Lokale wetstechnische informatie regeling

Terug naar de inhoudsopgave

Het scherm toont de wetstechnische informatie van de volledige regeling. De informatie wordt als volgt getoond:

Algemene informatie over de regeling

Hier vindt u algemene informatie over de regeling. In de tabel vindt u gegevens over:

 • het eerstverantwoordelijke ministerie of, in geval van ZBO- en PBO-verordeningen en verordeningen van overige lichamen voor bedrijf en beroep, het bestuursorgaan.
 • de afkorting van de regeling (indien aanwezig).
 • de niet-officiële titel van de regeling, indien aanwezig.
 • de citeertitel: een officiële citeertitel of een door de redactie toegekende citeertitel.
 • de soort regeling.
 • identificatienummer.
 • departementaal kenmerk (alleen bij ministeriële regelingen).
 • plaats en datum totstandkoming (alleen bij verdragen).
 • extra informatie (alleen bij verdragen): hier vindt u een link naar de Verdragenbank van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U wordt dringend geadviseerd altijd ook de Verdragenbank te raadplegen omdat u daar specifieke gegevens vindt met betrekking tot het verdrag, zoals inwerkingtreding, vindplaats en partijen.
 • opmerking over de regeling (indien aanwezig).

Gerelateerde wet- en regelgeving

Hier vindt u informatie over regelngen die gereateerd zijn aan de regeling. Deze informatie bestaat uit:

 • Grondslagen voor deze regeling - de grondslagen waarop deze regeling is gebaseerd. Bij beleidsregels en circulaires gaat het hier niet om grondslagen, maar om 'Wettelijke bevoegdheid'. U kunt met de hyperlinks doorklikken naar de grondslagen of wettelijke bevoegdheid (niet van toepassing op verdragen).
 • Wetsfamilie - iedere regeling is altijd zijn eigen wetsfamilie (de Algemene Bijstandswet valt onder de Wetsfamilie 'Algemene Bijstandswet'). Als er grondslagen zijn waarop de regeling is gebaseerd, behoort de regeling ook tot de wetsfamilies van deze grondslagen (het Bouwbesluit behoort zowel tot de wetsfamilie Bouwbesluit als tot de wetsfamilie Woningwet. Een aantal artikelen uit de Woningwet vormt de grondslag voor het Bouwbesluit). Verdragen hebben geen wetsfamilie.
 • Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) - hier vindt u alle regelingen die (een regelingselement van) de regeling die u heeft opgevraagd als grondslag hebben (niet van toepassing op verdragen). U kunt met de hyperlinks doorklikken naar de gedelegeerde regelgeving.
 • Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling - toont alle artikelen die een verwijzing naar de opgevraagde regeling hebben (niet van toepassing op verdragen). U kunt met de hyperlinks doorklikken naar deze artikelen. Artikelen die een verwijzing hebben naar een regelingselement uit de regeling worden hier niet vermeld.

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Dit overzicht toont alle wijzigingen die betrekking hebben op de volledige regeling. De informatie geldt voor alle wijzigingen die op de systeemdatum bekend zijn.
In de tabel worden alle versies met datum van inwerkingtreding aangegeven. De oranje balk geeft aan welke versie betrekking heeft op de regeling die u hebt opgevraagd.
In de kolom 'Opmerkingen' bij verdragen is informatie te vinden over een eventuele voorlopige toepassing.

Voor alle wijzigingen voorafgaand aan de geldende tekst en alle toekomstige wijzigingen waarvan de inwerkingtredingsdatum bekend is, is de datum van inwerkingtreding als hyperlink weergegeven. Door hierop te klikken kunt u de bijbehorende versie van die tekst opvragen.

In de kolom 'Opmerkingen' wordt aangegeven of er opmerkingen over deze versie zijn op te vragen. Bij verdragen gaat het om informatie over een eventuele voorlopige toepassing. Als dat het geval is, kunt u hier op de hyperlink klikken om deze informatie onder aan de tabel te bekijken.

In het overzicht van wijzigingen zijn bronvermeldingen vanaf 1995 (naar Staatsblad, Staatscourant, en Tractatenblad) als hyperlink uitgevoerd, waardoor met een klik direct de betrokken publicatie kan worden opgevraagd vanuit de databank Officiële bekendmakingen. Hetzelfde geldt voor Kamerstukken vanaf 1995. Ook zijn Kamerstukken van vóór 1995 op deze wijze via een hyperlink opvraagbaar gemaakt vanuit de website Staten-Generaal Digitaal.