Resultaten

151 - 160 van de 162 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • Milieuverslag bedrijven, PRTR-verslag

  Voert uw bedrijf activiteiten uit die nadelige gevolgen hebben voor het milieu? U moet jaarlijks verplicht een milieuverslag opstellen over uw bedrijf. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. U stuurt het integrale PRTR-verslag jaarlijks in voor 1 april.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als

 • Ontheffingsverzoek (ontwerp)bestemmingsplan, aanbieden

  Volgens wettelijke bepalingen (Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) moet de provincie in het planproces worden betrokken als er in het plan een provinciaal belang aan de orde is, zoals bedoeld in de Visie Ruimte en Mobiliteit, de Verordening ruimte 2014 en het Programma ruimte.

 • POP3, 2.1: Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • POP3, 3: LEADER, subsidie

  LEADER is de afkorting voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. LEADERbeoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER.

 • Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie

  De provincie heeft de ambitie om Zuid-Holland een duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio te laten zijn. Bedrijventerreinen met kwaliteit, die ruimte bieden voor het juiste bedrijf op de juiste plaats, zijn daarbij onmisbaar. Daarom blijft herstructurering en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen belangrijk. De provincie ondersteunt de voorbereiding van deze activiteiten met planvormingssubsidie.

 • POP3, 2.5: Weidevogels, biodiversiteit, en landschap, subsidie

  De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers en andere grondeigenaren en grondgebruikers. Met de subsidie worden projecten gestimuleerd waarmee de natuur, de biodiversiteit en het landschap worden verbeterd. Ook worden hydrologische maatregelen gefinancierd ten behoeve van Natura 2000-gebieden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 • POP3, 2.3: Jonge Landbouwers, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers. Zij kunnen aanvragen indienen voor fysieke investeringen voor het duurzaam maken van de landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • Experimenten vernieuwingen mobiliteit (§ 16B SRM 2017)

  De subsidie is voor experimenten met vernieuwingen, waarbij het openbaar vervoer beter benut wordt. Het gaat om projecten die bijdragen aan het aantrekkelijker en efficiënter maken van het openbaar vervoer, of van het vervoer van en naar een OV-halte. Daarbij hecht de provincie veel waarde aan het delen van de kennis die ontwikkeld wordt tijdens een experiment, bijvoorbeeld om succesvolle innovaties op een bredere schaal toe te kunnen passen.

 • Natuurbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie (SNL)

  De provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar voor het beheren (zie SNL Natuurbeheer), ontwikkelen en inrichten van natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer (zie SNL Agrarisch Natuurbeheer). Het aanvragen van subsidie gebeurt via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties