Resultaten

1 - 10 van de 204 Resultaten
Toon producten van Lingewaard
 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa. U vraagt een identiteitskaart aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw identiteitskaart afhalen. Afspraak maken voor aanvragen Afspraak maken voor afhalen Identiteitskaart laten (thuis)bezorgen Uw identiteitskaart kan op afspraak op ieder gewenst adres bezorgd worden (met uitzondering van de Waddeneilanden). U hoeft uw document dus niet meer op te halen. De kosten bedragen € 4,95 per bezorging. Het bedrijf Dynasure bezorgt uw document. Meer informatie vindt u op de pagina (thuis)bezorgen reisdocumenten. Kwijt of gestolen? Als uw ID-kaart vermist is, dan is het belangrijk dat u dit snel doorgeeft.  Vermissing of diefstal reisdocument aangeven

 • Rijbewijs aanvragen of verlengen

  Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan kunt u een rijbewijs aanvragen in de gemeente waar u woont. Ook voor het verlengen/vernieuwen van uw rijbewijs of voor een categorie-uitbreiding kunt u daar terecht. Het aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen. Afspraak rijbewijs aanvragen/vernieuwen  Afspraak rijbewijs afhalen Gezondheidsverklaring De Gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze verklaring moet u invullen voordat u rijexamen gaat doen. Ook in bepaalde andere situaties moet u de verklaring invullen, bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of bij een rijbewijs in de categorie C of D. U kunt de Gezondheidsverklaring kopen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Meestal vraagt de rijschool de Gezondheidsverklaring voor u aan. Let op! De Gezondheidsverklaring kan niet bij de gemeente verkregen worden.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Voor een bezoek aan Nederland hebben sommige buitenlandse bezoekers een visum nodig. Om dit visum te krijgen is in een aantal gevallen een garantverklaring vereist. In het bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking verklaart u waarom u de persoon hebt uitgenodigd. Bijvoorbeeld voor een vakantie. Dit helpt diegene om het visum te krijgen.

 • Geslotenverklaring, ontheffing

  Een geslotenverklaring betekent dat het - tussen bepaalde tijden - verboden is om het gebied in te rijden met een voertuig. Het is bedoeld om een gebied leefbaar, aantrekkelijk of verkeersveilig te houden. Wilt u het gesloten gebied toch inrijden, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Lingewaard. Online aanvragen ontheffing DigiD Online aanvragen ontheffing met eHerkenning

 • Rolstoel lenen via de uitleenservice

  Heeft u incidenteel een rolstoel nodig? Met Incidenteel bedoelen we niet meer dan 2 dagen in de week. Dan kunt u gebruik maken van de rolstoel uitleenservice van de gemeente Lingewaard. Wilt ur de rolstoel gebruiken tijdens een korte vakantie van maximaal 7 dagen? Dan maken wij een uitzondering voor u.   

 • Bromfietsrijbewijs

  U vraagt uw bromfietsrijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na ongeveer een week kunt u uw bromfietsrijbewijs afhalen. Spoedaanvraag Als u snel uw bromfietsrijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. Afspraak maken afhalen bromfietsrijbewijs

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden

 • Automatische incasso: machtiging, wijziging, intrekking

  De gemeentelijke belastingen kunt u in één keer overmaken of in termijnen betalen via een automatische incasso. Heeft u een machtiging automatische incasso afgegeven? Dan schrijven wij het afgesproken bedrag in 10 termijnen van uw rekening af. Dankzij een automatische incasso bent u nooit te laat met betalen. U loopt daardoor ook geen risico op extra (aanmanings)kosten. Natuurlijk moet u er wel voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Automatische incasso kunt u online regelen. Online regelen automatische incasso DigiD  Online regelen automatische incasso eHerkenning  Als de automatische incasso wordt ingetrokken, moet een eventueel nog openstaand bedrag binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet alsnog te worden betaald. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij het klant contact centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111. Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Lingewaard​​​ op het Gemeenteblad van Lingewaard.

 • Grondprijzen

  Gronduitgifteprijzen 2020/2021 In deze grondprijzenbrief is de wijze waarop de grondwaarden worden bepaald vastgelegd. Het gaat hier over de grondwaarden voor woningbouw, kantoren, detailhandel, horeca, huurwoningen, bedrijventerreinen, niet-commerciële voorzieningen, transformatorruimten, garageboxen en reststroken. Met deze grondprijzenbrief willen we op een heldere manier uitleggen hoe bepaalde grondwaarden tot stand komen. Bedrijventerreinen De gemeente heeft besloten om de grond op de bedrijventerreinen Agropark en Houtakker II te verhogen.De gronduitgifteprijs voor het bedrijventerrein Pannenhuis II is gelijk gebleven. Woningbouw De gemeente heeft ervoor gekozen om de grondprijs per locatie te bezien. Hierdoor bewegen de grondprijzen automatisch mee met de marktomstandigheden, zodat de gemeente altijd marktconforme prijzen hanteert.De gronduitgifteprijzen in deze grondprijzenbrief zijn een vertaling van de huidige marktomstandigheden in Lingewaard. Methodieken voor grondwaardebepaling  De gemeente Lingewaard hanteert momenteel verschillende methoden om een gronduitgifteprijs vast te stellen. Deze worden hierna beschreven. Residuele grondwaarde methode Bij de residuele grondwaarde methode wordt de waarde van de grond afgeleid van de opbrengsten en kosten van de bestemming die wordt gerealiseerd. De residuele waarde is het verschil tussen de marktwaarde van het onroerend goed en de kosten om het onroerend goed te realiseren (de stichtingskosten). De residuele methodiek is nuttig bij een transparante sturing op de gebouwde kwaliteit, omdat een grote mate van inzicht wordt gegeven in de opstalexploitatie. Voorbeeld Prijs woning (Vrij Op Naam / incl. 21% BTW) € 242.000 Prijs per woning (excl. 21% BTW) € 200.000 Bouwkosten € 110.000 Bijkomende kosten (incl. winst & risico) € 30.000 ---------------- Kavelprijs (excl. BTW) ---------------- € 60.000 Comparatieve methode Deze methode wordt ook wel de vergelijkende methode genoemd. Bij deze methode wordt de gronduitgifteprijs gebaseerd op een vergelijking met prijzen van anderelocaties in Lingewaard en/of buurgemeenten. Hiervoor wordt jaarlijks een benchmark uitgevoerd.Deze methode gebruikt de gemeente Lingewaard bij het bepalen van haar gronduitgifteprijzen voor bedrijventerreinen, reststroken, gronden voor nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen.  Vaste prijs Deze methode gaat uit van een vast bedrag per eenheid. De eenheid kan een woning zijn, maar ook een vierkante meter gebouw of een vierkante meter grond. De berekening vindt plaats op basis van de gemiddelde minimale kostprijs of op basis van de werkelijke kostprijs, afhankelijk van de functie. Deze methode wordt inLingewaard gebruikt voor de betaalbare huurwoningen. Tender/prijsvraag Bij deze methode worden meerdere (markt)partijen uitgenodigd om in concurrentie een bod te doen op bouwgrond. Afhankelijk van de gestelde prijs/kwaliteit criteria wordt bouwgrond aan de hoogst scorende partij verkocht. Grondquote Bij de grondquotemethodiek wordt de waarde van de grond bepaald door een percentage te nemen van de VON-prijs exclusief omzetbelasting. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de hoogte van de verkoopwaarde van de woning (bij duurdere woningen geldt een hoger percentage). Voorbeeld Prijs woning (Vrij Op Naam) € 242.000 Prijs per woning (VON excl. 21% BTW) € 200.000 Kavelprijs bij grondquote van 30% ------------ € 60.000 Toelichting op de gronduitgifteprijzen In de tabel op de volgende pagina is per functie de gronduitgifteprijs en de grondslag voor de berekening van de gronduitgifteprijs opgenomen. BTW/overdrachtsbelasting De gronduitgifteprijzen zijn exclusief BTW en/of overdrachtsbelasting. Vaststelling grondprijzenbrief Deze grondprijzenbrief is vastgesteld door het college van B&W op 3 december 2019 en gepubliceerd op 11 december 2019. Geldigheid grondprijzen De nieuwe gronduitgifteprijzen gelden vanaf 1 januari 2020 tot het moment dat een nieuwe grondprijzenbrief wordt vastgesteld door het college en gepubliceerd. De prijzen zijn bepaald op prijspeil 1 januari 2020. Overgangsregeling Voor gevallen waar al, voor de datum van publicatie een contractuele afspraak is gemaakt met betrekking tot de te hanteren gronduitgifteprijzen, blijven de gecontracteerde gronduitgifteprijzen van kracht. Standaardsituaties De in deze brief opgenomen gronduitgifteprijzen gelden voor standaardsituaties. Indien daartoe aanleiding is kan in specifieke gevallen van afgeweken worden. De grondprijs wordt in deze gevallen bepaald op basis van taxatie. Actualisatie grondprijzen De grondprijzenbrief is een openbaar document. Om de twee jaar wordt de grondprijzenbrief geactualiseerd. Bij de actualisatie wordt rekening gehouden met de geldende beleidskaders en marktomstandigheden. De grondprijzenbrief wordt door het college van B&W vastgesteld.

 • Verhuizing doorgeven

  Wanneer moet u een verhuizing doorgeven? Wanneer u binnen of naar de gemeente Lingewaard gaat verhuizen, dan bent u verplicht deze verhuizing door te geven aan het Klant Contact Centrum team Burgerzaken.  Bij inschrijving in de gemeente Lingewaard wordt u automatisch uitgeschreven bij uw vorige gemeente. U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Bij vertrek naar het buitenland (emigratie), bent u verplicht dit binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland door te geven. U dient schriftelijk aangifte van vertrek naar het buitenland te doen indien de redelijke verwachting bestaat dat u ten minste 2/3 van een jaar in het buitenland zult verblijven. Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente, moet u zich laten inschrijven bij uw nieuwe gemeente. Voor vestiging in de gemeente Lingewaard vanuit het buitenland dient u een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum (KCC). Verhuizing online doorgeven met DigiD

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties