Resultaten

1 - 10 van de 38 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken. Dit is geregeld in het Verdrag van Aarhus (2004), dat ook door Nederland is ondertekend. Het indienen van een verzoek is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Automatische incasso

  Automatische incasso

 • Verkeersbesluit, verzoek tot nemen

  Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit.

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater. U kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als u kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.

 • Watertoets bij ruimtelijke plannen

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben. Maar ook als bijvoorbeeld een particulier of ondernemer een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig heeft, komt de watertoets aan de orde.

 • Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

  Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren. Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.).

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing. De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken en natuurterreinen moeten betalen.

 • Bouwen in de buurt van water of dijk, watervergunning

  Wilt u bouwen vlakbij dijken of sloten? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. Voor bouwen in de buurt van dijken en sloten heeft het waterschap regels. Deze regels staan in de zogenaamde Keur van het waterschap uitgewerkt.

 • Bijzonder transport over de weg, ontheffing

  In de Regeling Voertuigen staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Watervergunning, aanvraag

  De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten gaan op in één watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werd gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties