Resultaten

1 - 10 van de 31 Resultaten
Toon producten van Waterschap Hollandse Delta
 • Teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter

  Als uw perceel grenst aan oppervlaktewater, waarbij het talud breder is dan 2 meter, dan kunt u versmalling van de verplichte teeltvrije zone aanvragen.

 • Klacht over een medewerker

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen

 • Vergunning of melding

  Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Eventueel kunt u hier ook het formulier uitprinten. De aanvraag kunt u vervolgens rechtstreeks indienen bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden.

 • Grondwateronttrekkingen

  Als u grondwater wil onttrekken of (grond)water wil infiltreren bent u verplicht dit te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen bij het waterschap. Dit geldt bijvoorbeeld als u grondwater oppompt voor een bouwput, een proefbronnering of voor een voorziening om brand te blussen. 

 • Erfafspoeling

  Erfafspoeling bij veehouderijen verontreinigt het oppervlaktewater. Als het regent, stromen onder andere voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat in de sloten. Er zijn verschillende maatregelen om dit te voorkomen of te verminderen. Tips staan op de website agriwijzer.nl.

 • Smallere teeltvrije zone bij driftarme spuitdoppen

  Als u 90% driftarme spuitdoppen gebruikt voor het spuiten van gewasbeschermende middelen, kunt u een versmalling van de teeltvrije zone aanvragen.

 • Lozingen door agrariërs

  In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan maatregelen om de uitstoot te verminderen van meststoffen en middelen voor gewasbescherming naar het oppervlaktewater. Deze maatregelen gelden voor het erf en voor de agrarische percelen. Minimaal 4 weken voor de lozing moet u een melding doen. Een nieuw bedrijf of een wijziging in de bedrijfsvoering meldt u via de AIM (Activiteiten Internet Module).

 • Lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater

  Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater moet dit eerst worden gezuiverd door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

 • Melden lozing grondwater

  Het lozen van schoon hemelwater mag niet meer via de riolering. Dit mag alleen nog op de bodem of het oppervlaktewater van een sloot. In de meeste gevallen worden hiervoor geen kosten berekend. Als u niet zeker weet of het water dat u wilt lozen vervuild is, dan kunt u contact opnemen met het Waterschapsloket.

 • Lozen bij sanering of bronnering

  Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd. Voor het gebruik en lozen van grondwater voor bodemsanering of bronnering heeft u toestemming nodig van het waterschap.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties