

Bezwaar

Een partij kan bezwaar maken tegen een voorbehoud of de toetreding van een andere partij. De depositaris registreert deze bezwaren en geeft deze door. In de Verdragenbank zijn de bezwaren opgenomen vanaf 1 januari 2003. Van de verdragen waarvan het Koninkrijk depositaris is, zijn álle bezwaren vermeld.

Bilateraal verdrag

Een verdrag dat is gesloten tussen het Koninkrijk en één andere partij.

Buitenwerkingtreding

Meestal bepaalt de verdragstekst wanneer een verdrag buiten werking treedt. Zo kan een verdrag voor bepaalde tijd gesloten zijn. Ook is het mogelijk dat partijen het verdrag opzeggen.

Depositaris

In de Verdragenbank staat vermeld van welke verdragen het Koninkrijk depositaris is. De taak van een depositaris is het bijhouden van de administratie van een verdrag. De tekst van een verdrag bepaalt welke staat of internationale organisatie de depositaris is. De administratie betreft gegevens over het in- en buiten werking treden van verdragen, de partijen bij het verdrag en afgelegde voorbehouden, verklaringen en bijbehorende bezwaren. Door "Nederland depositaris" aan te klikken in de Verdragenbank selecteert u de verdragen waarvan het Koninkrijk de administratie voert.

Inwerkingtreding

De tekst van een verdrag bepaalt wanneer een verdrag in werking treedt. Bij multilaterale verdragen gebeurt dit meestal als een bepaald aantal partijen zich hebben gebonden aan het verdrag. Bij bilaterale verdragen treedt een verdrag in werking wanneer beide partijen zich hebben gebonden.

Kamerstuk

Dit verwijst naar het nummer van de parlementaire behandeling. Via het onderdeel Officiële bekendmakingen op Overheid.nl zijn de Kamerstukken vanaf 1995 te raadplegen. Op de website Staten-Generaal Digitaal zijn de Kamerstukken van 1813 tot 1995 te vinden.

Multilateraal verdrag

Een verdrag dat is gesloten tussen het Koninkrijk en meerdere partijen.

Partij

Een staat of internationale organisatie die zich heeft aangesloten bij een verdrag.

Plurilateraal verdrag

Een verdrag dat is gesloten tussen het Koninkrijk en een beperkte groep van 3 of meer partijen.

Ratificatie

Na de totstandkoming van een verdrag moeten staten meestal nationale procedures doorlopen, voordat zij zich definitief aan het verdrag kunnen binden. Alle staten hebben hiervoor hun eigen procedures met een eigen naam. In het Koninkrijk gaat het om goedkeuring van een verdrag door het parlement. Na de goedkeuring moeten staten aan de andere partijen laten weten dat zij zich binden aan het verdrag. Dit is de ratificatie.

Staatsblad

Dit is een verwijzing naar het jaar en nummer van het Staatsblad, waarin de goedkeuringswet van een verdrag is gepubliceerd. Via het onderdeel Officiële bekendmakingen op Overheid.nl zijn de Staatsbladen vanaf 1995 te raadplegen.

Titel

De titel van een verdrag wordt weergegeven in het Nederlands en in het Engels.

Totstandkoming

Een verdrag komt tot stand wanneer alle partijen het in onderhandelingen eens zijn geworden over een verdragstekst. Dit kan blijken uit het ondertekenen van een verdrag, het wisselen van nota's of brieven of het aannemen van een slotakte of resolutie.

Tractatenblad

Dit is een verwijzing naar het jaar en het nummer van het Tractatenblad, waarin de tekst en de gegevens over verdragen officieel worden bekendgemaakt. De teksten van verdragen zijn niet te vinden in de Verdragenbank. De Verdragenbank bevat enkel de vindplaatsen en verwijst dus naar de voor een bepaald verdrag relevante Tractatenbladen.

Verbanden

Het overzicht geeft de relatie tussen een specifiek verdrag en andere verdragen weer. Een moederverdrag is het originele verdrag dat door een bepaald verdrag wordt vervangen, gewijzigd, aangevuld, uitgevoerd, uitgebreid of voortgezet. Een kindverdrag is een verdrag, dat het originele verdrag vervangt, wijzigt, aanvult, uitvoert, uitbreidt of voortzet.

Verklaring

Een partij kan in een verklaring aangeven, dat zij een bepaalde uitleg geeft aan één of meer verdragsartikelen. In de Verdragenbank zijn de verklaringen opgenomen vanaf 1 januari 2003. Van de verdragen waarvan het Koninkrijk depositaris is, zijn álle verklaringen vermeld.

Voorbehoud

Staten kunnen verklaren dat zij zich niet willen binden aan één of meer artikelen van een verdrag. In de Verdragenbank zijn de verklaringen en voorbehouden opgenomen vanaf 1 januari 2003. Van de verdragen waarvan het Koninkrijk depositaris is, zijn álle voorbehouden vermeld.

Voorlopige toepassing

Een staat kan bepalingen van een verdrag alvast toepassen, voordat ze in werking zijn getreden.