Resultaten

1 - 10 van de 107 Resultaten
Toon producten van Wageningen
 • Aanmelden hondenbelasting

  Heeft u een hond (of meerdere honden)? Dan moet u daarvan aangifte doen bij de gemeente (Team Financiën) en hondenbelasting betalen. Aanmelden U bent verplicht uw hond binnen 14 dagen na aanschaf aan te melden. U meldt de hond aan via bovenstaande link met DigiD of via het daarvoor bestemde formulier (PDF, 57 kb). U krijgt dan een rekening (aanslag) thuisgestuurd van de gemeente. kunt binnen 6 weken bezwaar aantekenen tegen deze aanslag hondenbelasting.   Tarieven hondenbelasting 2019 voor de 1e hond :                               €   90,00 per jaar voor de 2e hond :                               € 151,00 per jaar voor de 3e en volgende hond:            € 206,00 per hond per jaar kennel                                                 € 600,00 Afmelden Heeft u geen hond meer, of minder honden, dan heeft dat gevolgen voor de hondenbelasting. Voor meer informatie zie Afmelden hondenbelasting.   Vrijstelling Er geldt vrijstelling voor politiehonden, honden in een asiel, jonge honden tot 3 maanden bij hun moeder en assistentiehonden (professioneel opgeleid met certificaat/diploma of in opleiding). Vrijstelling kunt u alleen schriftelijk aanvragen via het digitale bezwaarformulier. Het kan niet per e-mail. U dient voldoende bewijsmateriaal met uw aanvraag mee te sturen. Als antwoord op uw aanvraag krijgt u na enige tijd een beschikking waarin uw aanvraag wordt toegekend of afgewezen.

 • Adoptie

  Wie een kind adopteert, neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Een verzoek tot adoptie dient u niet in bij de gemeente. Welke stappen u wel moet nemen, leest u op deze website.

 • Afmelden hondenbelasting

  Als u een hond heeft, betaalt u daarvoor hondenbelasting aan de gemeente. Hoeveel hondenbelasting u betaalt, ligt aan het aantal honden dat u heeft. Geef daarom een verandering in het aantal honden door. Er kunnen verschillende redenen zijn om een wijziging door te geven: uw hond is overleden u gaat verhuizen naar een andere gemeente u heeft uw hond verkocht Dus ook als u meer dan 1 hond heeft en er verandert iets, moet u dit doorgeven. Afmelden U kunt de hond afmelden via bovenstaande link met DigiD of via het daarvoor bestemde formulier (PDF, 58 kb). Als u een hond afmeldt, moet u de reden voor afmelding kunnen bewijzen. De gemeente kan vragen om bijvoorbeeld de volgende papieren: een euthanasieverklaring een crematiebewijs een verkoopbewijs

 • Afvalkalender en Afvalapp

  In de afvalkalender vindt u de dagen dat het afval bij uw huis wordt opgehaald. Vanaf 2019 is de digitale afvalkalender en app veranderd. Bekijk voortaan uw afvalkalender op de website www.acv-afvalkalender.nl.  Door uw postcode en huisnummer in te voeren, krijgt u de inzameldagen voor uw adres. ACV heeft een ontwikkeld, deze ACV-app kunt u downloaden in de Apple Store en Google Play Store, ter herkennen aan het ACV logo.  Aanvragen U kunt een print met alle inzameldata opvragen bij ACV. Vermeld hierbij duidelijk uw postcode en huisnummer. Contact Afvalinzamelaar ACV, tel. (0318) 648160, info@acv-groep.nl. Afvalbrengstation Vanwege de coronamaatregelen het volgende verzoek: bewaar uw spullen voor het afvalbrengstation voorlopig thuis. Kom alleen naar het afvalbrengstation als het echt moet. Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00 - 16.00 uur zaterdag: 9.00 - 16.00 uur Het afvalbrengstation is op feestdagen gesloten. Op 24 en 31 december sluit het afvalbrengstation om 15.00 uur. Tips u kunt een jaaroverzicht printen via www.acv-afvalkalender.nl u kunt de Afvalapp downloaden zodat u automatisch een herinnering krijgt wanneer u uw kliko buiten moet zetten in de app en digitale afvalkalender vindt u locaties van dichtstbijzijnde containers van glas en textiel en een handige zoekfunctie met ‘welk afval waar’.  In de toekomst wordt de app uitgebreid zodat u nog meer afvalzaken kan regelen zoals grofvuilmelding, aanvraag afvalpas en een aanhanger/bakfiets reserveren.

 • Afwijking van het bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken: 1. Binnenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven. 2. Buitenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht. Hieronder valt ook een tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen. 3. Wabo-projectbesluit: afwijking die niet in bijlage II van artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht staat: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft. Aanvraag U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Kruis hiervoor het vakje “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” aan. Bij uw verzoek om afwijking geeft u de volgende gegevens door: om welke locatie het precies gaat waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken de aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten Procedure Een binnenplanse en buitenplanse afwijking wordt de reguliere procedure (acht weken) gevolgd. In geval van een Wabo-projectbesluit wordt de uitgebreide procedure (26 weken) gevolgd. Het kan ook voorkomen dat bij een binnenplanse of buitenplanse afwijking de uitgebreide procedure moet worden gevolgd, bijvoorbeeld als er sprake is van activiteiten zoals monumenten of milieu. Zie hiervoor onder de desbetreffende activiteiten. Kosten De kosten voor een afwijking van het bestemmingsplan zijn bepaald in de legesverordening van de gemeente. De kosten voor een ontheffing van het bestemmingsplan zijn afhankelijk van de afmeting van het bouwwerk (aantal m2), zie legesverordening.  Bezwaar en beroep U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Alcohol schenken in horecabedrijven

  De gemeente verstrekt drank- en horecavergunningen. Zo'n vergunning is nodig voor wie alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt.  Drank en horecavergunning, voor wie?  Horeca- inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant Slijterijen Alcohol schenken in het kader van activiteiten van:  Recreatieve aard Sportieve aard  Sociaal- culturele aard Educatieve aard  Levensbeschouwelijke aard Godsdienstige aard  U moet een vergunning aanvragen wanneer: U een zaak wilt starten of overnemen Een leidinggevende die op de vergunning is vermeld, wijzigt De inrichting bouwtechnisch wijzigt De ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt Kosten De kosten zijn afhankelijk van het type aanvraag.  Wilt u alleen de leidinggevende(n) wijzigen in de vergunning of een wijziging in de zin van artikel 30 van de Drank- en Horecawet? In dat geval bedragen de kosten € 145,70. Aanvragen Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren voor een drank- en horecavergunning: Voor slijterijen en gewone horeca is model A (PDF, 49 kb) en de bijlage bij model A (PDF, 37 kb) van toepassing; Voor verenigingen, stichtingen en sociëteiten is model B (PDF, 51 kb) van toepassing. Geldigheid De geldingsduur van de vergunning is onbeperkt, tenzij er wijzigingen optreden. De vergunning is locatie- en naamgebonden. U kunt deze dan ook niet doorgeven aan iemand anders. Eisen aan het pand Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt moet voldoen aan inrichtingseisen. Er zijn inrichtingseisen ten aanzien van: hoogte, oppervlakte, ventilatie, de aanwezigheid van toiletten. Soms heeft u ook andere vergunningen nodig als u een drank- en horecavergunning aanvraagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning op het gebied van: Monumenten Bouwen en slopen Milieu. Paracommerciële instellingen De Drank- en Horecawet maakt voor paracommerciële instellingen een onderscheid in de voorwaarden. Hiervoor geldt dat tijdens de uren dat de instelling alcohol schenkt: dan wel een op de vergunning genoemde leidinggevende aanwezig is dan wel een vrijwilliger aanwezig is die bardienst draait Deze vrijwilliger hoeft geen bewijsstuk van een Verklaring Sociale Hygiëne te hebben. Wel is het noodzakelijk dat de vrijwilliger een cursus ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ heeft gevolgd. Voor het verkrijgen van een vergunning dient u een compleet ingevuld aanvraagformulier in te dienen.  Benodigde documenten Een kopie van geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning te plaatsen leidinggevenden. Let op: een kopie van een rijbewijs voldoet hiervoor niet. Het behoeft aandacht dat alle leidinggevenden minimaal 21 jaar oud dienen te zijn Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van alle leidinggevenden uit de woonplaats waar deze wonen. Dit uittreksel mag ten hoogste één maand geleden zijn verstrekt De Verklaring Sociale Hygiëne van iedere leidinggevende. Hiervan dient u het origineel te tonen Gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie in de inrichting. Brief van de installateur met de gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie volstaat. Een arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst Een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag ten hoogste twee maanden geleden zijn verstrekt Een kopie van de huur-, pacht-, of koopovereenkomst Een inrichtingstekening: Bij de aanvraag moet u een inrichtingstekening te overleggen. Deze heeft een schaal 1:100. Daarbij is de oppervlakte van de verblijfsruimten aangegeven. Deze oppervlakte is inclusief een eventueel terras. Indien van toepassing is bij de inrichtingstekening een terrastekening gevoegd. Tot slot zijn de gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie van de inrichting benodigd. Paracommerciële instellingen Op de aanvraag van een paracommerciële instelling zijn twee leidinggevenden voldoende. Verder dient u aan te leveren: een vastgesteld bestuursreglement een overzicht van barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. Procedure Wanneer u een vergunning heeft aangevraagd, ontvangt u hier een bevestiging van. Voor het behandelen van de aanvraag staat een wettelijke of redelijke termijn van drie maanden. Binnen deze termijn beoordeelt de behandelaar uw aanvraag en wint informatie in bij adviesinstanties. Daarop neemt de gemeente een beslissing.  Bij een positief besluit stuurt de behandelaar u de drank- en horecavergunning toe. Indien de behandelaar het voornemen heeft  om uw aanvraag te weigeren, nodigt hij of zij u uit voor een zienswijze-gesprek. Hierna volgt alsnog een besluit op uw aanvraag.   Contact Gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, gemeente@wageningen.nl

 • Als de gemeente niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift: ingebreke stellen

  Beslistermijn op uw aanvraag De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen op uw aanvraag (of verzoek) staat in meestal in de regelgeving waaraan de aanvraag wordt getoetst. Dit heet de “wettelijke termijn”. Als er geen wettelijke termijn is komt de redelijke termijn in beeld. De redelijke termijn in ieder geval is verstreken binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. In sommige gevallen kan de termijn nog worden verlengd.   Als u een bezwaarschrift heeft ingediend moet de gemeente binnen 12 weken daar een besluit op nemen. Deze termijn kan de gemeente verlengen met 6 weken.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. Neem voor u begint contact op met de servicelijn. Melding U moet de sloopwerkzaamheden minimaal 5 werkdagen van tevoren doorgeven. Bij de sloopmelding geeft u onder andere de volgende gegevens door: uw naam en adres (gebouweigenaar) de naam en het adres van degene die het asbest gaat verwijderen de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderende de manier waarop u asbest gaat verwijderen Let op: u heeft eventueel een asbestinventarisatierapport nodig van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.  Blijkt uit de melding dat u asbest zelf mag verwijderen? Dan kunt u asbest onder speciale voorwaarden inleveren bij het afvalbrengstation. Zonder rapport U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig als u maximaal 35 m² asbestplaten of maximaal 35 m² asbesthoudende vloerbedekking wil verwijderen. Het asbest verwijdert u uit uw huis of een bijgebouw van uw huis. Bedrijven die asbesthoudende onderdelen verwijderen, zoals: vloerplaten onder verwarmingstoestellenbeglazingskit in de constructie van kassenrem- en frictiematerialenpakkingen uit verbrandingsmotorenverwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW.

 • Beroepschrift indienen

  Voor de meeste gemeentelijke besluiten geldt dat u,  als burger, bedrijf of instelling, daartegen bij de gemeente bezwaar kunt maken. De gemeente Wageningen neemt vervolgens een besluit over uw bezwaar. Over de beslissing op uw bezwaarschrift ontvangt u een brief van de gemeente. Mogelijk bent u het oneens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar. In dat geval kunt u hiertegen in beroep gaan. In de brief die u van de gemeente ontvangt, staat vermeld aan welke rechterlijke instantie u het beroepschrift moet richten. In de meeste gevallen is dat de bestuursrechter bij de rechtbank in Arnhem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken na verzending van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaar. U ontvangt van de rechterlijke instantie een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw beroepschrift. In de beroepsprocedure bestaat geen verplichting om een advocaat in te schakelen. Dit mag wel. De rechter besluit vervolgens of uw beroep tegen de beslissing van de gemeente wel of niet gegrond is. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u nog hoger beroep instellen. Als regel dient u dit weer binnen zes weken te doen. In de beslissing van de rechter die u krijgt toegestuurd, staat vermeld waar en hoe u in hoger beroep kunt gaan.   Let op: Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing op bezwaar wordt opgeschort; de beslissing is gewoon (rechts)geldig. Wilt u dat de gevolgen van de beslissing van de gemeente tijdens uw beroepsprocedure toch worden opgeschort? In dat geval kunt u bij de rechter tegelijk met uw beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als de rechter vindt dat uw verzoek terecht is, schort de rechter de beslissing van de gemeente op.

 • Bewijs van in leven zijn

  Voor het bewijs van in leven zijn (voor pensioen of levensverzekering) bestaan 2 modellen: Voor gebruik binnen Nederland. Als u een verklaring van in leven zijn in het buitenland wilt gebruiken, heeft u een attestatie de vita (de internationale verklaring van in leven) nodig. De 'attestatie de vita' wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoe aan te vragen? Een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita moet u persoonlijk aan vragen bij Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak Kosten Bewijs van in leven: € 19,40 Attestatie de vita: € 13,80 Is het uittreksel nodig voor een pensioenfonds en u kunt dit aantonen, dan is het gratis.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties