Resultaten

1 - 10 van de 143 Resultaten
Toon producten van Doetinchem
 • Aanspreekpunt bedrijven voor bijzondere verzoeken

  Wat is bijzonder? Wanneer u als bedrijf of instelling een verzoek hebt: waarbij gemeentelijk beleid of visie ontbreekt en onduidelijk is bij wie u terecht kunt waarin bestemmingsplannen niet voorzien en u bij uw verzoek op problemen stuit of kunt stuiten bij de gemeente In al die gevallen kunt u een beroep doen op de bedrijfsconsulenten van de gemeente. Bedrijfsconsulenten Doetinchem  telefoonnummer: (0314) 377 377 e-mail: gemeente@doetinchem.nl Het programma Antwoord© voor bedrijven een initiatief van de rijksoverheid, kan u wellicht ook helpen bij vragen.

 • Archeologie

  De gemeente Doetinchem kent een lange geschiedenis. Veel van het verleden is niet meer zichtbaar, maar bevindt zich nog wel onder de grond. Dit zogenaamde bodemarchief is van grote wetenschappelijke waarde en moet volgens de wetgeving behouden blijven. Ondergronds of in het uiterste geval door ontsluiting. Het archeologisch onderzoek is specialistenwerk en moet aan allerlei eisen voldoen. Het bodemarchief kan al verstoord worden bij de sloop van een gebouw of het verplanten van grote bomen. Om die reden is het belangrijk om bij al dit soort werkzaamheden contact op te nemen met de gemeente. De beleidsmedewerker cultuurhistorie en monumenten kan u op de hoogte stellen over alle te nemen (voorzorgs)maatregelen.

 • Bedrijvenkavels, uitgifte en informatie

  Een bedrijvenkavel is een kavel in gemeentelijk bezit, dat geschikt is voor bepaalde vormen van bedrijvigheid. Doetinchem beschikt over diverse bedrijventerreinen. Wanneer kom ik in aanmerking voor een bedrijventerrein? Iedere ondernemer en elke onderneming is uniek. Daarom is ons uitgangspunt: maatwerk. De accountmanagers geven u graag advies op maat. Hoe kan ik mij inschrijven voor een industrie- of bedrijventerrein? Wilt u in aanmerking komen voor een kavel op één van onze bedrijventerreinen? Neem dan contact met ons op. De uitgifte vindt plaats op basis van een gegadigdenlijst. Gekeken wordt naar de milieucategorie en de kavelgrootte, waardoor niet voor elke gegadigde een geschikte kavel voorradig is. U kunt zich bij het team economie aanmelden als gegadigde voor een kavel. Garanties op kaveltoewijzing kunnen niet worden gegeven.

 • Begrazing door schapen

  Maaibeheer in Doetinchem In 2008 is het voormalig AZC-terrein (aan de Klootsemastraat) afgegraven om natuurontwikkeling te bevorderen. In het najaar is toen gestart met het begrazen van het terrein door een kudde schapen. Later is dit uitgebreid met de Gaardse Poelen. Dit grenst aan het sportcomplex de Bezelhorst. Een klein terrein met een nat tot droog grasland met enkele poelen en een bosje. Zowel de Gaardse poelen als het voormalige AZC-terrein lenen zich uitstekend voor begrazing met schapen door de begroeiing van het terrein. De begrazing is uitgebreid met enkele locaties in het noorden en oosten van Doetinchem. De route start vanaf het voormalig AZC-terrein door de Bezelhorst, Overstegen, Schöneveld, Oosseld en dan via de Bedrijvenweg naar het eindpunt aan de Havenstraat. Natuurvriendelijk groenbeheer Naast natuurgebieden worden ook enkele bermen door de schapen begraasd. De bermen werden in het verleden een tot twee keer per jaar gemaaid. Door begrazing krijgt de natuur de ruimte, de overgangen tussen gras, oevers en bosjes verlopen geleidelijker. De zaden van de planten worden via de schapenvacht en de hoeven verspreid over de verschillende graasgebieden. Hierdoor bloeit in de zomer de grasvegetatie weelderiger, met na verloop van tijd een grotere variatie aan bloemen. Met de bloemen komen ook vlinders, hommels en andere insecten. Op deze manier dragen schapen zowel actief als passief bij aan een rijker natuurlijk leven in de gemeente Doetinchem. Het is een natuur- en milieuvriendelijke keuze. Werkwijze begrazing De schaapskudde bezoekt elk graasgebied twee tot vier keer per jaar, afhankelijk van de grondsoort. De begrazing van een gebied als het voormalig AZC-terrein duurt ongeveer een tot twee weken. De schapen overnachten ook in het gebied. Tegen zonsondergang worden zij ingesloten in een gebied dat extra begraasd moet worden. De volgende morgen trekt de herder weer verder met zijn kudde. Overlast door schapen is er niet tot nauwelijks. Uitwerpselen worden, waar nodig, opgeruimd. En bovendien is de kudde maar kort op elke plek aanwezig. De herder kan, met behulp van zijn hond, de kudde als het ware over de genoemde route ‘sturen’. Honden en schapen Honden en schapen gaan vaak niet goed samen. Het is daarom extra belangrijk dat honden in de omgeving van de kudde goed zijn aangelijnd. Overigens geldt binnen de bebouwde kom en buiten de losloopterreinen al een aanlijnplicht. Door deze regels na te leven, worden problemen voorkomen. Foto's, folder en kaart schapenroute Onder het kopje bijlagen vindt u foto's, de printversie (folder) van deze tekst en ook kunt u de schapenroute op de kaart bekijken.

 • Bezwaarschrift indienen tegen belastingaanslag

  Bent u het niet eens met (onderdelen van) het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken via de digitale belastingbalie. Maakt u bezwaar als persoon, dan hebt u uw DigiD inlogcode nodig. Uw bezwaarschrift indienen Regel dit bij de digitale belastingbalie Bezwaarschrift indienen Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Als belanghebbende moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waartegen en waarom u bezwaar maakt. Ook moeten de naam, adres, aanslagbiljetnummer en handtekening van de belanghebbende op het bezwaarschrift staan. Bent u het niet eens met de uitspraak die u krijgt op uw bezwaarschrift? U kunt dan beroep aantekenen bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierechten betalen. Per 1 januari 2019 is het griffierecht € 47,- voor natuurlijke personen en € 345,- voor rechtspersonen.

 • Verlaging bijstandsuitkering

  Aan de bijstandsuitkering die u ontvangt, zijn rechten en plichten verbonden. Houdt u zich aan deze afspraken, dan krijgt u de uitkering waar u recht op hebt. Wanneer u zich niet aan de verplichtingen houdt Als u zich niet of niet volledig houdt aan de verplichtingen die aan uw recht op uitkering zijn verbonden, verlaagt Laborijn op basis van de maatregelverordening tijdelijk uw uitkering. U krijgt onder andere in de volgende situaties een verlaging van uw uitkering. Als u: uw arbeidsverplichting of tegenprestatie niet of niet voldoende nakomt; verkeerde of geen informatie hebt opgegeven, bijvoorbeeld over een wijziging in uw woon-, leef-, persoons- gezins- of financiële situatie; zich agressief gedraagt bij Laborijn of tegenover een medewerker die zich op wat voor manier dan ook bezighoudt met uw uitkering; langer dan de toegestane of opgegeven periode in het buitenland verblijft; uw verblijf in het buitenland niet vooraf schriftelijk heeft gemeld. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Er kunnen zich nog andere situaties voordoen waardoor uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Maar als u zich netjes aan de afspraken houdt, is er geen reden om uw uitkering tijdelijk te verlagen. De verlaging van de uitkering is voor minimaal één maand. Als u zich opnieuw niet aan de afspraken houdt, kan de uitkering voor een langere periode worden verlaagd. Bij de bepaling van de hoogte van de verlaging wordt altijd rekening gehouden met de mate waarin u verwijtbaar heeft gehandeld, de ernst van de gedraging en uw persoonlijke omstandigheden. Wat houdt de maatregelverordening nu precies in en wat betekent dit voor u als bijstandsgerechtigde? In de Maatregelverordening staat weergegeven in welke gevallen u een maatregel opgelegd krijgt. Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Doetinchem ontvangt, betekent dit dat u hieraan rechten kunt ontlenen maar ook dat u verplichtingen heeft. ( zie rechten en plichten) Als u een maatregel opgelegd krijgt, betekent dit u zich niet of niet volledig aan uw verplichtingen heeft gehouden. Een maatregel is een verlaging van de uitkering. Aan welke verplichtingen moet u zich houden? Aan het ontvangen van een uitkering is de verplichting verbonden dat u zelf alles meldt wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Dit heet de inlichtingenplicht. Hieronder valt bijvoorbeeld het melden van een verhuizing, het hebben van inkomsten naast de uitkering. Als u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met uw consulent. Daarnaast bent u verplicht medewerking te verlenen aan het verkrijgen of behouden van werk. Hieronder valt het zich laten registreren als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf, maar ook medewerking verlenen aan een door de consulent opgesteld trajectplan. Ook wordt er van u verwacht dat u zich correct gedraagt tegenover de consulent of een andere ambtenaar die zich bezig houdt met u en uw uitkering. Als u tegen hen schreeuwt, gaat schelden of gewelddadig wordt heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Hoe hoog is de maatregel? Afhankelijk van de verplichting waar u zich niet aan houdt en van de ernst hiervan wordt aan u een maatregel opgelegd. Een maatregel kan variëren van 5% bij een licht vergrijp tot wel 100% van uw uitkering bij een ernstige gedraging voor de duur van een maand. Het opleggen van een maatregel is een middel om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt, niet om te bezuinigen of klanten leed te bezorgen. Voorop staat ongewenst gedrag te verbeteren. De enige manier om dat wettelijk te bereiken is de uitkering te verlagen. In de verordening staan de verschillende verplichtingen benoemd met de verschillende maatregelen die daar tegenover staan. Zo gelden voor iedereen dezelfde regels!  

 • Bodemkwaliteitskaart

  In 2012 is de regionale bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan voor de regio Achterhoek vastgesteld. De regels voor grondverzet zijn hiermee aanzienlijk vereenvoudigd. De spelregels waar u als gebruiker mee te maken krijgt, zijn uitgewerkt in het bodembeheerplan. In algemene zin geldt dat vrij grondverzet mogelijk is, mits er geen sprake is van voor bodemverontreiniging verdachte locaties. Belangrijk uitgangspunt is namelijk dat de bodem door het toepassen van grond niet viezer wordt (stand still). Voorafgaand aan het grondverzet dient een melding te worden gedaan via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Hier vindt u ook verdere informatie over de regels van het bodembeleid. De gemeente waar de grond wordt toegepast bekijkt daarna of grondverzet mogelijk is. Met ingang van 1 april 2013 is de toets grondverzet door de regiogemeenten overgedragen aan de Omgevingsdienst Achterhoek. Bij deze toets wordt gekeken of er sprake is van een verdachte locatie en of de spelregels goed zijn toegepast. Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is mogelijk binnen de volgende gemeenten: Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Grondverzet buiten de deelnemende gemeenten mag niet op basis van de bodemkwaliteitskaart.

 • Burgerinitiatief

  Hebt u als inwoner een idee voor Doetinchem, Gaanderen of Wehl? Dan hebt u het recht om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief. U kunt uw idee uitwerken tot een plan. De gemeenteraad beslist eerst of uw plan aan de voorwaarden voldoet. Daarna volgt een inhoudelijke bespreking van uw plan door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan uw plan - het burgerinitiatief - wel of niet overnemen. Voor het indienen hiervan hebt u een voorstel inclusief ondersteuningsverklaring nodig (formulier ondersteuningsverklaring staat onder Bijlagen). Tip: Zet uw bijlage 'het invulformulier met de handtekeningen' vast klaar als bestand op uw computer. Vul het formulier voor een voorstel van een burgerinitiatief digitaal in. Dit kan zonder DigiD-code: Voorstel burgerinitiatief Is het indienen van een burgerinitiatief de beste manier om uw idee uit te voeren? Bespreek uw idee eerst met de wijkregisseur in uw buurt of met de raadsgriffier: Wijkwerk Doetinchem: De mensen binnen het wijkwerk (bewoners en professionals) nemen initiatieven en pakken knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Griffier: griffie@doetinchem.nl of (0314) 377 145. De griffier informeert inwoners over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad. Hij kan u eventueel adviseren over de haalbaarheid van uw idee. Wat moet ik doen? Voor het indienen van een burgerinitiatief hebt u een plan inclusief een ondersteuningsverklaring nodig. De ondersteuningsverklaring bevat de namen, adressen en handtekeningen van inwoners van de gemeente Doetinchem die uw plan ondersteunen: - vijf handtekeningen zijn nodig als het plan op uw straat of directe woonomgeving betrekking heeft; - vijftien handtekeningen als het gaat om iets in uw wijk of dorp; - vijftig handtekeningen als uw plan de hele gemeente aangaat. Geef in uw plan duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen en wat het voorstel (ongeveer) gaat kosten. Het plan met ondersteuningsverklaring stuurt u naar de gemeenteraad: griffie@doetinchem.nl of Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. De volgende stappen zijn aan de raadsgriffier. Als uw plan haalbaar is, zal hij dit als burgerinitiatief begeleiden naar de raad. Wat gebeurt er met uw initiatief? De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het burgerinitiatief of uw plan op de raadsagenda wordt geplaatst. Als de raad uw plan wil behandelen, moet hij er binnen vier maanden een besluit over nemen. U krijgt een uitnodiging om een toelichting op uw plan te geven. De griffie informeert u over het raadsbesluit en over de uitvoering van uw plan. Wat kan niet als burgerinitiatief? Een vraag over gemeentelijk beleid. Een klacht, subsidieverzoek of bezwaarschrift. Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarvoor de raad niet bevoegd is om een besluit te nemen. Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarover de raad nog onlangs een besluit genomen heeft. Andere middelen om het gemeentebestuur te benaderen U kunt een e-mail of brief sturen aan het college, de burgemeester of een wethouder, een klacht of bezwaarschrift indienen, inspreken in een beeldvormende raad of een afspraak maken met raadsleden. Meer informatie vindt u op onze website.

 • GarantVerzorgd

  Hebt u een laag inkomen en hoge zorgkosten? En vindt u het lastig om een geschikte zorgverzekering te vinden? Of bent u daardoor helemaal niet verzekerd? Dan is de GarantVerzorgd zorgverzekering 1, 2 of 3 misschien iets voor u. GarantVerzorgd is een collectieve zorgverzekering van zorgverzekeraar Menzis in samenwerking met de gemeente Doetinchem. GarantVerzorgd vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Uit de aanvullende verzekering krijgt u een extra vergoeding voor onder andere brillen, hoortoestellen, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo. GarantVerzorgd bestaat uit: basisverzekering aanvullende verzekering tandartsverzekering U kunt naast de basisverzekering van Menzis uit drie aanvullende pakketten kiezen: GarantVerzorgd 1, GarantVerzorgd 2 en GarantVerzorgd 3. Hebt u weinig zorgkosten en een laag inkomen? Dan is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keuze. Hebt u veel zorgkosten en maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering? Dan is GarantVerzorgd 3 een goede keuze. Wilt u een zorgverzekering via GarantVerzorgd? Als u al bij Menzis verzekerd bent,kunt u het hele jaar door overstappen naar GarantVerzorgd. Bent u nu verzekerd bij een andere verzekeraar? Dan kunt u één keer per jaar overstappen, namelijk vóór 1 januari. Uw overstap kunt u regelen op de website van Gezondverzekerd. Wat zijn de voordelen van GarantVerzorgd? U krijgt een korting van 6% op de basisverzekering. U krijgt een korting van 9% op de premie van de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering. U krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdrage Wmo. Gemeente Doetinchem betaalt mee aan het wettelijk verplicht eigen risico als u deze volledig gebruikt. Gemeente Doetinchem betaalt een deel van de premie van GarantVerzorgd 3, tenzij u een hoger inkomen hebt dan 120% van de bijstandsnorm. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring. Voor wie is GarantVerzorgd? GarantVerzorgd is voor mensen met een laag inkomen en vermogen en/of een grote zorgvraag. Een laag inkomen hebt u als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. In de onderstaande tabel kunt u zien of u in aanmerking komt. Tabel bijstandsnorm Uw leeftijd Inkomen alleenstaanden Inkomen gehuwden/samenwonenden Jonger dan 21 jaar €    305,27 €   610,78 21 tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.236,50 € 1.766,44 Vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.384,84 € 1.885,80 Mensen die in een inrichting verblijven €    433,54 €    699,01 Bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Let op: sinds 2015 geldt de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, uw bijstandsnorm daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager de bijstandsnorm. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met gemeente Doetinchem (0314) 377 377. Hebt u een hoger inkomen? En hoge zorgkosten? Ook dan kunt u gebruikmaken van GarantVerzorgd. Maar dan alleen van GarantVerzorgd 3. Deze polis is speciaal ontwikkeld om het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en compensatie eigen risico (CER) op te vangen. U betaalt de volledige premie zelf, maar profiteert wel van de uitgebreide dekking, het meeverzekerde eigen risico en de bijbehorende kortingen. Meer weten? Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar de consulent ‘bijzondere regelingen’. De consulenten houden telefonisch spreekuur. U kunt hen op werkdagen bellen van 9.00 tot 10.30 uur. Het telefoonnummer is: (0314) 377 377. De meest gestelde vragen en antwoorden over de GarantVerzorgd vindt u op de website van Buurtplein. Wat moet ik doen? Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar door overstappen naar de GarantVerzorgd. Bent u nu verzekerd bij een andere verzekeraar? Dan kunt u één keer per jaar overstappen. Dat is altijd vóór 1 januari. U kunt de GarantVerzorgd aanvragen bij de gemeente Doetinchem, Terborgseweg 21, 7001 GM Doetinchem, telefoonnummer: (0314) 377 377. Ook online kunt u overstappen via de website van Gezondverzekerd. Wilt u meer informatie? U kunt met vragen ook terecht bij de gemeente, Terborgseweg 21, Doetinchem. Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van Menzis: (088) 22 240 40. Wat kost het? De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest. En of u een bijdrage in de premie krijgt van de gemeente Doetinchem. U kunt de premie vergelijken via Gezondverzekerd. Premie zorgverzekeringen 2019 Premie zorgverzekering 2019 zorgpakket bedrag Basisverzekering € 114,68 per maand GarantVerzorgd 1 € 6,32 per maand GarantVerzorgd 2 € 18,66 per maand GarantVerzorgd 3 € 43,82 per maand Premie tandverzekeringen 2019 Premie tandverzekering 2019 zorgpakket bedrag GarantTandVerzorgd 250 € 10,46 per maand GarantTandVerzorgd 500 € 17,24 per maand GarantTandVerzorgd 750 € 29,07 per maand TandVerzorgd 1P € 6,32 per maand

 • Eigen bijdrage

  U krijgt een maatwerkvoorziening van de gemeente Doetinchem. Bijvoorbeeld ondersteuning thuis schoon huis of een scootmobiel. Een deel van de kosten hiervoor betaalt u zelf. We noemen dit een eigen bijdrage. In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat dat de gemeente dit van u mag vragen. Op deze webpagina leest u meer informatie over de eigen bijdrage. Voor welke maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage? De eigen bijdrage geldt voor alle maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo, behalve voor rolstoelen en ZOOV op maat. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betalen uw ouders en/of verzorgers alleen een eigen bijdrage voor de woningaanpassing. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Abonnementstarief Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo en geldt er een standaard abonnementstarief. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken. Opvang en beschermd wonen vallen niet onder het abonnementstarief. Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken. Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Gemeente Doetinchem vindt dat zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht de hoogte van iemands inkomen of het eigen vermogen. Is het betalen van de eigen bijdrage voor u een probleem? Misschien zijn de volgende mogelijkheden voor u een oplossing: Garant Verzorgd Verzekering U kunt de eigen bijdrage Wmo en andere medische kosten verzekeren via Garant Verzorgd. Dit is een collectieve zorgverzekering van de gemeente Doetinchem en zorgverzekeraar Menzis. Bent u nu ook verzekerd via Menzis? Dan kunt u gedurende het hele jaar overstappen op Garant Verzorgd. Hebt u nu een andere zorgverzekering? Dan kan dit voor het begin van elk nieuw jaar. Via Garant Verzorgd krijgt u een vergoeding tot maximaal € 400,- per kalenderjaar voor de eigen bijdrage Wmo. Een extra voordeel van Garant Verzorgd is dat u zich ook kunt verzekeren voor het eigen risico. Hebt u een laag inkomen? Dan betaalt de gemeente Doetinchem mee aan de premie van Garant Verzorgd. Hebt u een hoger inkomen en maakt u veel medische kosten? Dan kunt u wel deelnemen, maar betaalt u de premie zelf. Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage In bijzondere gevallen kan de gemeente een oplossing bieden in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de bijzondere bijstand. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij de consulent bijzondere regelingen bij de gemeente. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van: Het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Dit verzamelinkomen vraagt u op bij de Belastingdienst. Vraagt u om een IB60-formulier. Hoeveel spaargeld u hebt. Uw leeftijd. Of u alleen of met meerdere mensen in een huis woont. Wat de voorziening kost. Welk soort ondersteuning u hebt. Het aantal uren dat u ondersteuning hebt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties