Resultaten

121 - 123 van de 123 Resultaten
Toon producten van Zeeland
  • Gebruik van en activiteiten op wegen, ontheffing

    Het is verboden: op een weg land- en tuinbouwproducten te deponeren of te hebben, anders dan voor korte tijd op toegangsdammen buiten de berm en op geen kleinere afstand dan 1,80 meter uit de dichtstbij gelegen verkeersbaan; op een weg stoffen of voorwerpen te deponeren en te hebben die de weg verontreinigen of de afwatering van de weg belemmeren, dan wel gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg; een weg zodanig te gebruiken dat daardoor schade aan die weg ontstaat; beplantingen en andere vegetatie op een weg te bemesten of met chemische stoffen te behandelen, dan wel de vegetatie op bermen en in bermsloten te maaien; op een weg een standplaats in te nemen of in te richten voor het ten verkoop aanbieden en leveren van producten; zich met een voertuig op een weg te begeven, anders dan via een weg, een uitweg of werken die tot uitweg dienen; een uitweg of werken die tot uitweg dienen, voor een ander doel te gebruiken dan tijdens het maken daarvan gebruikelijk was in verband met de bestemming van het terrein waarvoor de uitweg dient. Het is verboden in: delen van bouwwerken die tot boven een weg reiken, te maken of te hebben; aan bouwwerken langs een weg, voorwerpen, die tot boven de weg reiken, te bevestigen of te hebben; touwen, draden of kabels over een weg te spannen of te hebben; uitstekende delen van buiten een weg aanwezige beplanting tot boven of in die weg te laten reiken, tenzij die beplanting wordt onderhouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, tweede lid, voor beplanting op een weg. Het eerste lid, aanhef en onderdeel d, is niet van toepassing ten aanzien van maaiwerk aan bermsloten door of namens een waterschap, voor zover de zorg voor de waterbeheersing dat vereist.

  • Grondwateronttrekking, provinciale heffing

    Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. Als grondslag voor de heffing geldt de onttrokken hoeveelheid grondwater. Als water wordt geïnfiltreerd, wordt daarmee rekening gehouden bij het opleggen van de heffing. Enkele vormen van onttrekken van grondwater zijn wettelijk vrijgesteld van heffing, zoals het onttrekken van grondwater ten behoeve van landijsbanen, de sanering van het grondwater en het onttrekken ten behoeve van koude- en warmteopslag in de bodem.

  • Gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing

    U kunt ontheffing vragen voor gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden (bep. 3.2.3): het hebben, gebruiken, vervoeren of op of in de bodem brengen van schadelijke stoffen; het tot stand brengen, hebben of gebruiken van constructies met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem; het op te richten, het hebben of gebruiken van begraafplaatsen of terreinen voor de uitstrooiing van as; het aanleggen, hebben of reconstrueren van wegen, parkeergelegenheden, terreinen die voor gemotoriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen; het aanleggen, hebben, in exploitatie nemen of exploiteren van kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen; het tot stand brengen van zwembaden; het tot stand brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet; het dieper roeren dan 1 meter onder het maaiveld van de grond of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties