Zoekresultaat

107 Resultaten
Toon producten van Sittard-Geleen
 • Aangifte overlijden

  Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Aangifte overlijden door begrafenisondernemer Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit doet u binnen 6 dagen na het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. U krijgt bericht van de gemeente wanneer het verlof voor begraven of cremeren klaar ligt.   Online doorgeven Aangifte overlijden door nabestaanden Nabestaanden kunnen alleen in de Stadswinkel aangifte van overlijden doen.   Maak afspraak Kosten     Prijs Aangifte overlijden Gratis Afschrift overlijdensakte (uittreksel Burgerlijke Stand) € 13,40   Begraafplaatsen Waar zijn de begraafplaatsen in Sittard-Geleen?  

 • Aanplakzuilen

  In Sittard-Geleen zijn aanplakzuilen beschikbaar voor aanplakbiljetten. Op deze zuilen kunnen particulieren, culturele organisaties en andere non-profit instellingen door middel van affiches of posters mededelingen aan het publiek kenbaar maken.     Aanplakzuilen worden geplaatst om wildplakken tegen te gaan. Bij wildplakken moet worden gedacht aan het plakken van bijvoorbeeld aankondigingen voor evenementen op straatmeubilair, elektriciteitskasten, viaducten en leegstaande panden. Wildplakken werkt ontsierend en verloederend en is in het kader van artikel 2:42 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.   Direct regelen   Indienen aansprakelijkheid Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus wanneer zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade. Bij schade door de staat van wegen, paden en stoepen is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat de weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden. Is uw schade veroorzaakt door een (vracht-)auto van RWM dan meldt u de schade bij RWM. Wat u moet weten De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom van belang uw schadeclaim goed te onderbouwen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling: een volledig ingevuld schadeformulier; een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?); kleurenfoto’s, tenminste een overzichtsfoto en een detailfoto; een goed gespecificeerde schadenota of schadebegroting; de originele aankoopnota van een beschadigde zaak; een politierapport indien aanwezig; getuigenverklaringen indien van toepassing. In sommige gevallen vraagt de gemeente om aanvullende gegevens en laat de beschadigde zaken inleveren .  Schriftelijk U kunt de gemeente ook schriftelijk aansprakelijk stellen. Hiervoor kunt u onderstaand schadeformulier printen, invullen, ondertekenen en voorzien van bewijsstukken. Welke bewijsstukken dit zijn leest u op het aangifteformulier. Download schadeformulier (word versie) Download schadeformulier (pdf) Stuur het ingevulde en ondertekende schadeformulier voorzien van de benodigde bewijsstukken naar: Gemeente Sittard-Geleen t.a.v. Unit Verzekeringen Postbus 18 6130 AA  Sittard      

 • Adresonderzoek

  Bij de gemeente moet iedereen ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een onderzoek starten. Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

 • Afvalcontainer (ondergronds)

  De bewoners van hoogbouw (flats, appartementenblokken) kunnen hun huishoudelijke afval kwijt in de ondergrondse afvalcontainers (OGI's). Om gebruik te maken van de ondergrondse container heeft u een afvalpas nodig. U kunt de afvalpas aanvragen bij de gemeente. De afvalpas is gekoppeld aan het adres waarop u woont. Wanneer u verhuist kunt u de afvalpas achter laten in de woning.

 • Afvalcontainers (gft en restafval)

  Afhankelijk van waar u woont biedt u het afval aan in containers, zakken of via ondergrondse containers. Aan het gebruik van de afvalcontainers (één voor gft, één voor restafval) zijn wel wat spelregels verbonden. Zie onder tab Voorwaarden.

 • Afvalkalender

  Elk jaar wordt op elk huisadres (gratis) een Afvalkalender bezorgd (vóór 1 januari). Daarop staan de dagen waarop op dát specifieke adres het afval wordt opgehaald. Als u verhuist, kunt u de Afvalkalender dus in het huis achterlaten voor de volgende bewoner. De informatie over ophaaldagen in uw straat vindt u ook op de RWM-app of op www.rwm.nl Er is ook een online-versie:   Uw afvalkalender online bekijken  

 • Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning

  Een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen. Als u zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een boete opleggen. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken. Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.Zie verder bij: Horecabedrijf exploiteren of staken

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar. Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig? U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zoals onder leiding staan van dezelfde persoon.

 • Algemene info aanbestedingen en inkoop

  De gemeente Sittard-Geleen wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdracht verlenen door te handelen binnen de kaders van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de wet- en regelgeving. De gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) met als uitgangspunt: alle ondernemers krijgen gelijke kansen. We maken  bij inkoop  gebruik van percelen (aparte gedeelten), combinaties en onderaanneming, (administratieve) lastenvermindering en voorkomen van onnodig zware eisen. Op deze manier biedt de gemeente mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf. Bij offerteaanvragen houden we rekening met de regionale economie en regionale ondernemers. Uiteraard voor zover dit is toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. Het is namelijk niet toegestaan om ondernemers te benadelen of te bevoordelen. Hoe kunnen ondernemers zich presenteren als potentiële leverancier? Vul uw gegevens in om op de Lijst lokale/regionale ondernemers Sittard-Geleen te komen.  U wordt na aanmelding automatisch op de Shortlist geplaatst. Daarbij vindt geen verdere kwaliteitstoetsing plaats. Aanmelden voor vermelding op lijst lokale/regionale ondernemers Wat gebeurt er met de lijst? Bij onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente (inkoopteam) zelf de partijen die zij wil uitnodigen voor het uitbrengen van een offerte. Hierbij wordt de Shortlist Ondernemers geraadpleegd. Zijn er aangemelde ondernemers op de Shortlist die – naar het oordeel van het inkoopteam – potentieel geschikt zijn voor deelname aan het desbetreffende inkooptraject, dan ontvangen zij  een uitnodiging tot inschrijving. Let op: bij Nationaal openbare en Europese aanbestedingsprocedures, die worden gepubliceerd via Tenderned , dient de ondernemer zelf op basis van digitaal beschikbare aanbestedingsdocumenten een afweging te maken om in te schrijven.   Lijst lokale/regionale ondernemers bekijken (excel-bestand

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Sittard-Geleen

Geen verfijning beschikbaar.

Acties