Resultaten

1 - 10 van de 252 Resultaten
Toon producten van Vlissingen
 • Aansprakelijkheidsstelling gemeente

  Direct indienen Het is mogelijk dat u de gemeente verantwoordelijk houdt voor uw schade. U kunt de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente heeft dan volgens u iets gedaan of juist niet gedaan, dat haar te verwijten is. Dit moet u kunnen bewijzen. Kan de gemeente ook burgers aansprakelijk stellen? Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als iemand een lichtmast omver rijdt of een bloembak heeft vernield.

 • Adoptie

  Als u adopteert, neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Het adopteren van een kind is een lang proces, dat eindigt bij de rechter. Heeft de rechter de adoptie uitgesproken? Dan gaat het wettelijke gezag over naar de adoptieouders. Kan ik een verzoek tot adoptie indienen bij de gemeente? Nee, bij de gemeente kunt u geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen. Moet ik mijn geadopteerd kind ook inschrijven bij de gemeente waarin ik woon? Ja, u moet uw kind laten inschrijven. Maakt u hiervoor een afspraak. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina. Voor de inschrijving dient u de volgende zaken mee te nemen: Identiteitsbewijs van het kind; Identiteitsbewijs van de (beide) ouder(s); Adoptiepapieren; Een geboorteakte (als deze er is).

 • Adresonderzoek aanvragen

  Direct aanvragen Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet (meer) woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U doet dit via de knop 'Direct aanvragen'. U kunt een aanvraag doen als u de eigenaar of bewoner bent van de woning. De gemeente controleert dan of de persoon die geregistreerd staat op het adres, volgens de Basisregistratie Personen (BRP) daadwerkelijk nog op dit adres verblijft.     Hoe werkt het? Een adresonderzoek werkt als volgt: De gemeente krijgt een melding (bijvoorbeeld een aanvraag adresonderzoek), waaruit blijkt dat iemand niet meer woont (of niet meer bereikbaar is) op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de BRP; De gemeente doet na ontvangst van de melding een adresonderzoek. Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.   Hoe lang duurt het? Wij proberen een adresonderzoek binnen 6-8 weken af te handelen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. De voortgang van het adresonderzoek is afhankelijk van de beschikbare informatie. In sommige gevallen betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een adresonderzoek af te ronden.

 • Afgezette gebieden betreden

  De gemeente kan om verschillende redenen terreinen of gebieden afzetten. Het kan zijn dat u of uw medewerker(s) dan geen toegang heeft tot dat gebied. Kan ik een verzoek tot ontheffing van dit verbod indienen? Ja, u kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen.

 • Afval van huishoudens, inzameling

  De gemeente vindt het belangrijk, dat afval op de juiste manier wordt aangeboden. Als afval op een goede manier wordt gescheiden, is dit beter voor het milieu. Ook kan veel materiaal later nog een keer worden gebruikt en verlaagt het de kosten van afvalverwerking. In de gemeente Vlissingen worden de volgende soorten afval gescheiden: Blik; (Grof) huishouderlijk afval; GFT-afval; Glas; Klein chemisch afval; Kunststof verpakkingsafval; Papier; Textielinzameling; Restafval. Hoe wordt huishoudelijk afval ingezameld? De  gemeente verzamelt het huishoudelijk afval op verschillende manieren. Dit gebeurt via: Ondergrondse containers; Rolcontainers (grijs en groen) - huis aan huis inzameling; Milieustraat - brenglokatie. Wat hoort er in de grijze container? In de grijze container doet u het overige restafval. Wat hoort er in de groene container? In de groene container gaat het groente- fruit- en het tuinafval (GFT). Zoals schillen, groente- en fruitresten, doppen van pinda's en noten, visgraten en -botjes, kattenbakkorrels met milieukeur, koffiefilters, koffiedrab en theezakjes. Wanneer worden de grijze- en groene containers leeggemaakt? De ene week de grijze container, de andere week de groene. U moet zorgen dat uw container vanaf 7.30 uur buiten staat. Na het leegmaken moet u de container dezelfde dag voor 24.00 uur weer van de openbare weg halen. U vindt de ophaalschema's in de gemeentelijke Milieu- en afvalwijzer. Dit is een handig naslagwerk met allerlei nuttige tips, ophaalschema?s en overzichten van welk soort afval u waar kunt aanbieden. Ook kunt u lezen op welke grasveldjes honden los mogen lopen en hun behoefte mogen doen. Welke spullen neemt de ophaaldienst mee? Grof huishoudelijk afval (zoals uw oude bank, tafel of bed) mag u niet zomaar naast een (ondergrondse) container zetten. Als u grofvuil wilt laten ophalen, kunt u dit doorgeven via telefoonnummer 14 0118. U betaalt ? 45,- per kuub. Als u ons belt, komen wij uw spullen op afspraak halen. De gemeente zal handhavend optreden bij constatering van illegale dumps. De volgende zaken halen we gratis op: grof groen, metaal, wit- en bruingoed (huishoudelijke apparaten die een snoer of batterijen hebben). Dit doen we omdat we het belangrijk vinden om afval goed te blijven scheiden. Welke spullen kan ik bij de Milieustraat inleveren? Zie voor een actueel overzicht de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

 • Afvalstoffen lozen op riolering

  Afvalwater is 'vuil water'. Dit is al het water dat bedrijven en huishoudens gebruiken en geen regenwater is. Regenwater noemen we 'schoon water'. Er zijn 3 soorten: Licht verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van gootsteen, wasmachine, bad en dergelijke. Hierin zitten zeepresten; Sterk verontreinigd afvalwater. Dit is afvalwater van toiletspoeling. Hierin zitten uitwerpselen; Bedrijfsafvalwater. Mag ik buiten het riool om afvalwater lozen? U mag geen afvalwater lozen buiten het gemeentelijke riool. Dus niet op de openbare weg, in sloten, op veldjes en dergelijke. Ik heb (nog) geen aansluiting op het gemeentelijk riool. Wat moet ik met mijn afvalwater doen? Er zijn in Vlissingen woningen en bedrijven die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. Is dat bij u het geval? U kunt dan bij de gemeente een ontheffing aanvragen op het verbod van het lozen van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater in de bodem of oppervlaktewater. Als u vanuit uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan moet u mogelijk ook een omgevingsvergunning aanvragen of een milieumelding indienen. In een vergunning worden voorschriften opgenomen over de kwaliteit van het te lozen afvalwater. Bij een melding gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting. In bepaalde situaties is toestemming van het Waterschap Scheldestromen nodig. Bijvoorbeeld als u afvalwater uit een zuiveringsinstallatie (septic tank) wilt lozen op het oppervlaktewater. Kan ik tijdelijk op het riool lozen? Het is landelijk beleid om alle woningen aan te sluiten op het hoofdriool. U krijgt alleen een tijdelijke voorziening als er op korte termijn geen andere oplossing is. Als bij werkzaamheden tijdelijk afvalwater op het riool geloosd wordt moet u een melding indienen. Binnen een milieuinrichting moet u een melding indienen op grond van het Activiteitenbesluit. Buiten een milieuinrichting moet er een melding vanuit het 'Besluit lozen buiten inrichtingen' worden ingediend. Bij saneringen en bronbemaling geldt er een procedure van 8 weken.

 • Alarminstallatie installeren

  Het is in de gemeente Vlissingen niet toegestaan, dat alarminstallaties een voor de omgeving hinderlijk geluid- of lichtsignaal kunnen produceren. Voor de installatie van een alarmsysteem in, op of aan het gebouw kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een vergunning nodig hebben. Ik maak gebruik van een stil alarm, heb ik dan ook een vergunning nodig? Als u via een alarmcentrale gebruikt maakt van een stil alarm, heeft u geen vergunning nodig om dit aan te leggen.

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wanneer kan ik ontheffing krijgen? Alcohol voor gebruik ter plaatse, mag alleen in horecagelegenheden worden geschonken. Bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, kan de gemeente een (tijdelijke) ontheffing geven. Het is dan mogelijk om zonder vergunning 'zwak alcoholhoudende drank' te verstrekken buiten een horecazaak. Dit zijn dranken als bier, wijn en sherry. Voor sterke drank (jenever, whisky en dergelijke) kunt u geen tijdelijke ontheffing krijgen. Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld een muziekevenement, sportevenement of een cultureel evenement. Welke voorwaarden zijn van toepassing? Er moet een bijzondere gelegenheid (feest/evenement) zijn; De maximale duur van een ontheffing is 12 aaneengesloten dagen; De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol zijn minimaal 21 jaar. Ontheffing van deze leeftijdseis is niet mogelijk; De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol hebben een verklaring van Sociale Hygiëne; De verantwoordelijke personen voor het schenken van alcohol zijn 'van goed gedrag' (ter beoordeling aan de politie), zijn niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet en staan niet onder curatele.

 • Ambulancevervoer

  Als u in deze regio '112' belt, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de alarmcentrale Regio Zeeland Boven de Westerschelde. Als u mobiel belt, wordt u verbonden met de centrale van de Landelijke meldkamer in Driebergen. Zij vragen u in welke plaats u bent en verbinden u door met de juiste alarmcentrale. De Ambulancedienst Verzorgt alle ambulancehulpverleningen en ambulancevervoeren in de regio Zeeland boven de Westerschelde. De Ambulancedienst werkt vanuit verschillende standplaatsen. Op die manier kan worden voldaan aan de wettelijke regel, dat een ambulance binnen 15 minuten na een spoedmelding ter plaatse moet zijn.

 • Asbest, melding

  Asbest is een giftig en gevaarlijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen er kankerverwekkende stoffen vrij, die bij inademen schadelijk zijn voor de gezondheid. Nu bekend is dat asbest gevaarlijk is, moet het zo veilig mogelijk verwijderd worden. Sinds 1994 is het gebruik van asbest verboden. U komt het vooral tegen in gebouwen die vóór 1975 zijn gebouwd. Meestal zit asbest in schoorsteenkanalen, bij verwarmingsketels, golfplaten of in de isolatielaag onder oude vloerbedekking. Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? U dient bij het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding in te dienen bij de gemeente, of in het geval van asbest verwijderen uit een monument of beschermd dorp- of stadsgezicht moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Zowel het doen van de sloopmelding als ook het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u doen via het omgevingsloket. Uitgebreide informatie met betrekking tot asbest vragen kunt u vinden via kenniscentrum InfoMil.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties