Resultaten

1 - 10 van de 65 Resultaten
Toon producten van Sittard-Geleen
 • Aangifte overlijden

  Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Aangifte overlijden door begrafenisondernemer Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit doet u binnen 6 dagen na het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. U krijgt bericht van de gemeente wanneer het verlof voor begraven of cremeren klaar ligt.   Online doorgeven Aangifte overlijden door nabestaanden Nabestaanden kunnen alleen in de Stadswinkel aangifte van overlijden doen.   Maak afspraak Kosten     Prijs Aangifte overlijden Gratis Afschrift overlijdensakte (uittreksel Burgerlijke Stand) € 13,80   Begraafplaatsen Waar zijn de begraafplaatsen in Sittard-Geleen?  

 • Aankopen reststroken

  Reststroken zijn stukjes gemeentegrond van maximaal 150m² die geen openbare functie (meer) vervullen en die grenzen aan particuliere woningen. Als er naast uw woning  gemeentegrond ligt (een reststrook), kunt u een aanvraag doen om die grond te kopen.

 • Aanplakzuilen

  In Sittard-Geleen zijn aanplakzuilen beschikbaar voor aanplakbiljetten. Op deze zuilen kunnen particulieren, culturele organisaties en andere non-profit instellingen door middel van affiches of posters mededelingen aan het publiek kenbaar maken.     Aanplakzuilen worden geplaatst om wildplakken tegen te gaan. Bij wildplakken moet worden gedacht aan het plakken van bijvoorbeeld aankondigingen voor evenementen op straatmeubilair, elektriciteitskasten, viaducten en leegstaande panden. Wildplakken werkt ontsierend en verloederend en is in het kader van artikel 2:42 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Direct regelen Indienen aansprakelijkheid Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus wanneer zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade. Bij schade door de staat van wegen, paden en stoepen is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat de weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden.  Wat u moet weten De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom van belang uw schadeclaim goed te onderbouwen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling: een volledig ingevuld schadeformulier; een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?); kleurenfoto’s, tenminste een overzichtsfoto en een detailfoto; een goed gespecificeerde schadenota of schadebegroting; de originele aankoopnota van een beschadigde zaak; een politierapport indien aanwezig; getuigenverklaringen indien van toepassing. In sommige gevallen vraagt de gemeente om aanvullende gegevens en laat de beschadigde zaken inleveren .  Schriftelijk U kunt de gemeente ook schriftelijk aansprakelijk stellen. Hiervoor kunt u onderstaand schadeformulier printen, invullen, ondertekenen en voorzien van bewijsstukken. Welke bewijsstukken dit zijn leest u op het aangifteformulier. Download schadeformulier (word versie) Download schadeformulier (pdf) Stuur het ingevulde en ondertekende schadeformulier voorzien van de benodigde bewijsstukken naar: Gemeente Sittard-Geleen t.a.v. Unit Verzekeringen Postbus 18 6130 AA  Sittard

 • Alcohol schenken in horecabedrijven - vergunning

  Een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen. Als u zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een boete opleggen. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken. Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft. Een drank- en horecavergunning is verplicht als: u een horecagelegenheid wilt starten of overnemen waar u alcohol schenkt de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV) Bijzonderheden Meer informatie op Rijksoverheid.nl Meer informatie bij Koninklijke Horeca Nederland Aanvragen U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. U kunt hiervoor op afspraak terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen. Termijn De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Aanpak U heeft de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning: een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig. Bij de vergunning hoort een aanhangsel waarop de leidinggevenden staan. Hiervoor moet u doorgeven: de persoonsgegevens van de leidinggevende een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) Bezwaar & beroep U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar. Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig? U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zoals onder leiding staan van dezelfde persoon.

 • Algemene info aanbestedingen en inkoop

  De gemeente Sittard-Geleen wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdracht verlenen door te handelen binnen de kaders van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de wet- en regelgeving. De gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) met als uitgangspunt: alle ondernemers krijgen gelijke kansen. We maken  bij inkoop  gebruik van percelen (aparte gedeelten), combinaties en onderaanneming, (administratieve) lastenvermindering en voorkomen van onnodig zware eisen. Op deze manier biedt de gemeente mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf. Bij offerteaanvragen houden we rekening met de regionale economie en regionale ondernemers. Uiteraard voor zover dit is toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. Het is namelijk niet toegestaan om ondernemers te benadelen of te bevoordelen. Hoe kunnen ondernemers zich presenteren als potentiële leverancier? Vul uw gegevens in om op de Lijst lokale/regionale ondernemers Sittard-Geleen te komen.  U wordt na aanmelding automatisch op de Shortlist geplaatst. Daarbij vindt geen verdere kwaliteitstoetsing plaats. Aanmelden voor vermelding op lijst lokale/regionale ondernemers Wat gebeurt er met de lijst? Bij onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente (inkoopteam) zelf de partijen die zij wil uitnodigen voor het uitbrengen van een offerte. Hierbij wordt de Shortlist Ondernemers geraadpleegd. Zijn er aangemelde ondernemers op de Shortlist die – naar het oordeel van het inkoopteam – potentieel geschikt zijn voor deelname aan het desbetreffende inkooptraject, dan ontvangen zij  een uitnodiging tot inschrijving. Let op: bij Nationaal openbare en Europese aanbestedingsprocedures, die worden gepubliceerd via Tenderned , dient de ondernemer zelf op basis van digitaal beschikbare aanbestedingsdocumenten een afweging te maken om in te schrijven.   Lijst lokale/regionale ondernemers bekijken (excel-bestand

 • Antireclamesticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Maar u krijgt de gemeentegids ook niet meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen.

 • Archief van de gemeente

  Het Archief De Domijnen heeft een eigen website met veel informatie over de historie van Sittard-Geleen en de regio. >> Bezoek de website van het Archief De Domijnen

 • Bedrijfsafvalinzameling

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze organisaties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties