Resultaten

1 - 10 van de 23 Resultaten
Toon producten van Waterschap Scheldestromen
 • Schadeclaim indienen

  Verzoek schadevergoeding.

 • Verzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij het algemeen bestuur van het waterschap.

 • Aanvraag ontheffing wegen

  Als u buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen, hebt u een ontheffing op grond van de Wegenverordening Zeeland 2010 nodig.

 • Wettelijke klacht indienen

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

 • Melding noodsituatie of incident

  U kunt ons op verschillende manieren bereiken om een storing of melding beantwoord te krijgen.

 • Verzoek om milieu-informatie

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van het bestuur van het waterschap Scheldestromen.

 • Melding lozen afvalwater huishoudens

  Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Watertoets

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

 • Jaaropgave grondwateronttrekking

  De gegevens over de daadwerkelijk onttrokken hoeveelheid grondwater, moeten door de vergunninghouder worden genoteerd op een jaaropgaveformulier.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties