Zoekresultaat 1 - 10 van 63 resultaten

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie.

 • Geluidbelastingkaart inzien

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie maakt elke 5 jaar een geluidbelastingkaart om u een overzicht te geven van de geluidsbronnen. Een geluidbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Iedereen mag de geluidbelastingkaart bekijken. Op de geluidbelastingkaart staat: de geluidbelasting van de (spoor)wegen in het jaar voor de vaststelling van de geluidbelastingkaart het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners dat te maken heeft met bepaalde geluidswaarden. Voorbeelden van geluidsgevoelige objecten zijn woningen, scholen en ziekenhuizen.

 • Aanvragen ontheffing omgevingsverordening door gemeente

  Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren? Bijvoorbeeld een woonwijk bouwen, een viaduct aanpassen of een boerenbedrijf verplaatsen? Soms mag dit niet volgens de omgevingsverordening van de provincie. In deze verordening staan algemene regels over het grondgebied van de provincie. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van bedrijfsterreinen, recreatieve voorzieningen en de doorstroming van het verkeer. De gemeente kan pas beginnen met de activiteiten als zij hiervoor een ontheffing van de provincie heeft. De aanvraag voor een ontheffing is onderdeel van het overleg als de gemeente een omgevingsplan voorbereidt. Aan de ontheffing kan de provincie voorschriften verbinden. Deze voorschriften moet de gemeente opnemen in het omgevingsplan.

 • Pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2024 , subsidie

  DoelMet deze subsidie wil de provincie de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) stimuleren door middel van subsidieverstrekking voor de afkoop van pachtcontracten en de aankoop van terreinen binnen het NNN.  ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor: de verwerving van grond ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 3 onder a van de uitvoeringsregeling); het (erf)pachtvrij maken van door de aanvrager verkregen grond ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 3 onder b van de uitvoeringsregeling). Subsidie voor het (erf)pachtvrij maken van grond wordt alleen verstrekt, indien de (erf)pacht reeds was gevestigd op het moment dat aanvrager het recht op eigendom van de grond verkreeg, dan wel reeds was gevestigd vóór 1990. DoelgroepSubsidie voor de verwerving van grond kan worden verstrekt aan eenieder die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.  Subsidie voor het (erf)pachtvrij maken van grond kan worden verstrekt aan de eigenaar van het terrein die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten. Het is van belang dat u kunt aantonen over voldoende deskundigheid te beschikken om het op de ambitiekaart voor het terrein opgenomen natuurbeheertype te kunnen ontwikkelen én in stand te houden. Dit houdt in dat, indien u reeds elders duurzaam natuurbeheer verricht, u een opgave van de terreinen waarop duurzaam natuurbeheer wordt uitgevoerd met de subsidieaanvraag dient mee te sturen. Indien u niet elders al duurzaam natuurbeheer verricht, dan dient u een “plan van aanpak” te overleggen, waaruit blijkt op welke wijze u op het terrein duurzaam natuurbeheer gaat verrichten. Dat kan bij voorbeeld door in uw plan te verwijzen naar een verkregen certificaat van de stichting SNL certificering, samenwerking met een organisatie die over een dergelijk certificaat beschikt of door inschakeling van externe deskundigheid. Berekening subsidie Verwerving van grond: de waardevermindering van het terrein; blijkend uit een taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100% van de waardevermindering); (Erf)pachtvrij maken van grond: kosten voor het vrijmaken van het terrein van (erf)pacht tegen een reële vergoeding, blijkend uit een taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100%); De taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100%). De volledige beschrijving van de (hoogte van de) subsidiabele kosten kunt u lezen in de artikelen 6 en 10 van de uitvoeringsregeling. SubsidieplafondGedeputeerde Staten hebben voor 2024 een subsidieplafond van €1.500.000,- vastgesteld. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling en de toelichting daarbij goed door  

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260. U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Toestemming uitvoering werkzaamheden/evenementen provinciale vaarwegen (Verkeerscoƶrdinatiepunt , VCP)

  De provincie is eigenaar en beheerder van diverse vaarwegen. Indien u evenementen wilt houden of werkzaamheden wilt uitvoeren op één van deze vaarwegen (zie kaart: vaarwegbeheerders, onderdeel meer informatie), dient u dit te melden bij het Verkeerscoördinatiepunt (VCP). Het VCP kan toestemming verlenen ingevolge het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) artikel 1.23. Er kunnen voorschriften aan de toestemming verbonden worden om te voorkomen dat het werk of evenement hinder of gevaar veroorzaakt.  Doelgroepen: Werkzaamheden; professionele organisaties, vaak beheerders die infrastructuur aanleggen of onderhouden. Een aannemer kan toestemming namens de beheerder aanvragen. Evenementen; veelal particulieren en stichtingen die een evenement willen organiseren.  

 • Historische Windmolens Noord-Holland, vervallen

  .

 • Restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van het behoud van rijksmonumenten via restauratie.     DoelgroepDe provincie geeft subsidie aan de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland of aan de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of behoud van een rijksmonument in Noord-Holland.   ActiviteitenDe provincie subsidieert de restauratie van een rijksmonument in Noord-Holland dat voor het publiek toegankelijk is. Een rijksmonument is publiekstoegankelijk als tenminste 25% van het vloeroppervlak of van de bijbehorende monumentale groenaanleg voor tenminste 24 dagen per jaar voor publiek toegankelijk is. Is het rijksmonument een molen, dan moet ook tenminste 25% van het vloeroppervlak en tenminste vier dagen per jaar toegankelijk zijn voor publiek. Onder publiekstoegankelijk wordt verstaan dat er toegang wordt verleend aan iedereen die dat wil. Het kan gaan om openstelling voor bezichtiging of deelname aan activiteiten die in het monument plaatsvinden. De openstelling of mogelijkheid voor deelname aan de activiteiten mag niet beperkt worden tot een besloten groep, mag niet alleen op uitnodiging plaatsvinden en dient bij een breed publiek bekend te zijn of kenbaar te worden gemaakt.Voorbeelden van publiekstoegankelijke activiteiten, mits iedereen die dat wil hier toegang tot heeft (al dan niet tegen betaling): openstellingen voor bezichtiging, rondleidingen, exposities en openbare erediensten. Wat beschouwen wij niet als publiekstoegankelijk:Activiteiten met een besloten karakter, bijvoorbeeld voorbehouden aan leden van eigen parochie of kerkelijke gemeente, secretariaats- of kantoorfunctie. Berekening subsidieDe subsidie is maximaal 50% van de te subsidiëren restauratiekosten tot maximaal € 500.000, -. SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2024 in totaal € 4.498.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees eerst zorgvuldig de uitvoeringsregeling door.

 • SKNL: Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond. Zo kunnen we waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor twee onderdelen: FunctieveranderingCompensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond. InvesteringVoor (extra) inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:- Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;- Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein (kwaliteitsimpuls bestaande natuur);- Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart – onderdeel van het Natuurbeheerplan (kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart). Berekening subsidiebedrag- Functieverandering: bedraagt ten hoogste het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.- Investering: 100% van de subsidiabele kosten.Let op: De maximale subsidie voor de onderdelen kwaliteitsimpuls bestaande natuur en kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart is € 15.000,- per hectare.Subsidieplafonds 2024Subsidie functieveranderingHet subsidieplafond voor subsidie functieverandering bedraagt € 7.000.000,-; Investeringssubsidie Het subsidieplafond voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond bedraagt € 1.890.000,-; Het subsidieplafond voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype en; Het subsidieplafond voor het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart bedragen samen € 2.100.000,-. In aanmerking komen voor subsidie? Zie de uitvoeringsregeling onderaan deze pagina.

 • Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021, vervallen

  DoelDe regionale samenwerking op het gebied van cultuur tussen gemeenten en tussen culturele instellingen te stimuleren om een breed cultureel aanbod bereikbaar en toegankelijk te houden en de cultuurparticipatie te bevorderen ten behoeve van een breed publiek. Doelgroep a) een gemeente in Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met tenminste twee andere gemeenten in Noord-Holland; b) een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Noord-Holland; c) een rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling gelegen binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen: archief: archief opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling; bibliotheek: bibliotheek aangesloten bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken; filmhuis: filmtheater aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters dat subsidie van een overheidsorgaan ontvangt; museum: museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het Museumregister of lid is van de Museumvereniging; poppodium: poppodium aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals; theater: schouwburg die of concertgebouw dat lid is van de Vereniging van Schouwburg-en Concertzaaldirecties; theatergroep: theatergroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten; muziek(theater)groep: muziek(theater)groep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten; dansgroep: dansgroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten; festivals: festivals aangesloten bij De Verenigde Podiumkunstenfestivals. ActiviteitenSubsidie aan een gemeente kan worden verstrekt voor: a) het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten of; b) de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan als bedoeld in onderdeel a. Subsidie aan een rechtspersoon, genoemd hierboven onder het kopje Doelgroep, onder c, kan worden verstrekt voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de rechtspersonen met als doel: a. het verrijken van het culturele aanbod; b. het vergroten van het publieksbereik; c. het bereiken van een meer divers publiek; of d. het delen van kennis en expertise. Berekening subsidie 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 106.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.