Resultaten

1 - 10 van de 213 Resultaten
Toon producten van Noord-Holland
 • Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, aanwijzing

  De minister van Economische Zaken kan gebieden verklaren tot beschermde natuurgebieden of Natura-2000-gebieden. Voordat dit gebeurt, liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Een omschrijving van een Natura-2000-gebied staat in de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Deze 2 richtlijnen van de Europese Unie zijn in Nederland verwerkt in de Natuurbeschermingswet 1998:

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan: de minister de provincie de Inspectie van het Onderwijs Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden. U meldt als directeur de schoolopheffing aan: minister provincie en Inspectie van het Onderwijs U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • Onttrekken grondwater of infiltreren water, vergunning

  Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking. De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen: onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar openbare drinkwatervoorziening open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

 • Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

  De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook ligt het ontwerp 8 weken ter inzage bij de gemeente, waar iedereen zijn mening over het ontwerp kenbaar kan maken. Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie met een beschrijving van de grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

 • Vuurwerk, opslag en verkoop

  U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een 'melding Vuurwerkbesluit' via de AIM-module en een ‘melding Activiteitenbesluit’ bij Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1,2 of 3.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

 • Buurtbusprojecten Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van buurtbusvervoer in Noord-Holland waar het reguliere busvervoer schaars is. DoelgroepVerenigingen die openbaar vervoer per buurtbus verzorgen in Noord-Holland.De vereniging moet: Bij notariële akte zijn opgericht, Beschikken over een bankrekening, en Voldoende leden hebben die buurtchauffeur zijn om de gewenste dienstregeling altijd te kunnen uitvoeren.

 • Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland, subsidie

  Doel:De provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid.Doelgroep:Wij verlenen cofinanciering aan projecten die subsidie ontvangen op grond van onderstaande Europese programma’s:

 • Opruiming drugsafval Noord-Holland, subsidie

  Doelgroep (artikel 3): Subsidie kan worden aangevraagd door en verstrekt aan; a. gemeenten b. zakelijk gerechtigden Activiteiten (artikel 2): Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op; a. het opruimen van drugsafval; of b. het opruimen van bodemverontreiniging die voortvloeit uit het achterlaten van drugsafval.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties