Resultaten

1 - 10 van de 161 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • Financiële stukken provincie, terinzagelegging

  Van elke provincie liggen de jaarbegroting en het jaarverslag met de daarbij behorende stukken ter inzage op het provinciehuis. Hierbij kunt u denken aan een

 • Detailhandel, planvormingsubsidie

  De provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente, stimuleren.

 • Jaarrekening gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, toezending aan provincie en beoordeling

  Jaarlijks moet elke gemeente de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisneming toezenden aan Gedeputeerde Staten. Het college voegt daarbij, indien van toepassing, het besluit van

 • Waterschapsbelasting kostentoedelingsverordening, goedkeuring door Gedeputeerde Staten

  De kosten van de waterschappen worden voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de waterschapsbelastingen (de heffing). Ten minste

 • Molens, subsidie

  De provincie kan subsidie geven voor de instandhouding van traditionele windmolens. De Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 is gekoppeld aan rijksregelingen.

 • Grondwateronttrekking, provinciale heffing

  Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u

 • R-net projecten (§ 16A SRM 2017)

  Gemeenten kunnen op grond van paragraaf 16A van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ten behoeve van R-net bus- en treincorridors in Zuid-Holland.

 • Natuurklachten, melding

  Voor klachten en meldingen over mogelijke overtredingen van de natuurwetgeving kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

 • Begroting provincie, terinzagelegging

  In de provinciale begroting staat waar de provincie haar geld aan uit gaat geven.

 • Interreg

  De provincie geeft cofinanciering aan projecten binnen de Interreg A-programma’s Nederland-Vlaanderen (uitgezonderd prioriteit 3: duurzame groei – milieu en hulpbronnen) en Twee Zeeën.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties