Bijzonderheden consolidatie

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

Er is een aantal bijzonderheden met betrekking tot geconsolideerde teksten:

Voorlopige toepassing (alleen voor verdragen)

Een staat kan bepalingen van een verdrag alvast toepassen, voordat ze in werking zijn getreden. De tekst van deze bepalingen is voor verdragen in Wet- en regelgeving terug te vinden.

Als op de zoekdatum een verdrag nog niet in werking is getreden maar er is wel een datum voorlopige toepassing bekend, dan wordt de opmerking [Regeling wordt voorlopig toegepast per dd-mm-jjjj] achter de citeertitel gezet. Als één of meer regelingselementen van het verdrag op de zoekdatum in werking zijn getreden, dan wordt deze opmerking niet meer achter de citeertitel geplaatst.

In de wetstechnische informatie is in het overzicht van wijzigingen, in de kolom 'Betreft', terug te vinden welke gebeurtenis tot de getoonde versie heeft geleid. Voor een verdrag kan dit zijn:

  • Totstandkoming
  • Voorlopige toepassing
  • Inwerkingtreding
  • Buitenwerkingtreding
  • Vertaling
  • Wijziging (en Wijziging, voorlopige toepassing.

Terugwerkende kracht

In een beperkte hoeveelheid wetten en regels is sprake van terugwerkende kracht. Er worden nieuwe regelingen en wijzigingen op regelingen gepubliceerd met naast de inwerkingtredingsdatum een datum van terugwerkende kracht. Dit betekent dat een regelingselement bijvoorbeeld op 1 januari 2003 in werking treedt, maar dat is bepaald dat dit regelingselement terugwerkt tot bijvoorbeeld 1 juni 2002. In zo'n geval moet er dan van worden uitgegaan dat dat regelingselement sinds 1 juni 2002 heeft gegolden, en dus gevolgen heeft voor alles wat er sinds die datum is gebeurd.

De datum terugwerkende kracht is als informatie te vinden in de wetstechnische informatie in de kolom 'Terugwerkende kracht' in het Overzicht van wijzigingen.

In de tekst van de regelingen is voor de periode die ligt tussen de datum terugwerkende kracht en de datum van inwerkingtreding aangegeven dat er sprake is van een terugwerkende-krachtsituatie. Direct boven elk regelingselement waarop dit betrekking heeft, is een waarschuwing opgenomen met een verwijzing naar de verklarende tekst direct onder het regelingselement. In de verklarende tekst wordt het effect van de terugwerkende kracht op de getoonde tekst aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het regelingselement of een onderdeel daarvan is vervallen of gewijzigd in een andere tekst. Deze waarschuwing en bijbehorende verklaring zijn opgenomen in gekleurde tekstvakken.

Toekomstige inwerkingtreding

Op https://wetten.overheid.nl staat geen wet- en regelgeving die nog niet in werking is getreden. Wel is in de wetstechnische informatie terug te vinden in welke bronpublicatie (ontstaansbron) de tekst is gepubliceerd. Via het raadplegen van deze bronpublicatie (bijvoorbeeld via het onderdeel Officiële bekendmakingen, waar u o.a. Tractatenbladen, Staatsbladen en departementale regelgeving uit de Staatscourant kunt opvragen) is de informatie voor u beschikbaar.

Gefaseerde inwerkingtreding

Gefaseerde inwerkingtreding is terug te vinden in de wetstechnische informatie. De geldige regeling (d.w.z. de geldige regeling op de datum waarop u heeft gezocht) is gemarkeerd. Alle wijzigingen worden per datum van inwerkingtreding aangegeven.

De geconsolideerde teksten zijn geen officiële teksten in de zin van de Grondwet. Alleen publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant en andere van overheidswege verkrijgbaar gestelde publicatiebladen hebben een officieel karakter.

Procedurehandboek

Een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de regelgevingteksten worden geconsolideerd, is terug te vinden in het Procedurehandboek. De meest recente versie hiervan is hier als download beschikbaar.