Resultaten

1 - 10 van de 162 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • Financiële stukken provincie, terinzagelegging

  Van elke provincie liggen de jaarbegroting en het jaarverslag met de daarbij behorende stukken ter inzage op het provinciehuis. Hierbij kunt u denken aan een

 • Detailhandel, planvormingsubsidie

  De provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente, stimuleren.

 • Jaarrekening gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, toezending aan provincie en beoordeling

  Jaarlijks moet elke gemeente de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisneming toezenden aan Gedeputeerde Staten. Het college voegt daarbij, indien van toepassing, het besluit van

 • Waterschapsbelasting kostentoedelingsverordening, goedkeuring door Gedeputeerde Staten

  De kosten van de waterschappen worden voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de waterschapsbelastingen (de heffing). Ten minste

 • Molens, subsidie

  De provincie kan subsidie geven voor de instandhouding van traditionele windmolens. De Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 is gekoppeld aan rijksregelingen.

 • Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding

  Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden. Onder de

 • Bomen kappen - Melding en ontheffingverlening houtopstanden

  De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in bescherming van houtopstanden. Regels voor het indienen van een melding als het aanplanten van nieuwe bomen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

 • Grondwateronttrekking, provinciale heffing

  Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u

 • Kansen voor West II (EFRO)

  De provincie Zuid-Holland geeft cofinanciering aan projecten binnen het Kansen voor West II-programma. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten betrekking hebben op innovatie en duurzame energie.

 • R-net projecten (§ 16A SRM 2017)

  Gemeenten kunnen op grond van paragraaf 16A van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ten behoeve van R-net bus- en treincorridors in Zuid-Holland.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties