Resultaten

151 - 160 van de 161 Resultaten
Toon producten van Eersel
 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. U doet een sloopmelding in de volgende gevallen: bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij bij de sloop verwijdert u asbest Sloopmelding én omgevingsvergunning In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig: sloopwerkzaamheden aan een erkend monument sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht slopen in strijd met het bestemmingsplan Voor monumenten en/of wanneer het bestemmingsplan dit bepaalt, bijvoorbeeld bij het slopen van cultuurhistorisch waardevolle panden en slopen in een beschermd dorpsgezicht, is ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. U kunt een aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitaal: via www.omgevingsloket.nl. Op papier: u stelt het aanvraagformulier samen via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl en print daarna het formulier. Alle gegevens bij een aanvraag op papier moeten in drievoud worden ingediend. Voor een sloopmelding worden geen leges in rekening gebracht.

 • Hulp bij een arbeidsbeperking

  Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben om te kunnen werken. Dit heet "beschut werk". De gemeente kan u helpen bij het vinden van beschut werk. Contact Voor meer informatie over hulp bij een arbeidsbeperking kunt u terecht bij KempenPlus Telefoon:  (0497)331200 Email: info@kempenplus.com Openingstijden bezoekers Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Bezoekadres Raambrug 8, 5531 AG Bladel Postadres Postbus 10, 5530 AA Bladel

 • Rijbewijs

  U hebt een rijbewijs nodig om te rijden met een bromfiets, auto, vrachtwagen, tractor of ander motorvoertuig. Maak een afspraak om uw rijbewijs persoonlijk aan te vragen bij de gemeente via de button op deze pagina. Afspraak maken Wat moet u meenemen Een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen. Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag. Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Bij het verlengen van uw rijbewijs: het rijbewijs dat u al hebt. Als dit niet meer geldig is, neem dan ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart mee. Rijbewijs afhalen U haalt uw rijbewijs persoonlijk op bij de gemeente. Neem uw oude rijbewijs mee. Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. 

 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen. Maar ook voor mensen met een handicap en/of een psychische aandoening. Hoe komt u in aanmerking voor langdurige zorg op grond van de Wlz? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg op grond van de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een Wlz-indicatie aan u af. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg. Welke langdurige zorg kunt u krijgen in een zorginstelling? Met een Wlz-indicatie krijgt u in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die u nodig heeft. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging. Is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen? U kunt met een Wlz-indicatie terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar u kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het CIZ gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt uw situatie.

 • Rolstoel aanvragen

  Ervaart u al een tijdje problemen bij het verplaatsen in en om uw woning? En u heeft een rolstoel voor een langere periode en meerdere malen per week nodig? Dan is een rolstoel via de Wet maatschappelijke ondersteuning misschien een geschikte voorziening voor u. Voor levering van rolstoelen hebben de Kempengemeenten een contract afgesloten met leverancier Welzorg. Als u een rolstoel van de gemeente in bruikleen verstrekt krijgt, ontvangt u deze na ondertekening van de bruikleenovereenkomst van Welzorg. Indien u een andere leverancier wenst, bijvoorbeeld omdat u een rolstoel nodig hebt die niet in het voorkeurspakket zit, kunt u een pgb aanvragen voor het aanschaffen hiervan. Als u tijdelijk een rolstoel nodig heeft, verwijzen wij u naar: uitleenmogelijkheden in de Kempen. www.vegro.nl www.medipoint.nl www.zorgcomfortdekempen.nl Persoonsgebonden budget (pgb) Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u ook van andere aanbieders en/of particulieren gebruik maken. U bent dan vrij om zelf een aanbieder te kiezen. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie vindt u op svb.nl/pgb.  Voorwaarden pgb Als u in aanmerking wilt komen voor een pgb, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen. Wilt u meer informatie over deze voorziening neem dan contact op met de gemeente via het formulier op deze pagina.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  De gemeente Eersel kent geen vergunningenstelsel voor het aanleggen van inritten. De aanleg (of verbreding) van inritten met toegang vanuit de openbare weg over grond die in eigendom is van de gemeente Eersel wordt privaatrechtelijk geregeld. Voor het aanleggen van een inrit (plus eventuele duiker) dient u toestemming te vragen aan de gemeente omdat deze eigenaar is van de betreffende grond. Dit geldt voor alle inritten binnen en buiten de bebouwde kom. De gemeente beslist vervolgens of een inrit op de door u bedoelde plaats mogelijk is. De aanleg van de inrit wordt door de gemeente uitgevoerd waarbij de kosten voor aanleg of verbreding van een inrit voor rekening van de aanvrager komen. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een lichtmast of een kast van de nutsbedrijven.Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de gemeentebalie van de gemeente Eersel. via (0497)531300.

 • Meldingen- en informatiesysteem

  Informatie over luchthaven Eindhoven wordt ontsloten op de gezamenlijke website “Samen op de hoogte”. De website is een initiatief van de Alderstafel Eindhoven. Dit is het overlegorgaan voor de toekomst van Eindhoven Airport. Regiogemeenten, provincie, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van IenM, de luchtvaartsector, verschillende belangenorganisaties (zoals BOW en BMF) en omwonenden nemen deel aan de Alderstafel. U vindt er alle belangrijke informatie over met name het burgervliegverkeer. Transparant, snel en gemakkelijk. Kom bijvoorbeeld te weten waar de luchthaven voor wordt gebruikt, ontdek wat de regelingen voor u betekenen of zie precies hoe vaak er civiele vluchten passeren boven uw woonomgeving. Op deze website is beperkt informatie beschikbaar over militair vliegverkeer. Informatie over militair vliegverkeer is vanwege wettelijke belemmeringen (nog) niet zichtbaar.  Formulier vraag of melding indienen over vliegverkeer Via de website kunt u een melding indienen over een specifiek civiel vliegtuig of over hinder door vliegverkeer op een bepaald tijdstip. Dat kan door het meldingsformulier in te vullen. Telefonisch Meldpunt Het telefonische meldpunt voor overlast door vliegverkeer (civiel en militair) op Eindhoven, is bereikbaar op telefoonnummer: 31 (0)40 289 61 33 31 (0)40 289 61 44

 • Gemeentelijke onderscheiding, jeugdlintje

  Met het jeugdlintje wil het gemeentebestuur laten zien dat het trots is op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of de gemeente. Ook komen jongeren die iets bijzonders hebben gepresteerd op bijvoorbeeld het gebied van mantelzorg, heldhaftigheid, sport, cultuur, muziek of kunst in aanmerking. Door het uitreiken van deze jeugdlintjes worden deze jongeren in de schijnwerpers gezet en zijn zij een voorbeeld voor anderen. Jongeren worden bewust gemaakt van het feit dat zij iets kunnen betekenen voor hun medemens in welke vorm dan ook. Kent u iemand tussen de 6 en 18 jaar die zich op een bijzondere wijze inzet of een bijzondere prestatie heeft verricht? Indien u vragen heeft kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat via (0497)531300 of het contactformulier. U heeft DigiD nodig om het formulier aanvraag jeugdlintje in te vullen. Heeft u geen DigiD? Vraag dit aan via www.digid.nl. Formulier aanvraag jeugdlintje

 • Afvalinzameling, bladafval

  De bladbakken zijn uitsluitend bestemd voor inzameling van bladafval. Dit betekent dat het niet is toegestaan snoeihout en ander afval hier in achter te laten. Het blad zal  worden verwerkt tot compost. Het composteren van blad in combinatie met takken brengt hogere kosten mee voor de gemeenten. De gemeente Eersel zal bakken waar met regelmaat ander afval in komt dan bladafval verwijderen. Handhavers van de gemeente Eersel zullen hier met regelmaat op controleren en daar waar nodig proces-verbaal opmaken. Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met aspecten als bebouwingsdichtheid, concentratie van gemeentelijke bomen, bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast voor direct omwonenden. De bladbakken worden in de nabijheid van de volgende straten geplaatst: Duizel Groenstraat (bij kapel) Kempstraat Smitseind (plein) Lange Akkers  kleine bak Eersel Aelenstraat Boekweit kleine bak Bogerd Dreef Duizelseweg (doodlopende weg) Dijk (bij kapel) kleine bak Gaobertstraat / Mgr. de Haasstraat Hollandse Hoeve / de Wijer Hoolstraat Kortkruis/ Oudland Lindestraat kleine bak Mattheus Eerseliusstraat Mgr. de Haasstraat / Nieuwstraat Midakkers Postakkers (achter zwembad) Postelsebocht Schadewijkstraat Schoolstraat / Postakkers Voortseweg Hongerman/Vinkenbos kleine bak Knegsel De Kranenpoel Eikenbocht / Het Groen Het Groen (langs kiosk) Het Groen / Antwerpsebaan Lindelaan / Steenselseweg Steensel Eindhovenseweg (kerkplein) Frans van Nunenstraat (plein gemeenschapshuis) Grote Akker Kerkdijkje / Koppelen Riethovenseweg  kleine bak Vessem D’n Grote Aard  kleine bak Groenewoud Hooge Akker Jan Smuldersstraat (nabij Jacobushoeve) Kuilenhurk Kuilenhurk / Jan Smuldersstraat Mr. de la Courtstraat Postels Huufke Predikant Schoolstraat Wilhelminalaan (molen) Wintelre Buntveld Den Dries Kloosterstraat / Willibrordusstraat Kerkstraat / Slikdijk kleine bak Pastoor van der Heijdenstraat Willibrordusstraat kleine bak Koemeer  kleine bak Biemeren/Zandstraat kleine bak

 • Dieren, opvang zwervende dieren

  De gemeente Eersel heeft een contract met de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost voor de opvang van gevonden huisdieren. Heb je een dier gevonden? Vraag allereerst eens even rond in de buurt of iemand het dier kent. Zo niet, neem dan contact op met Stichting AMIVEDI via www.amivedi.nl, telefoon (088)0064684 of via e-mail: eindhoven@amivedi.com. Stichting AMIVEDI verzamelt alle meldingen van vermiste- en gevonden dieren. Mogelijk is het dier al als vermist opgegeven en kan de eigenaar met u in contact worden gebracht. Helaas worden niet alle gevonden en verloren dieren geregistreerd bij Amivedi daarom raden wij u aan om ook te kijken op www.mijndieriszoek.nl .  Gevonden dode huisdieren worden door de gemeente 2 weken bewaard, gecontroleerd op chip en gefotografeerd en aangemeld bij AMIVEDI.  Dier in nood of dierenmishandeling / - verwaarlozing Wil je melding doen van een dier in nood of dierenmishandeling/-verwaarlozing ? Bel dan het meldpunt van de politie. Het telefoonnummer is 144. Is er geen sprake van dierenmishandeling/-verwaarlozing maar wel aan een dier n nood ? Bel dan de meldkamer dierenhulp via 0900-1120000 (24 uur per dag, € 0,15 per minuut). Indien nodig kunnen zij een dierenambulance sturen om hulp te verlenen. Katten aan de wandel Bedenk bij katten dat deze dieren een groot territorium kunnen hebben. Als een kat er slecht verzorgd uitziet of mager of gewond is, dan is het verstandig het dier te vangen en de dierenambulance te bellen. Als een kat er goed uitziet, is de kans groot dat het om een "huiskat-aan-de-wandel" gaat. Ook al zit hij al een tijdje voor je deur of komt hij kopjes geven of om eten bedelen, waarschijnlijk gaat hij of zij vanzelf wel weer naar huis voor een bakje brokjes. Zwerfkatten Eersel werkt samen met Dierenbescherming aan oplossing zwerfkattenprobleem. Groepen verwilderde zwerfkatten breiden zich in een geschikte leefomgeving snel uit. Binnen een jaar kan een klein groepje verwilderde katten uitgroeien tot een grote groep, omdat iedere poes 2 tot 3 keer per jaar een nestje kan krijgen, van steeds 4 tot 6 kittens. Omdat er ook in de gemeente Eersel verwilderde zwerfkatten zijn en de gemeente dit diervriendelijk wil aanpakken, werd contact opgenomen met de Dierenbescherming van de regio Zuidoost Brabant. Het lijkt zo leuk, steeds nieuwe nestjes (zwerf)kittens maar het schattige gaat er snel vanaf. Want als de katjes eenmaal groter zijn, komt er stank- en geluidsoverlast van krolse en vechtende katten. Daarom gaat de gemeente Eersel samen met de Dierenbescherming de diervriendelijke TNR-methode toepassen. Trap, Neuter & Return TNR staat voor de Engelse woorden Trap, Neuter and Return: vangen, steriel maken en terugplaatsen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit de meest effectieve en diervriendelijke methode is om zowel overlast als dierenleed te bestrijden. Eenmaal terug in de groep is een straatkat na sterilisatie of castratie veel rustiger. De paringsdrang, inclusief het krijsen, vechten en sproeien is sterk verminderd. Omwonenden zullen dus veel minder last ondervinden. Ook groeit het aantal katten niet meer omdat de dieren onvruchtbaar zijn gemaakt. Inwoners van de gemeente Eersel kunnen meldingen van verwilderde zwerfkatten aan de gemeente doorgeven via telefoonnummer (0497)531300, of via de meld- en herstellijn op de gemeentelijke website. Voor meer informatie over de TNR-aanpak kunt u contact opnemen met de Dierenbescherming, via website www.brabantzo.dierenbescherming.nl of telefoonnummer (088)8113500. Zoek de baas... Als je een hond zonder baasje vindt kun je met het dier naar de Eerselse kliniek voor gezelschapsdieren gaan om te laten controleren of het dier een chip heeft. Indien dat het geval is, kan de eigenaar snel worden opgespoord. Adres Eerselse kliniek voor gezelschapsdieren Hint 16b5521 AH EerselTelefoon: (0031)497 518000 Fax: (0031)497518655E-mail: kvgd.eersel@hetnet.nl Naar het asiel AIs het niet mogelijk is het dier bij je te houden kun je contact met het asiel de Doornakker Eindhoven opnemen om een dier te brengen of op te laten halen. Voor de dierenambulance kun je bellen met 0900-1120000 (24 uur per dag, € 0,15 per minuut). Stichting Dierenopvangcentrum De Doornakker Doornakkersweg 515642 MP EindhovenPostbus 16265602 BP Eindhoven Telefoon: (040)2811358 (maandag tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur)E-mail: info@doc-eindhoven.nl

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties