Resultaten

1 - 10 van de 123 Resultaten
Toon producten van Son en Breugel
 • Bijstand voor zelfstandigen

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO in verband met coronavirus Er zijn tijdelijke extra maatregelen voor financiële ondersteuning  De tijdelijke ondersteuning kan uit twee voorzieningen bestaan: Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Uitstel van aflossing is mogelijk. De gemeente toetst niet aan de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen. Binnen vier weken na uw aanvraag besluit de gemeente of u in aanmerking komt. Extra informatie Voor extra informatie over de landelijke richtlijnen en mogelijkheden verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl/corona. Ook voor veel gestelde vragen over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid . Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de gemeente, via 0499-491491.

 • Kampeerontheffing

  Kampeerontheffing (buiten erkende kampeerinrichting) Recreatief kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor zijn bestemd. Daarbuiten is (recreatief) kamperen dus verboden. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik op eigen terrein. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van kamperen, zoals kamperen bij de boer, kamperen tijdens een evenement of groepskamperen in de vrije natuur. De gemeente stelt onder meer in het kader van de brandveiligheid eisen aan de inrichting van een tijdelijk kampeerterrein.  Een ontheffing kan worden geweigerd in het belang van: de bescherming van natuur en landschap; of de bescherming van een stadsgezicht. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u een vergunning krijgt voor het kamperen buiten een kampeerterrein.

 • Terras plaatsen

  Voor het houden van een terras of uitstalling is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

 • Vuurwerk verkopen

  U hebt een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Vaak moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van het vuurwerk.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Een VOG vraagt u online aan, samen met degene die er om vraagt, bv. uw werkgever. Online aanvragen gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag met een papieren formulier.

 • Verplichte verbetering woning

  Als u eigenaar bent van een woning, woonkeet of woonwagen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen voldoet, kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de open lucht (afval)stoffen te verbranden, tenzij hiertoe een omgevingsvergunning, als bedoeld in art. 2.1 lid e Wabo is verleend. Art. 5.34 Algemene Plaatselijke Verordening Het verbod geldt niet voorzover het betreft het op (eigen) privéterrein hebben van: verlichting door middel van kaarsen, fakkels e.d. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand, vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving. Het college verleent geen ontheffingen voor het stoken van snoeihout. Snoeihout dient voortaan of te worden versnipperd, of te worden afgevoerd naar de milieustraat of er kunnen houtwallen van gemaakt worden. Voor het stoken van kampvuren bij bijvoorbeeld de scouting kan onder oplegging van voorwaarden ontheffing worden aangevraagd en verleend. Het college heeft ook besloten zelf geen kerstboomverbrandingen meer te organiseren, maar over te gaan tot versnipperen van de bomen..

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument. Let op Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Woonvoorzieningen

  De gemeente kan u helpen als u door een ziekte of een beperking uw woning niet meer normaal kunt gebruiken. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een financiële bijdrage in de kosten van de verbetering van de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van uw woning. De gemeente kan u een financiële bijdrage geven in de kosten van woningaanpassingen. Hierbij kan worden gedacht aan het verbeteren van de toegang, verbreding van deuropeningen, verwijderen van drempels en plaatsen van een traplift. De hoogte van de bijdrage is gemaximeerd. Wanneer de woningaanpassing een uitbreiding van de woning behelst dan wordt eerst beoordeeld of u kunt verhuizen naar een geschikte woning of een woning die gemakkelijker geschikt is te maken dan uw huidige woning. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn dan wordt de mogelijkheid onderzocht om een herplaatsbare losse woonunit in bruikleen te verstrekken. De hoogte van de bijdrage is o.m. afhankelijk van uw eigen vermogen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties