Resultaten

1 - 10 van de 38 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Kwijtschelding aanvragen

  Kwijtschelding aanvragen

 • Bezwaar indienen

  Bezwaar indienen

 • Inzien aanslag

  Inzien van uw waterschapsaanslag.

 • Automatische incasso

  Automatische incasso

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingsheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Toepassing alleenwonendentarief, aanvraag

  Wanneer een huishouden uit twee of meer personen bestaat, dan krijgt u een heffing voor 3 vervuilingseenheden (VE). Bestaat het huishouden uit één persoon en staat u ook in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) als alleenwonend ingeschreven, dan krijgt u een heffing van 1 vervuilingseenheid.

 • Informatieplicht bestuursorgaan

  Een ieder kan een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. U moet bij uw verzoek de bestuurlijke aangelegenheid vermelden of het daarop betrekking hebbend document, waarover u informatie wenst te ontvangen. Een bestuurlijke aangelegenheid is een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan.

 • Bronnering, sanering of andere grondwateronttrekkingen

  U heeft een vergunning nodig van het waterschap als u grondwater uit de bodem wilt halen (dit heet ook wel grondwateronttrekking). Bronbemalingen, grondwatersaneringen en drainages zijn voorbeelden van grondwateronttrekkingen. Soms is een melding al genoeg. Op de website van het waterschap staat wanneer een melding genoeg is en wanneer u een vergunning nodig heeft.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties