Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u iets bouwen of slopen, een uitrit maken, een boom kappen, een inrichting wijzigen of een gebouw gebruiken? Dan raden wij u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket. Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dient u volgens de Omgevingswet eerst een vooroverleg in. Uitleg over de vergunningscheck of het indienen van een aanvraag vindt u hier. Vergunningcheck doen Wij raden u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket. Hier vult u de locatie en de geplande werkzaamheden in. Na het doorlopen van een aantal vragenlijsten, komt er als uitkomst of de werkzaamheden vergunningvrij, vergunningplichtig of meldingplichtig zijn. U kunt de vergunningcheck doen zonder in te loggen. Omgevingsloket Omgevingsplan checken In het omgevingsplan staat wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie. Het bestemmingsplan is met de invoering van de Omgevingswet van rechtswege het omgevingsplan geworden. Regels op de kaart Hoe regels op de kaart werkt, vindt u hier. Vooroverleg Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dient u volgens de Omgevingswet eerst een vooroverleg in. Heeft u de vergunningcheck gedaan maar twijfelt u nog steeds of u een vergunning nodig heeft? Of zijn de mogelijkheden binnen het omgevingsplan niet duidelijk? Dan kunt u hierover met ons overleggen. U heeft de volgende mogelijkheden: U maakt rechtstreeks een afspraak bij ons. Dit kan alleen op dinsdagen. Vermeld hierbij om welk bouwadres of welke locatie het gaat. Kies voor de optie ''Vergunningsvrij bouwen / informatie omgevingsplan''. Neem het volgende mee op uw afspraak: duidelijke situatieschets; duidelijke aanzichten; duidelijke plattegronden. Afspraak maken U vraagt in het Omgevingsloket digitaal een vooroverleg bij ons aan. Vanaf 1 juli 2023 worden hiervoor kosten in rekening gebracht (zie hieronder: leges vooroverleg) Omgevingsloket Als uw initiatief in strijd is met het omgevingsplan en u zeker wil weten of uw plan haalbaar is en of de gemeente hieraan wil meewerken, kunt u uw initiatief eerst laten toetsen via een principeverzoek. Dit is ook wel bekend als het vooroverleg. Een vooroverleg is niet verplicht, maar de Omgevingswet gaat ervan uit dat u eerst een vooroverleg indient. Intaketafel Bij een vooroverleg bespreken wij indien nodig uw initiatief aan de intaketafel. Deze tafel bestaat uit verschillende vakspecialisten die aangeven op welke manier eventueel meegewerkt kan worden aan uw initiatief. Vervolgens beslist het college of het wel of niet zal meewerken aan uw plan. U ontvangt vervolgens een brief met een advies op maat. Omgevingstafel Als uw initiatief ook de betrokkenheid van andere overheidsinstanties of adviseurs vereist, zal uw initiatief moeten worden voorgelegd aan de omgevingstafel. In het advies op maat leggen wij deze mogelijkheid aan u voor. Wij leggen uw plan alleen voor aan de omgevingstafel, als u hiermee instemt. Naast u als initiatiefnemer en de gemeente schuiven ook andere partijen aan om gezamenlijk te bekijken wat er nodig is om een vergunbare omgevingsvergunning aan te vragen of om het omgevingsplan haalbaar te wijzigen. Indient u niet instemt met het voorleggen van het plan aan de omgevingstafel kunnen wij het proces niet voortzetten. Indieningsvereisten vooroverleg Door bij uw vooroverleg relevante stukken te voegen, kunnen we uw initiatief zo goed mogelijk beoordelen. Denk hierbij aan: Plattegronden van bestaande en nieuwe situatie (met bestemming, gebruik en parkeervoorzieningen op eigen terrein); Gevels van het bouwwerk en eventuele aangrenzende bebouwing; Situatietekening met kadastrale gegevens en situering van alle bouwwerken; Eventueel kleurenfoto’s van de bestaande situatie incl. omliggende bebouwing; Motivatie van de reden van uw principeverzoek. Tijdens het vooroverleg aan de intaketafel zal duidelijk worden welke vorm van participatie benodigd is voor uw project. Deze informatie zal tijdens het proces aan u gevraagd worden. Nadere informatie over participatie en een checklist vindt u in het beleidskader 'Participeren onder de Omgevingswet'. Wanneer uw initiatief door de gemeenteraad is aangewezen voor verzwaard adviesrecht dringen wij aan op een vooroverleg voorafgaand van het indienen van u definitieve aanvraag. Op die manier proberen we zo spoedig mogelijk, na het advies van de gemeenteraad, te beslissen op uw aanvraag. Vergunning aanvragen Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning of melding nodig heeft, kunt u die aanvragen in het Omgevingsloket. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en gebruik de knop 'Aanvraag/melding'. Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig. Omgevingsloket Procedure Een reguliere aanvraag duurt acht weken en kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Dit is een termijn van orde, onder de Omgevingswet kan geen vergunning van rechtswege ontstaan. Een complexe aanvraag kan volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden behandeld. De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld met situaties waarin de aanvraag in ieder geval onder hun adviesrecht valt. Daarmee wordt het een uitgebreide voorbereidingsprocedure. De Omgevingswet biedt u de mogelijkheid om zelf een uitgebreide voorbereidingsprocedure te vragen voor uw aanvraag. De aanvraag dient compleet te zijn om in behandeling te worden genomen. Indien de aanvraag bij indiening niet volledig is worden er extra leges in rekening gebracht. Uitgebreide procedure De ontwerp omgevingsvergunning wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Indien de aanvraag valt onder een aangewezen categorie voor verzwaard adviesrecht van de gemeenteraad wordt de ontwerp omgevingsvergunning ook aan de gemeenteraad voorgelegd. Als positief advies is gegeven door het college en/of de gemeenteraad zal de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zes weken ter inzage gelegd. Iedereen krijgt de gelegenheid schriftelijk of mondeling een zienswijze  in te dienen (College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen). De terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt aangekondigd via een openbare bekendmaking in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, in de Staatscourant en op de website. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen wordt de omgevingsvergunning nogmaals aan het college voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een definitief besluit. Om de procedure zo doorspoedig mogelijk te doorlopen is het vooroverleg van groot belang. Kosten Voor het vooroverleg (omgevingsoverleg) brengen wij vanaf 1 juli 2023 kosten in rekening: Omgevingsoverleg aan de intaketafel € 275,-- Omgevingsoverleg aan de omgevingstafel  € 1.500,-- Deze kosten worden bij u in rekening gebracht nadat de resultaten van de behandeling aan de intaketafel of de omgevingstafel bekend zijn. Deze kosten brengen we vervolgens in mindering op de door u te betalen leges voor uw definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Daarbij merken wij op dat u de aanvraag hiertoe binnen 26 weken na het laatste omgevingsoverleg of na de laatste kennisgeving over uw principeverzoek moet indienen. Uw aanvraag moet dan betrekking hebben op dezelfde activiteiten als besproken tijdens het omgevingsoverleg en in overeenstemming zijn met de afspraken die daar gemaakt zijn. Indien sprake is van een bouwactiviteit waarvan kosten worden verhaald als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, dan brengen we het betaalde legestarief voor het overleg in mindering op de te betalen kostenverhaalsbijdrage of -beschikking. De kosten voor een vergunning (ook wel 'leges' genoemd) vindt u in de legesverordening. Vergunning intrekken Indien de bouw niet meer doorgaat, kunt u een verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken. Dit kan alleen als de omgevingsvergunning op uw naam staat en de gemeente Terneuzen de vergunning heeft verleend. Om de vergunning in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar team Vergunningen en Handhaving. Vermeld in de mail uw zaaknummer. Kapvergunning In de lijst met beschermde bomen vindt u de bomen waar u een omgevingsvergunning voor kappen nodig heeft. Lijst met beschermde bomen Milieumelding Voor een bedrijf, vereniging of stichting dient u mogelijk ook een milieumelding te doen. Controleren of u een milieumelding moet doen Aanlegvergunning In het omgevingsplan kunnen werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde, vergunningsplichtig gesteld zijn. Het gaat hier met name over graafwerkzaamheden, aanleggen van water of leidingen, aanleggen van wegen of paden, het kappen of aanplanten van bomen of andere opgaande beplanting. Deze vergunningsplicht kan voorkomen in enkel- en dubbelbestemmingen.  Omgevingsloket Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115. Wilt u op de hoogte blijven over bekendmakingen van de overheid in uw buurt, ga dan naar Berichten over uw buurt

 • Ligplaatsvergunning Otheense Kreek

  Op dit moment zijn alle ligplaatsen volzet. U kunt dus geen ligplaatsvergunning meer aanvragen voor 2024.   De gemeente Terneuzen geeft ligplaatsen uit aan de Otheense kreek in Terneuzen. De ligplaatsen aan de Otheense kreek zijn open van 15 maart tot 15 november. Vanaf 15 november mogen er geen boten meer in de kreek liggen.   Voorwaarden Voor de grootte en het vermogen van de boten geldt: De boot mag maximaal 2,50 meter breed zijn en 6,00 meter lang Het vermogen van de boot mag maximaal 5 pk zijn Kosten In 2024 kost een ligplaats € 116,- per jaar. U betaalt direct bij uw aanvraag met iDEAL, Visa of Mastercard. De vergunning wordt voor drie jaar verstrekt, onder stilzwijgende verlenging. Wilt u tussentijds opzeggen, dan moet u dit doen voor 1 februari van het volgende jaar. Parkeervergunning watersport Oude Veerhaven Op de pagina Parkeervergunning watersport Oude Veerhaven vindt u alle informatie over een parkeervergunning voor leden van bepaalde watersportverenigingen. Meer infomatie Voor ligplaatsen in de binnen- en buitenhaven van de jachthaven van Terneuzen kan men terecht bij de watersportvereniging Neusen (www.wvneusen.nl) Meer informatie over ligplaatsvergunningen kunt u nalezen in artikel 3.124 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Terneuzen.

 • Publiciteit voor uw evenement

  Hoe meld ik een evenement aan? Klik op de knop 'Evenement aanmelden voor publiciteit'. Doe uw melding minimaal vier weken van te voren. Als gemeente bepalen we altijd of en welke evenementen we op de welkomstborden plaatsen. Evenement aanmelden voor publiciteit   Overzicht evenementen Hier staat een overzicht van de evenementen in 2024. Welkomstborden Op de (digitale) welkomstborden die aan het begin van iedere kern staan, kondigen we de grotere evenementen aan. Daarnaast is op de borden ook ruimte voor promotie van kleinere activiteiten. Kleinere activiteiten die we op de borden aankondigen zijn bijvoorbeeld: tentoonstellingen, concerten en/of optredens, speelgoed- en kledingbeurzen, Sinterklaasintochten, rommelmarkten, sportevenementen en speelweken. Terugkerende activiteiten, zoals bingo’s, spel- en dansavonden, fiets- en wandeltochten (toeristisch of puur recreatief) plaatsen we niet op de (digitale) welkomstborden. Dit geldt ook voor natuur-, café-, en knutselactiviteiten. Voor deze activiteiten zijn wel andere mogelijkheden voor publiciteit, zoals in de agenda van het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (ZVA), wekelijks in de krant en online. Of u plaatst het zelf in de buurtapp Hoplr in uw eigen wijk of kern.   Reclameborden en spandoeken Reclameborden Het plaatsen van (reclame)borden is niet toegestaan. Voor evenementen met een evenementenvergunning geldt een uitzondering, vraag hiervoor bij de vergunningaanvraag naar de voorwaarden. Posters en flyeren Posters plakken Posters opplakken mag alleen op de plakzuil in de Jongestraat en op het plakbord in de Havenstraat (hoek Noordstraat) in Terneuzen. Op andere plaatsen mag dit niet. Flyeren Flyeren (het uitdelen van reclamefolders) mag. Alle folders die op straat (in de openbare ruimte) belanden, moet u opruimen, om zwerfafval te voorkomen. Alle extra kosten voor het opruimen van het flyer-materiaal brengen wij in rekening van het bedrijf of de instantie die verantwoordelijk is voor de flyers. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met het team Communicatie, tel 14 0115.

 • Volkstuin huren

  Binnen onze gemeente zijn er een aantal volkstuincomplexen waar u als inwoner een volkstuintje kunt huren. Als gemeente hebben wij de volgende volkstuincomplexen: In de kern Axel aan de Liniedijk In de kern Biervliet aan de Braakmanlaan In de kern Hoek aan de Koudepolderstraat In de kern Sas van Gent aan de Calandstraat In de kern Terneuzen, achter de Kamerlingh Onnesstraat In de kern Zaamslag, achter de Axelsestraat In de kern Zuiddorpe achter de Boekweitstraat Ook zijn er enkele volkstuinverenigingen die volkstuintjes beheren. Bij interesse hiervoor moet u zich bij de vereniging melden en niet bij de gemeente. Het betreft de complexen: In de kern Axel aan de Zuidsingel Verhuur via ‘Tuiniersvereniging Eigen Teelt’, Prins Mauritsstraat 6, 4571 HB te Axel. In de kern Terneuzen bij Driewegen Verhuur via ‘Vereniging Tuinderslust; zie www.volkstuinterneuzen.nl voor meer informatie.   Wat is de procedure? Als u van de gemeente een volkstuintje wilt huren, kunt u dit digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor de knop 'Volkstuin huren'. Volkstuin huren Wij behandelen uw aanvraag binnen zes weken. Als er een volkstuin beschikbaar is, dan nemen we contact met u op. Heeft u interesse in de beschikbare grond (of tuin), dan maken we een huurovereenkomst op. Voorwaarden U komt alleen in aanmerking voor een volkstuin in uw eigen kern. Vanzelfsprekend verwachten wij dat iedere tuinder zijn stukje grond goed onderhoud om zo  overlast te voorkomen voor aangrenzende tuintjes en percelen. Kosten Aan het huren van een volkstuintje zijn kosten verbonden. Het tarief voor het huren van een volkstuin in 2024 is € 0,34 per m2 per jaar. Eveneens vragen wij een borg van € 50. Deze krijgt u terug op het moment dat u uw overeenkomst opzegt en u de tuin leeg en in oorspronkelijk staat terug overdraagt. Opzeggen Het opzeggen van een volkstuintje doet u altijd schriftelijk aan De gemeente Terneuzen, t.a.v. afdeling Omgeving & Economie, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Of u stuurt een e-mail aan jboz@terneuzen.nl.

 • Aanvragen, verlengen of wijzigen parkeervergunning (werknemers/werkgevers)

  De gemeenteraad heeft in september 2023 een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Het nieuwe systeem wordt een digitaal vergunningensysteem. In de loop van 2024 gaan we met dit nieuwe vergunningensysteem werken.   Heeft u op dit moment al een zakelijke parkeervergunning? Dan gaan we uw huidige parkeervergunning automatisch verlengen. U hoeft nu niets te doen. Gooi uw huidige vergunning voor 2023 dus niet weg. Deze kunt u ook in 2024 blijven gebruiken. In de loop van het jaar ontvangt u meer informatie over het digitale systeem en over de betaling voor 2024. Heeft u nog geen zakelijke vergunning? Vul dan het formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.   Kom ik in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning? Is uw bedrijf gevestigd in het vergunningengebied? Dan komt uw bedrijf of uw werknemers in aanmerking voor een bedrijfsparkeervergunning. U geeft van te voren de dag(en) aan waarop de vergunning geldig moet zijn. Bij de aanvraag geeft u op bij welk bronpunt u wilt parkeren. Het aantal beschikbare plaatsen per bronpunt is beperkt. Let op: Voor de bronpunten Oostelijk Bolwerk en Steenkamplaan zijn alle beschikbare vergunningplaatsen bezet. U vindt de bronpunten onder de aanduidingen I tot en met XI op het overzicht van de parkeergebieden in de binnenstad van Terneuzen. Voorwaarden De vergunning is alleen geldig op het aangevraagde bronpunt De vergunning is gekoppeld aan een kenteken Kosten In 2024 kost een zakelijke parkeervergunning: 6 dagen per week, per kwartaal € 104,00 6 dagen per week, per jaar € 418,00 Flexibel, per dag € 2,60 Op zondag kunt u gratis parkeren bij de bronpunten. Wijzigingen Heeft u (tijdelijk) een ander auto of wilt u het bronpunt wijzigen? Dan kunt u dit online regelen, vul hiervoor het formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Meer informatie Meer informatie over parkeervergunningen voor bedrijven kunt u nalezen in artikel 3.91 e.v. van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Terneuzen. Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail of bel met 0115 - 455 490.

 • Fietskluis, verhuur

  In het Busstation Westerscheldetunnel in Terneuzen zijn fietskluizen ingebouwd. Het parkeerbureau van de gemeente beheert de fietskluizen. Het huren van een fietskluis kost: Per maand: € 10,00 Per jaar: € 40,00 De borg bedraagt € 30,00 euro. Een fietskluis is 60 cm breed. Voor meer informatie over het huren van een fietskluis of om u aan te melden, kunt u online contact met ons opnemen. U kunt ook bellen met 0115 - 455 490.

 • Ondergrondse afvalcontainers

  Woont u in een flat of bovenwoning waar u uw afval kwijt kunt in een ondergrondse afvalcontainer? Dan heeft u een speciale badge (sleutelhanger) voor de ondergrondse container nodig. Bewoners van nieuwbouw-bovenwoningen of nieuwbouw-flats krijgen bij de oplevering een badge uitgereikt. De badge hoort bij een adres, niet bij een persoon. Als u verhuist, laat u de badge in de woning achter. Wanneer u de sleutelhanger verliest of als hij het niet meer doet, kunt u dit bij ons melden. Op dit moment inventariseren wij de badgenummers. Hiervoor versturen we brieven aan bewoners van flats of bovenwoningen waar een ondergrondse afvalcontainer wordt gebruikt. In de brief vragen we u om uw badgenummer door te geven. Dat kan ook via het formulier. Gebruik hiervoor de knop 'Melding maken over badge'. Melding maken over badge   Waar staan de ondergrondse afvalcontainers? Er staan ondergrondse afvalcontainers in Axel, Sas van Gent, Terneuzen en Westdorpe. Axel Boslaan, bij appartementen Zomerlust Joost de Moorstraat, bij gezondheidscentrum Kanaalkade Molenstraat Museum plein / markt Oosterstraat Tuinstraat, bij AH Sas van Gent Canadalaan Europalaan Grootmajoorstraat Kloosterlaan Markt Paardenvest Prinsenkade Rijsenburg Vier ambachten Westkade Camperplaats (2022) Terneuzen Albatros Alberdingk Thijmstraat, bij De Blide Alvarezlaan, bij De Drie Swaenen Appartementencomplex Anna Bijns Arsenaal Begoniahof Bellamyhof Beneluxstraat (sluiswacht) Berliozhof Van Cantfortstraat Diepenbrockstraat Edvard Grieghof De Jongestraat De Kampanje (Bellevue) Nieuwstraat, bij appartementen Oostelijk Bolwerk Orteliusschans Pattistpark, bij Maxima Pattistpark 1 v/d Peijlstraat Residentie Veerhaven Rozenpark Schoolweg Schuttershof Smidswal Steenkamplaan Verlengde van Steenbergenlaan Vlooswijkstraat Willem Kloosstraat, bij appartementen Zuidpolder, op parkeerplaats Westdorpe Ewoutstraat De Witte Leeuw

 • Jodiumtabletten als bescherming bij kernongeval

  Bij een kernongeval kan de overheid de instructie geven om jodiumtabletten in te nemen. Werking jodiumtabletten Jodiumtabletten (kaliumjodide) bieden bescherming tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval kan vrijkomen. Radioactief jodium kan via de luchtwegen of via besmet voedsel in het lichaam terechtkomen en op termijn schildklierkanker veroorzaken. Jodiumtabletten zijn nuttig voor kinderen en volwassenen van 40 jaar en jonger. Bij mensen boven de 40 jaar is de kans op het krijgen van schildklierkanker door straling heel klein en wegen de positieve gevolgen van het innemen van een jodiumtablet niet op tegen de mogelijke bijwerkingen. Volwassenen boven de 40 jaar wordt het  dan ook afgeraden om jodiumtabletten in te nemen. Verspreiding jodiumtabletten Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft alle inwoners tot 40 jaar in juli 2021 jodiumtabletten gestuurd. Bij vijf of meer personen binnen die leeftijdscategorie per huishouden, werden er twee doosjes tabletten verstuurd naar dat adres. Deze groep inwoners heeft in 2013 ook al jodiumtabletten gehad. Omdat de houdbaarheidsdatum daarvan bijna verstreken was, verstuurde het ministerie nieuwe tabletten. Oude jodiumtabletten kunt u inleveren bij uw apotheek of bij de milieustraat van de gemeente. Geen jodiumtabletten in huis? Bent u jonger dan 40 jaar, inwoner van Terneuzen en heeft u geen tabletten ontvangen? U kunt dan terecht bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen. Wij zorgen ook voor de uitgifte van de jodiumtabletten aan nieuwe inwoners (tot 40 jaar), zwangere vrouwen en pasgeborenen. Dit is georganiseerd in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio en het ministerie van VWS. Let op! Let op: Neem niet op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet heeft uitsluitend een beschermende werking wanneer deze op het juiste moment wordt ingenomen. Volg hierbij de instructies op van de overheid. Meer weten? Informatie over de verspreiding en het gebruik van jodiumtabletten staat op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Heeft u daarna nog vragen? Bel dan met de Rijksoverheid op telefoonnummer 1400. Wilt u weten wat de overheid doet bij een nucleair incident? Of wat u kunt doen om u voor te bereiden? Kijk dan op de website www.zeelandveilig.nl/gevaren/nucleair-incident.