Resultaten

1 - 10 van de 164 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
 • Aansprakelijkheid gemeente?

  De gemeente kan aansprakelijk zijn voor de schade die u heeft opgelopen. De aansprakelijkheid wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. Om de gemeente aansprakelijk te kunnen stellen moet u aantonen dat er schade is. U dient zelf aan te tonen dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt of dat de schade is ontstaan door nalaten van de gemeente. Hebt u schade geleden door een gebrek aan de weg, een pad of trottoir dan moet de gemeente aantonen dat uw schade niet aan de gemeente te verwijten is. Het gaat overigens alleen om schade door een gebrek aan het weglichaam, niet om bijvoorbeeld schade als gevolg van modder op het weglichaam. De veroorzaker is hiervoor aansprakelijk, in dit geval degene die de modder op het weglichaam heeft achtergelaten. De weg of het trottoir hoeven niet in perfecte staat te zijn. Putten mogen iets uitsteken en tegels en straatklinkers hoeven niet helemaal recht te liggen. Van de weggebruiker wordt normale oplettendheid gevraagd, aanpassing aan de omstandigheden, zoals het weer, en ook bekendheid ter plaatse wordt meegerekend. Verzekeringsmaatschappij De gemeente meldt claims boven het eigen risico of claims met letselschade als gevolg bij haar verzekeringsmaatschappij, die de claim dan verder afhandelt. De gemeente zal u in dit geval bij vragen altijd doorverwijzen naar de verzekeraar. Dat betekent niet dat de gemeente niet meer aansprakelijk zou kunnen zijn, het betekent alleen dat de verzekeraar voor de gemeente uitzoekt of de gemeente al dan niet aansprakelijk is. Als de verzekeraar tot aansprakelijkheid besluit zorgt zij voor de afwikkeling van uw claim.

 • Adoptie

  Bij de gemeente kunt u geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen. Als u een kind wilt adopteren, kunt u contact opnemen met een advocaat. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente automatisch bericht van de griffier. Is het geadopteerde kind in het buitenland geboren, dan wordt dit doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage. Van de woongemeente krijgt u bericht over de aangebrachte wijzigingen in de basisregistratie personen. Kijk ook op www.adoptie.nl www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie

 • Adresonderzoek

  Staat iemand onterecht ingeschreven op uw adres? Geef dit dan door aan de gemeente. Wanneer kunt u een adresonderzoek aanvragen? Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Of ontvangt u post van oude bewoners? Dit kan vervelende gevolgen voor u hebben. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor eventuele te ontvangen toeslagen en uitkeringen. Maar ook deurwaarders en politieagenten kunnen aanbellen voor uitstaande boetes of aanhoudingen die niet voor u bedoeld zijn. U kunt de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan het nieuwe adres van deze persoon. Er zijn twee mogelijkheden voor het aanvragen van een adresonderzoek, namelijk: Vraag een adresonderzoek digitaal aan. Maak duidelijke scans van de benodigde documenten en stuur ze als bijlage mee met het formulier. Anders neemt de gemeente uw verzoek niet in behandeling. Vraag een onderzoek via de balie op het gemeentehuis aan. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee? Procedure Als er een sterk vermoeden is dat iemand niet meer woont op het adres waarop hij of zij in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven staat, krijgt hij of zij een brief van de gemeente Neder-Betuwe. In deze brief meldt de gemeente dat zij het vermoeden heeft dat de persoon niet meer woonachtig is op het adres waarop hij/zij staat ingeschreven in de BRP. De gemeente vraagt de persoon aangifte van verhuizing te doen. Ontvangt de gemeente geen reactie op deze brief, dan stuurt zij een brief waarin zij aangeeft van plan te zijn (het voornemen heeft) om de persoon uit te schrijven van het BRP adres. Met deze brief krijgt de persoon een laatste mogelijkheid aangifte van verhuizing te doen. Of aan te geven dat hij of zij nog wel woont op het genoemde adres. Deze beide brieven gaan naar het laatst bekende adres waar hij of zij ingeschreven staat in de BRP. Ook sturen wij deze brieven naar het vermoedelijke nieuwe adres. Daarnaast wordt het voornemen gepubliceerd in Het Gemeentenieuws en op onze website. Ontvangt de gemeente geen reactie van betrokkene, dan schrijven wij de persoon van het adres uit. Dit betekent dat de gemeente de registratie in de BRP opschort vanwege vertrek uit Nederland. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief met het voornemen is verstuurd. Het besluit hiertoe publiceren wij in Het Gemeentenieuws en op onze website. Op het moment van uitschrijving, ontvangen instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst hiervan automatisch bericht.  Een huisbezoek door een toezichthouder BRP kan onderdeel uitmaken van de procedure. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente Neder-Betuwe mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een adresonderzoek. Hoe lang duurt het? Een adresonderzoek duurt gemiddeld 8 tot 10 weken. Het leveren van (zoveel mogelijk) informatie over de vermoedelijke verblijfplaats van de persoon helpt ons om het onderzoek goed uit te voeren en te bespoedigen. Bezwaar De persoon om wie het gaat kan binnen zes weken na datum van het besluit een bezwaarschrift indienen. Voorwaarden U bent eigenaar, huurder of (mede)bewoner van de woning.

 • Afval en reiniging

  Ook in onze gemeente zorgt Avri voor alles rondom de afvalverwijdering. Op de website van Avri vindt u uitgebreide informatie en het laatste nieuws over Avri. Ook kunt u hier terecht voor informatie over de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval door Avri in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Wat is afval? We produceren jaarlijks gemiddeld bijna 500 kilo afval per persoon. Dat is een hele hoop. Maar wat is nu eigenlijk afval? Dat is geen gemakkelijke vraag. Wat voor de één afval is, is voor de ander een grondstof. Wat afval is, hangt vooral af van wat degene die het afval in handen heeft, ermee wil doen. Wil hij het kwijt (weggooien), dan is meestal sprake van een afvalstof. Voorbeelden zijn groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), lege verpakkingen (bijvoorbeeld glazen potjes en kunststof flessen), bouw- en sloopafval of autobanden. Voor informatie over onder andere... Plastic verpakkingsafval aan de straat zetten; Huishoudelijk afval; Klein chemisch afval; Legen van milieubox; Oud papier en textiel; Glas in de glasbakken; Afval laten halen door de AVRI-ophaaldienst; Elektrische en elektronische apparatuur; Bouw- en sloopafval; Asbest; Metalen en oud ijzer; Zelf afval brengen aan de milieustraat; Extra containers; Afvalstoffenheffing; gaat u naar de website van Avri. Klachten? Hebt u klachten of opmerkingen over de openbare ruimte zoals het plantsoen of de straat? Bijvoorbeeld doordat er veel modder op de weg ligt, de straten glad zijn of dat er teveel poep op de stoep ligt? Hinderlijk overhangend groen of teveel onkruid? Een loszittende stoeptegel of een gat in de weg? Een niet-werkende lantaarnpaal of verkeerslicht? Meld dit dan bij Avri via (0345) 58 53 53, melding@avri.nl of via het webformulier op de website van Avri of download de gratis Avri-app. Graffiti Kunst op de muur, maar niet altijd gewenst. Hebt u klachten over graffiti? Dan kunt u dit bij Avri melden via (0345) 58 53 53, melding@avri.nl of via het webformulier op de website van Avri of download de gratis Avri-app. Zwerfafval Klachten over zwerfafval kunt u melden bij de gemeente Neder-Betuwe via of telefoonnummer 14 0488. Indien u zelf zwerfafval wilt inzamelen kunt u hiervoor bij de gemeente materiaal ophalen zoals speciale afvalzakken, een afvalknijper, een veiligheidshesje en handschoenen. Voor het ophalen van het zwerfafval kunt u gebruik maken van de ophaalservice van Avri. Deze ophaalservice kunt u aanvragen bij dhr. P. van den Berg via info@nederbetuwe.nl.

 • Alcohol- en softdruggebruik

  In onze gemeente zijn openbare plaatsen aangewezen waar het gebruik van alcohol en softdrugs verboden is. Het is verboden op de volgende openbare plaatsen of in een voor publiek toegankelijk gebouw softdrugs te gebruiken of alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken verpakkingen bij u te hebben. Voor alcoholgebruik geldt een uitzondering in horecabedrijven met een drank- en horecavergunning. Het verbod geldt: a. algemeen, in of op: speelvoorzieningen en -pleinen bushokjes minder dan 50 meter afstand van gebouwen en terreinen die bestemd zijn voor opvang of onderwijs van jonge kinderen en jeugd (scholen/peuterspeelzalen/kinderopvang) en verder voor : b. kern Opheusden: gedeelte Fazantstraat, Lijsterstraat, Kievitstraat, Ooievaarstraat, Vuurdoornstraat, Elzenstraat, gedeelte Seringenstraat (zie plattegrond); c. kern Kesteren: Dorpsplein, gedeelte Rijnbandijk, gedeelte A. van Ostadestraat, Frans Halsstraat, gedeelte Achterdorp, Vinc. Van Goghstraat, gedeelte Jan Steenstraat, Gerard Doustraat (zie plattegrond);                  d. kern Ochten: gedeelte Liniestraat, kruising Burg. H. Houtkoperlaan/44 RI straat, gedeelte Molendam, Schoolstraat, gedeelte Ambachtstraat (zie plattegrond); e. kern Dodewaard: gedeelte Dalwagen, Molenpad, Dorpsplein, Westerengstraat, gedeelte Matensestraat, W. de Zwijgerlaan (zie plattegrond); Overtreding van dit verbod is strafbaar. Let op: alcoholbezit is voor jongeren onder de 18 jaar altijd strafbaar op openbare plaatsen en in voor publiek toegankelijke ruimten (Drank- en Horecawet). Meldingen Voor meldingen kunt u contact opnemen met Politie Gelderland Zuid, team Neder-Betuwe Tiel via (0900) 8844.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wilt u tijdens een festiviteit alcohol schenken? Aan het schenken van alcohol zijn regels verbonden. In een gebouw dat open staat voor publiek is hiervoor een vergunning nodig. Als het gaat om een zeer tijdelijke, bijzondere gelegenheid, kan de burgemeester een ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken anders dan in een horecabedrijf of bijbehorend terras. Bijvoorbeeld tijdens een: tentfeest een feestelijke (her)opening van een bedrijf een jaarmarkt etc. Voorwaarden Het schenken mag alleen onder leiding van een persoon van minimaal 21 jaar die in het bezit is van een SVH verklaring sociale hygiëne. Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden. In de meeste gevallen gaat de ontheffing samen met een evenementenvergunning. U kunt voor het aanvragen van beide hetzelfde formulier gebruiken. Wetgeving Drank- en Horecawet artikel 35.

 • Alcohol toezicht

  Sinds 1 januari 2013 controleert de gemeente of de regels voor alcohol worden nageleefd. Toezicht De gemeente heeft toezichthouders in dienst die horecabedrijven, slijterijen, supermarkten, maar ook jeugdsozen, dorpshuizen en sportkantines bezoeken. De gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaar houdt ook toezicht op het bezit van alcohol bij minderjarige jongeren op openbare plaatsen. Handhaving Wanneer de toezichthouder overtredingen van de Drank- en Horecawet constateert, kan hij een waarschuwing afgeven of direct een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van een bestuurlijke boete is landelijk vastgelegd. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als zij alcohol in hun bezit hebben. Dat geldt in een café of in de sportkantine, maar ook op straat of bijvoorbeeld in een park. De bekeuring is voor jongeren onder de 16 jaar €45,- en voor jongeren onder de 18 jaar €90,-. Meer informatie over jongeren en alcohol vindt u hier. De gemeente heeft een plan opgesteld waarin staat hoe de burgemeester handelt bij een overtreding. Dit handhavingsplan kunt u inzien onder het kopje 'Wetten' op deze pagina. Een melding maken? Wilt u iets melden, bijvoorbeeld een onverantwoorde situatie van drankverkoop, kunt u dit digitaal melden via info@nederbetuwe.nl. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Via dit adres kunt u ook vragen kwijt over het onderwerp alcohol. Meer weten over de regels rond alcohol? Zie de gerelateerde onderwerpen onderaan deze pagina.

 • Asbest

  Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom gelden strenge regels voor activiteiten met asbest. Op de volgende pagina’s vindt u informatie over asbest: Algemene informatie en informatie over het over het asbestdakenverbod: www.infomil.nl; De verschillende asbesttoepassingen vinden, met een filmpje over hoe u het zelf bovengenoemde toepassingen veilig kunt verwijderen: www.milieucentraal.nl; Algemene informatie en informatie over verwijdering van asbest door particulieren en bedrijven: www.odrivierenland.nl/onderwerp/asbest; Voor bedrijven in uw buurt die een inventarisatie of sanering kunnen verzorgen: www.ascert.nl; Voor het doen van een sloopmelding: www.omgevingsloket.nl.

 • Asbest verwijderen, melding

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. Particulier Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding doen via het Omgevingsloket Online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bij het behandelen van uw melding is bepaalde informatie nodig, zoals een asbestinventarisatierapport.  Soms mag u zelf asbest verwijderen. Dan heeft u geen asbestinventarisatierapport nodig. Dit mag als er sprake is van: Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel; Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel. Bij werkzaamheden die u door derden laat uitvoeren is wel altijd een asbestinventarisatierapport verplicht. Bedrijf Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U doet uw melding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor eHerkenning. Termijnen U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw volledige melding in te dienen. Als u in bovengenoemde gevallen als particulier zelf asbest verwijderd, doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.

 • Atlas Leefomgeving

  De website 'Atlas Leefomgeving' toont bezoekers informatie over de milieukwaliteit wanneer ze hun postcode intoetsen. Deze website is bedoeld voor burgers, maar geeft ook informatie die voor professionals interessant is, bijvoorbeeld makelaars, milieuorganisaties, scholen en ook ambtenaren van gemeenten en provincie. Milieu op postcodeniveau Wie een huis wil kopen, ziet op Atlas Leefomgeving of op die plek de lucht schoon is, of er kans is op geluidsoverlast en of de bodem is vervuild. De site maakt alle milieu-informatie toegankelijk voor inwoners. Belangrijke milieuthema’s Informatie is op te vragen over onder andere geluidbronnen, hoeveel geluid op een locatie voorkomt, de luchtkwaliteit in de buurt, vervuiling in de bodem, de kwaliteit van het zwemwater, overstromingsrisico’s, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en vergunningen van bedrijven.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties